Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

X. SVETI DUH JE BOŽANSKO PROIZLAZEĆE IZ GOSPODA, A ONO JE SÂM GOSPOD

Print Friendly, PDF & Email

X

SVETI DUH JE BOŽANSKO PROIZLAZEĆE IZ GOSPODA, A ONO JE SÂM GOSPOD

46. Isus je rekao u Mateju:

‘Dana Mi je sva vlast na nebu i na zemlji! Pođite dakle i učinite Mojim učenicima sve narode, krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i učeći ih čuvati sve što Sam vam zapovjedio; I evo, Ja Sam s vama u sve dane – do kraja vijeka.’  Matej 28:18-20.

Već je bilo ukazano kako su Božansko koje se naziva ‘Otac,’ i Božansko koje se naziva ‘Sin,’ jedno u Gospodu; a sada će  biti ukazano kako je ‘Sveti Duh’ isto što i Gospod.

[2]        Razlog zašto je Gospod rekao da ih trebaju krstiti u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, je, da u Gospodu postoji trostruko, ili trojstvo; naime, On ima Božansko koje se naziva Otac, Božansko Ljudsko koje se naziva Sin, i proizlazeće Božansko koje se naziva Sveti Duh. Božansko koje se naziva Otac, i Božansko koje se naziva Sin, su izvorno Božansko*; a proizlazeće Božansko, koje je Sveti Duh, je radno (djelotvorno) Božansko**; Da nema drugog iz Gospoda proizlazećeg Božanskog osim Božanskog koje je On Sam, će biti ukazano u raspravi o Božanskoj Providnosti, Svemoći, Sveprisustvu, i Sveznanju, jer to je tema koja zahtjeva dublje istraživanje.  

[3]        Da u Gospodu postoji trojstvo se može ilustrirati putem usporedbe sa anđelom, koji ima dušu, i tijelo, i također proizlazeću sferu. To što proizlazi iz njega je on izvan samog sebe. Meni je bilo dozvoljeno naučiti mnoge stvari o ovoj proizlazećoj sferi, ali ovo nije mjesto za njihovo predstavljanje.

[4]        Nakon smrti prva stvar koju anđeli naučavaju svakog čovjeka koji gleda u Boga je da Sveti Duh nije niti nešto drugo, niti netko drugi nego Gospod; i da ‘izići’ i ‘proizići’ ne naznačava ništa drugo nego prosvjetljenje i poduku kroz Gospodnje prisustvo sa čovjekom koje je u skladu sa njegovim primanjem Njega Samog. Posljedično tome, mnogi ljudi nakon smrti odlažu ideju koju su na ovom svijetu formirali o Svetom Duhu, i primaju ideju kako je on Gospodnje prisustvo sa čovjekom kroz anđele i duhove, od kojeg i u skladu sa kojim je čovjek prosvjetljen i podučen.

[5]        Štoviše, uobičajeno je u Riječi imenovati dva Božanstva, a ponekad tri, koja su ipak jedno; kao Jehova i Bog, Jehova i Svetac Izraelov, Jehova i Silni Jakovljev, i također Bog i Jagnje. A pošto su ovi Jedno, rečeno je na drugim mjestima: Jehova jedini je Bog, Jehova jedini je svet, da je On Svetac Izraelov, i da pored Njega drugog nema; nadalje, ponekad se umjesto imena Bog koristi Jagnje, i Bog umjesto Jagnjeta; ovo potonje je učinjeno u Otkrovenju a prijašnje se pojavljuje u Prorocima.

[6]        Da je Gospod jedini kojeg u Mateju 28:19 naznačavaju ‘Otac’, ‘Sin’ i ‘Duh Sveti’, je očigledno iz stihova koji prethode kao i iz onih koji slijede. U prethodnom stihu Gospod kaže, ‘Dana Mi je sva vlast na nebu i na zemlji,’ a u sljedećem stihu On kaže, ‘Evo, Ja Sam sa vama sve dane, sve do kraja ovog perioda (Iskupljenja);’ tako On govori o Sebi jedino, a tako je govorio (o Ocu, Sinu i Duhu Svetome) kako bi učenici mogli znati da je u Njemu trojstvo.

[7]        Kako bi se moglo doznati da Sveti Duh nije Božanstvo različito od Samog Gospoda, biti će ukazano što je u Riječi naznačeno sa ‘duhom’. ‘Duhom’ je naznačen,

1. Čovjekov život općenito.

2. Kako čovjekov život u skladu sa njegovim stanjem, ‘duhom’ je naznačen promjenjiv osjećaj života u čovjeku.

3. Također život regeneriranog čovjeka, koji se naziva duhovnim životom.

4. Ali gdje se ‘Duh’ spomenut u odnosu na Gospoda, time je naznačen Njegov Božanski život.

5. Posebice, život Njegove Mudrosti, koji se naziva Božanska istina.

6. Jehova Osobno, to jest, Gospod, je (iz)govorio Riječ kroz Proroke.

*ex Quo; doslovno ‘Božansko iz Kojeg…’, tj. ‘Božansko Koje je Izvor’.

**per Quod; Ono koje djeluje; doslovno ‘Božansko posredstvom Kojeg’, tj. ‘Božansko Koje je instrument, Koje izvršava’.

47. (1) ‘DUH’ NAZNAČAVA ČOVJEKOV ŽIVOT.

To je očigledno iz svakodnevnog razgovora, u kojem se kaže da čovjek, kada umre, ispusti svoj duh; tako da je ‘duhom’, u ovom smislu, naznačen život disanja. Riječ ‘duh’ je također izvedena iz disanja, i to je razlog, zašto u Hebrejskom jeziku, postoji jedna riječ za obadvoje, i ‘duh’ (spiritus) i ‘vjetar (venti).’ U čovjeku postoje dva izvora života, jedan je kucanje srca a drugi disanje pluća. Život iz disanja pluća je ono što je ispravno naznačeno sa ‘duhom’ i također sa ‘dušom’. Ova djeluje kao jedno sa mišlju čovjekovog razumijevanja, dok život iz kucanja srca djeluje kao jedno sa ljubavlju čovjekove volje, što će biti ukazano na za to prikladnom mjestu. Da je čovjekov život u Riječi naznačen sa ‘duhom’ ili ‘dahom’, je očigledno (će se vidjeti) iz ovih odlomaka:

‘Ako dah im oduzmeš, oni izdišu i opet se u prah vraćaju.’   Psalam 104:29.

‘Spominjao se da su tijelo, i dah koji prolazi, i ne vraća se više.’   Psalam 78:39.

‘Kada duh izađe iz njega, u zemlju svoju on se vraća.’ Psalam 146:4.

‘Ezekija je jadikovao da život duha njegova treba izaći.’   Izaija 38:16.

‘Duh Jakovljev je oživio.’  Postanak 45:27.

‘Svaki lijevani Kip je samo varka, nema u njemu duha.’   Jeremija 51:17.

‘Jehova Bog reče osušenim kostima: Evo, duh ću Svoj udahnuti u vas, da oživite…
Od sva četiri vjetra dođi, daše, i dahni u ova trupla da ožive…
i dah uđe u njih i oživješe.’ Ezekijel 37:5, 6, 9, 10.

‘Isus je uzeo kćer Jairovu za ruku, i duh se njezin povratio, i ona odmah ustade.’  Luka 8:54, 55.

48. (2) KAKO ČOVJEKOV ŽIVOT VARIRA U SKLADU SA NJEGOVIM STANJEM, ‘DUHOM’ JE PREMA TOME NAZNAČEN PROMJENJIV OSJEĆAJ ŽIVOTA U ČOVJEKU; Kao,

a) Život mudrosti:

‘Bezaleel je bio ispunjen duhom mudrosti, razumijevanja i znanja.’  Izlazak 31:3.

‘Obrati se svima mudrog srca, koje Sam ispunio duhom mudrosti.’ Izlazak 28:3.

‘Jošua je bio pun duha mudrosti.’  Ponovljeni Zakonik 34:9.

‘Nabukodonozor je rekao o Danielu, kako je u njemu bio izvrstan duh znanja, inteligencije i mudrosti.’   Danijel 4:8; 5:12.

‘Zabludljeli duhom će upoznati inteligenciju.’  Izaija 29:24.

[2]        b) Stimulacija života:

‘Jehova potače duh kraljeva medijskih.’  Jeremija 51:11.

‘Jehova probudi duh Zerubabelu… i duh svemu ostalom narodu.’ Hagaj 1:14.

‘Udahnut ću u duh u kralja Asirije, da može čuti vijest, i vratit će se u svoju vlastitu zemlju.’  Izaija 37:7. 

‘Jehova je otvrdnuo duh kralja Sihona.’  Ponovljeni Zakonik 2:30.

‘Ono što dođe duhu tvome neće se zbiti.’  Ezekijel 20:32.

[3]        c) Sloboda života:

Rečeno je o četiri živa bića, koja su bili kerubi, koje je vidio prorok: Gdjegod bi duh išao, oni bi išli.’  Ezekijel 1:12, 20.

[4]        d) Život u strahu, boli (ili žalosti), i bijesu:

‘Da se sva srca mogu otopiti i sve ruke klonuti, i svaki duh biti utučen.’  Ezekijel 21:7.

‘Duh moj je klonuo u meni; srce mi trne u grudima.’  Psalam 142:3; 143:4. 

‘Duh mi je na izmaku.’   Psalam 143:7.

‘A meni Danijelu, duh mi bijaše ojađen.’  Danijel 7:15.

‘Faraonov duh bijaše uznemiren.’  Postanak 41:8.

‘Nabukodonozor reče, duh moj bijaše uznemiren.’   Danijel 2:3.

‘Ja odoh ogorčen i duha što gori.’   Ezekijel 3:14.

[5]        e) Život različitih opakih osjećaja:

‘Blažen je čovjek u čijem duhu nema prijevare.’  Psalam 32:2.

‘Jehova sred njih uli duh tvrdoglavi.’  Izaija 19:14. 

‘Rekao je prorocima bezumnim koji duh svoj slijede.’  Ezekijel 13:3.

‘Prorok je budala, a čovjek koji duha ima je lud.’  Hošea 9:7.

‘Pripazite na duh vaš, ne budite nevjerni.’  Malahija 2:16.     

‘Duh preljuba ih je zaveo.’  Malahija 4:12.

‘Duh preljuba je među njima.’  Hošea 5:4

‘Kad ga spopade duh ljubomore.’ Brojevi 5:14.

‘Čovjek duha prijetvorna koji govori laž.’  Micah 2:11.

‘Naraštaj duhom Bogu nevjeran.’    Psalam 78:8.

‘Jehova je izlio na vas duh dubokog sna.’   Izaija 29:10.

‘Začeste sijeno, rodit ćete slamu; a duha vašeg što se tiče, proždrijet će vas oganj.’         Izaija 33:11.

[6]        f) Paklena vatra:

‘Uklonit ću iz zemlje nečist duh.’  Zaharija 13:2.

‘A kad nečisti duh iziđe iz čovjeka, luta bezvodnim mjestima…

 I nakon toga sebi pridružuje sedam drugih duhova, gorih od sebe, i oni uđu i nastane se tamo.’  Matej 12:43-45.  

‘Babilon postade… nastambom svih duhova nečistih.’  Otkrovenje 18:2.

[7]        g) Nadalje, duhom su naznačni sami pakleni duhovi koji uznemiravaju ljude; kao u

Mateju 8:16; 10:1; 12:43-45; Marku 1:3-27; 9:17-29; Luki 4:33, 36; 6:17, 18; 7:21; 8:2, 29; 9:39, 42, 55; 11:24-26; 13:11; Otkrovenju 13:15; 16:13, 14.

49. (3) ‘DUH’ NAZNAČAVA ŽIVOT REGENERIRANOG ČOVJEKA, KOJI SE NAZIVA DUHOVNIM ŽIVOTOM.

‘Isus reče: ako se čovjek ne rodi iz vode i Duha, on ne može ući u kraljevstvo Božje.’ Ivan 3:5.

‘Dat ću vam novo srce, i nov duh. Svoj duh ću postaviti u vas da hodite po Mojim zakonima.’ Ezekijel 36:26, 27.

‘Dat ću im novo srce i nov duh.’  Ezekijel 11:19.

Čisto srce stvori mi, Bože, i duh postojan obnovi u meni! Vrati mi radost Svoga spasenja i učvrsti me duhom spremnim.’      Psalam 51:10, 12.

‘Načinite sebi novo srce i nov duh! Zašto da umirete, dome Izraelov?’ Ezekijel 18:31.

‘Pošalješ li dah Svoj, opet nastaju, i tako obnavljaš lica zemlje.’ Psalam 104:30.

‘Ali dolazi čas – sada je! – kad će se istinski klanjatelji klanjati Ocu u duhu i istini.’  Ivan 4:23.

‘Jehova Bog daje dah narodima, i duh bićima što zemljom hode.’ Izaija 42:5.

‘Jehova formira duh čovjeku u grudima.’ Zaharija 12:1.

‘Dušom svojom čekao sam Te noću; sa duhom svojim u grudima čekao sam Te u zoru.’ Izaija 26:9.

‘U onaj dan će Jehova nad Vojskama postat duh pravde onome koji sjedi na stolici sudačkoj.’ Izaija 28:5, 6.

‘Klikće duh moj u Bogu mome, Spasitelju.’  Luka 1:47.

‘Oni umiriše duh moj u zemlji sjevernoj.”  Zaharija 6:8.

‘U Tvoje ruke duh svoj predajem: Ti si me iskupio.’   Psalam 31:5.

‘Nije li On načinio jedno biće, i ostale u kojima bješe duh.’  Malahija 2:15.

‘Nakon tri i pol dana duh života od Boga uđe u dva svjedoka koja zvijer bijaše umorila.’   Otkrovenje 11:11.

‘Ja, Jehova, Tvorac sam planina, i Stvoritelj vjetra (duha).’ Amos 4:13.

‘O Bože, Bože duha životnog u svakom tijelu.’  Brojevi 16:22, 27:18.

‘A na dom Davidov i na Jeruzalemce izlit ću duh sa visina.’  Zaharija 12:10.  

‘Dok na nas nije izlio duh sa visina.’  Izaija 22:15.

‘Izlit ću vode na onog koji je žedan, i potoke na suhu zemlju, izlit ću duh Svoj na tvoje potomstvo.’   Izaija 44:3.

‘Izlit ću Duha Svoga na svako tijelo, Čak ću i na sluge i sluškinje izliti Duha Svojeg u dane one.’ Joel 2:28, 29.

‘Izliti duh’ znači regenerirati; isto kao i ‘dati novo srce i novi duh.’

[2]        ‘Duh’ naznačava duhovni život u onima koji su u poniženju:

‘Ja prebivam u skrušenom i poniznom duhu, da oživim duh poniznih, da oživim srca skrušenih.’  Izaija 57:15.

‘Žrtve Bogu su duh raskajan: srce raskajano, skrušeno, O Bože, Ti nećeš prezreti.’ Psalam 51:7.

‘On će im dati ulje radosti mjesto žalovanja, i odjeću slave, mjesto duha očajnog.’  Izaija 61:3.

‘Žena zaboravljena, i žalosnog duha.’  Izaija 54:6.

‘Blaženi su siromašni duhom, jer njihovo je kraljevstvo nebesko.’  Matej 5:3.  

50. (4) GDJE SE ‘DUH’ SPOMINJE U ODNOSU NA GOSPODA, NJIME JE NAZNAČEN NJEGOV BOŽANSKI ŽIVOT, I POSLJEDIČNO TOME SÂM GOSPOD. To je očigledno iz ovih odlomaka:

 ‘Onaj koga Bog posla Božje riječi govori jer Bog Duha ne daje na mjeru. Otac ljubi Sina i sve je predao u ruku Njegovu.’  Ivan 3:34, 35.

‘Isklijat će mladica iz panja Jišajeva, i na Njemu će duh Jehovin počivat’, duh mudrosti i inteligencije, duh savjeta i jakosti.’  Izaija 11:1, 2.

‘Na Njega sam svoga duha izlio, On će donijeti pravo narodima.’  Izaija 42:1.

‘Doći će kao uska rijeka, duh Jehovin će dignuti stijeg protiv njega; Onda će doći iskupitelj Sionu.’   Izaija 59:19, 20.

‘Duh Jehove Gospoda na meni je, jer me Jehova pomaza, posla me da radosnu vijest donesem ubogima (siromašnima).’  Izaija 61:1; Luka 4:18.

‘Isus duhom odmah proniknu da tako mudruju u sebi.’  Marko 2:8.

‘Isus, uznešen u duhu, reče…’ Luka 10:21.

‘Isus je bio potresen u duhu.’  Ivan 13:21.

‘Isus je duboko uzdahnuo u Svom duhu.’  Marko 8:12.

 [2]       ‘Duh’ se koristi za Samog Jehovu, to jest, Gospoda:

‘Bog je Duh.’  Ivan 4:24.

‘Tko je usmjerio duh Jehovin, koji Ga je uputio savjetnik?’  Izaija 40:13.

‘Kamo da idem od Duha Tvojega i kamo da od Tvog lica pobjegnem?’ Psalam 139:7.

‘Jehova reče, ne silom niti snagom, već duhom Mojim.’  Zaharija 4:6.

‘Ožalostiše Duh Njegove svetosti. Zato im je postao neprijatelj.’   Izaija 63:10; Psalam 106:33, 40.

‘Neće Moj duh u čovjeku ostati dovijeka; jer čovjek je tijelo.’  Postanak 6:3.

‘Jer neću se prepirati dovijeka, jer preda Mnom bi podlegao Duh.’   Izaija 57:16.

‘Hula protiv Sina Čovječjega, oprostit će mu se. Ali tko rekne riječ protiv Duha Svetoga, neće mu se oprostiti.’  Matej 12:31, 32; Marko 3:28-30; Luka 12:10.

‘Hula protiv Duha Svetoga,’ je hula protiv Gospodnjeg Božanskog; ali ‘riječ protiv Sina Čovječjega,’ je nešto rečeno protiv Riječi, tako da se krivo protumači njezino značenje; jer ‘Sin čovječji’ je Gospod s obzirom na Riječ, kao što je bilo ukazano iznad.’

51. (5) ‘DUH’, GDJE SE GOVORI O GOSPODU, SE POSEBICE ODNOSI NA ŽIVOT NJEGOVE MUDROSTI, ŠTO JE BOŽANSKA ISTINA.  

‘No kažem vam istinu: bolje je za vas da Ja odem: jer ako ne odem, Utješitelj neće doći k vama; ako pak odem, poslat ću ga k vama.’ Ivan 16:7.

‘No kada dođe On – Duh Istine – uputit će vas u svu istinu; jer neće govoriti sam od sebe, nego će govoriti što čuje, to će vam On govoriti.’  Ivan 16:13.

‘On će Mene proslavljati, jer će od Mojega uzimati i navješćivati vama. Sve što ima Otac, Moje je. Zbog toga vam rekoh: od Mojega uzima i – navješćivat će vama.’  Ivan 16:14, 15.

‘I Ja ću moliti Oca i On će vam dati drugoga Utješitelja, Duha Istine kojega svijet ne može primiti jer Ga ne vidi i ne poznaje. Vi ga poznajete jer kod vas ostaje i u vama je. Neću vas ostaviti kao siročad; doći ću k vama, i vidjet ćete Me.’  Ivan 14:16-19.

‘A kada dođe Utješitelj koga ću vam poslati od Oca – Duh Istine koji od Oca izlazi – On će svjedočiti za Mene.’ Ivan 15:26.

‘Isus stade i povika: Ako je tko žedan, neka dođe k Meni, i pije. Onaj koji vjeruje u Mene! Kao što reče Pismo: Rijeke će žive vode poteći iz njegove utrobe! 
To reče o Duhu kojega su imali primiti oni što vjeruju u Njega. Tada doista ne bijaše još došao Duh jer Isus  nije bio proslavljen.’  Ivan 7:37-39.

‘Isus je dahnuo na Svoje učenike, i rekao, Primite Svetog Duha.’  Ivan 20:22.

[2]        Da je pod ‘Utješiteljem’, ‘Duhom Istine’ i ‘Svetim Duhom’, Gospod mislio na Sebe, je očigledno iz Njegovih riječi da ‘Ga svijet još nije poznavao’, jer oni još nisu poznavali Gospoda. A kada je rekao da će Ga ‘poslati’, dodao je:

‘Neću vas ostaviti siročad, doći ću k vama, i vidjet ćete Me.’  Ivan 14:1-19, 26, 28.

I na drugom mjestu:

 ‘Gle, Ja Sam sa vama sve dane, sve do kraja ovog perioda (Iskupljenja).’ Matej 28:20.

Kada je Toma rekao, ‘Mi ne znamo gdje ideš’, Isus je rekao, ‘Ja sam Put, i Istina.’  Ivan 14:6.

[3]        Kako je ‘Duh Istine’, ili ‘Sveti Duh’, isto što i Gospod, Koji je sâma Istina, rečeno je:

 ‘Sveti Duh još nije bio, pošto Isus nije bio proslavljen.’ Ivan 7:39.

jer nakon Njegovog proslavljivanja ili potpunog sjedinjenja sa Ocem, što je bilo ostvareno mukom križa, Gospod je onda bio sâma Božanska mudrost i sâma Božanska istina, time Sveti Duh. Razlog zašto je Gospod dahnuo na učenike i rekao, ‘Primite Svetog Duha,’ je bio zato što je svo disanje na nebu od Gospoda. Jer anđeli baš kao i ljudi imaju i disanje i kucanje srca; i njihovo disanje je u skladu sa njihovim primanjem mudrosti od Gospoda, a njihovo kucanje srca, ili puls, je u skladu sa njihovim primanjm Božanske ljubavi od Gospoda. Da je to tako će biti ukazano na za to određenom mjestu.

[4]        Da je ‘Sveti Duh’ Božanska Istina od Gospoda, je dalje očigledno iz ovih odlomaka:

‘Kad vas budu dovodili pred sinagoge, ne budite zabrinuti što ćete reći! Ta Duh Sveti poučit će vas u taj čas što valja  reći.’  Luka 12:11-12; 21:14; Marko 13:11.

‘Jehova reče, Duh Moj koji je na tebi i riječi Moje koje stavih u tvoja usta neće izići iz usta tvojih.’  Izaija 59:21.

‘Isklijat će mladica iz panja Jišajeva… Šibom riječi Svoje ošinut će zemlju, a dahom iz usta ubit’ bezbožnika. On će pravdom opasati bedra.’  Izaija 11:1, 4-5.

‘Ustima je On tako naredio, i Duh Njegov njih sakupi.’  Izaija 34:16.

‘Oni koji se Bogu klanjaju, u duhu i istini treba da se klanjaju.’  Ivan 4:24.

‘Duh je onaj koji oživljuje, tijelo ne koristi ništa. Riječi koje Sam vam govorio duh su i život su.’  Ivan 6:63.

‘Ivan je rekao, Ja vas, istina, krstim vodom na pokajanje, ali Onaj Koji za Mnom dolazi će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem.’    Matej 3:11; Marko 1:8; Luka 3:16.

‘Krstiti sa Duhom Svetim i ognjem,’ je regenerirati posredstvom Božanske istine koja je od vjere, i Božanskog dobra koje je od ljubavi.

‘Kada je Isus bio kršten, nebesa su se otvorila, i On je ugledao Duha Svetog kako silazi poput golubice.’   Matej 3:16; Marko 1:10; Ivan 1:32, 33.

Golubica je reprezentativna za pročišćavanje i regeneraciju posredstvom Božanske istine.

[5]        Kako je ‘Svetim Duhom,’ gdje je spomenut u odnosu na Gospoda, naznačen Njegov Božanski život, time On Sam, i, posebice, život Njegove mudrosti koji se naziva Božanska Istina, ‘Duhom’ spomenutim u proročkim spisima, koji se također naziva ‘Sveti Duh’, je prema tome naznačena Božanska Istina od Gospoda. Tako u sljedećim odlomcima:

‘Duh reče Crkvama.’  Otkrovenje 2:7, 11, 29; 3:1, 6, 13, 22.

‘Sedam gorućih svijeća je bilo ispred prijestolja, koje su sedam duhova Božjih.’  Otkrovenje 4:5.

‘Sred starješina stoji Jaganjac sa sedam očiju, koji su sedam duhova Božjih, po svoj zemlji poslanih.’Otkrovenje 5:6.

‘Gorući svijećnjaci’ i ‘oči’ Gospodnje’ predstavljaju Božanske istine, a broj ‘sedam’ predstavlja ono što je sveto.

‘Duh reče, da mogu otpočinuti od svojih napora.’   Otkrovenje 14:13.

‘Duh i zaručnica rekoše, Dođi!’  Otkrovenje 22:17.

‘Otvrdnuše srcem kao kremen, da ne bi čuli Zakon i riječi koje im je Jehova slao Svojim Duhom, preko drevnih proroka.’  Zaharija 7:12.  

‘Duh je Ilijin došao nad Elija.’  2 Kraljevi 2:15.

‘Ivan je išao pred njime u duhu i sili Ilijinoj.’  Luka 1:17.

‘Elizabeta je bila ispunjena Duhom Svetim i prorokovala je.’  Luka 1:41.

‘Zaharija je, ispunjen Duhom Svetim, prorokovao.’  Luka 1:67.

‘David je rekao u Duhu Svetome, Gospod reče mom Gospodu, Sjedni Mi zdesna.’  Marko 12:36.

‘Svjedočanstvo Isusovo duh je proroštva.’  Otkrovenje 19:10.

Kako je, prema tome, ‘Duhom Svetim’ posebice naznačen Gospod s obzirom na Božansku Mudrost, i posljedično s obzirom na Božansku istinu, očigledno je zašto je rečeno o Duhu Svetome da prosvjetljuje, naučava, nadahnjuje.

52. (6) JEHOVA OSOBNO, TO JEST, GOSPOD, JE PO PROROCIMA IZGOVORIO RIJEČ.

Čitamo o prorocima kako su bili u viziji, i da im je Jehova govorio. Kada su bili u viziji oni nisu bili u tijelu, već u njihovom duhu; i u tom stanju su vidjeli stvari kakve su na nebu. Ali kada im je Jehova govorio, oni su bili u tijelu, i čuli su Ga govoriti. Ova dva stanja proroka trebaju pažljivo biti razlučena. U njihovom stanju vizije, oči njihovog duha su bile otvorene, a one njihova tijela zatvorene, i oni su onda sebi izgledali kao da su nošeni sa jednog mjesta na drugo, tijelo je i dalje ostajalo gdje je bilo. U ovom stanju, su ponekad, bili Ezekijel, Zaharija, Danijel, i Ivan kada je pisao Otkrovenje; i onda je rečeno kako su bili ‘u viziji,’ ili ‘u duhu.’ Tako Ezekijel kaže:

‘A mene duh podiže i ponese k izgnanicima u zemlju kaldejsku, u viziji Božjoj; I iščeznu viđenje koje gledah.’  Ezekijel 11:1, 24.

On također kaže:

‘Kako ga je duh podigao, i kako je iza sebe čuo zemljotres, i druge stvari.’  Ezekijel 3:12, 14.

‘Također da ga je duh podigao između zemlje i neba, i u vizijama Božjim ponio u Jeruzalem, gdje je vidio gnjusobe.’  Ezekijel 8:3, i stihovi koji slijede.      

Na isti način je on, u viziji Božjoj, ili u duhu, vidio:

‘Četiri živa bića, koja su bili kerubi.’   Ezekijel 1 i 10 poglavlje.

I također:

‘Novu zemlju i novi hram, i anđela koji ih je mjerio.’  Ezekijel, poglavlja 40 do 48.

Da je on onda bio u Božanskim vizijama, kaže u Ezekijelu 40:2; a da ga je duh podigao, u Ezekijelu 43:5.

Slučaj je bio isti sa Zaharijom, koji je tada bio u pratnji jednog anđela, kada je vidio:

‘Čovjeka koji jaše među mirtama.’  Zaharija 1:8 itd.

‘Četiri roga, i nakon toga čovjeka koji je u svojoj ruci imao mjeračko uže.’ Zaharija 1:18; 2:1.

‘Jošuu velikog svećenika.’  Zaharija 3:1, itd.

‘Svijećnjak, i dvije masline.’    Zaharija 4:2-3.

‘Svitak knjige, i efu.’   Zaharija 5:1, 6.

‘Četvera bojna kola kako izlaze između dvije planine, i konje.’  Zaharija 6:1, itd.

U sličnom je stanju bio Danijel, kada je ugledao:

‘Četiri zvijeri kako izlaze iz mora.’  Danijel 7:3.

‘I borbu između ovna i jarca.’  Danijel 8:1, itd.

Da je on ove stvari vidio u vizijama je izjavljeno u 7:1:1-2, 7, 13; 8:2; 10:1, 7-8. Da je ugledao anđela Gabrijela u viziji, i da je govorio sa njime, je izjavljeno u 9:21-22. Isto se dogodilo Ivanu kada je pisao Otkrovenje, jer on kaže:

‘Kako je u dan Gospodnji bio u duhu.’  Otkrovenje 1:10.

‘Kako je u duhu bio odnešen u pustinju.’  Otkrovenje 17:3.

‘Kako ga je duh odnio na visoku planinu.’  Otkrovenje 21:10.

‘Kako je u viziji ugledao konje.’  Otkrovenje 9:17.

I na drugim mjestima on kaže kako je vidio stvari koje je opisao, i posljedično tome je bio u duhu, ili u viziji, kao u Otkrovenju 1:12; 4:1; 5:1; 6:1; i u svakom od naknadnih poglavlja.

53. Što se tiče sâme Riječi, u Prorocima nije rečeno kako su je oni izgovorili od Svetog Duha, već da su je izgovorili od Jehove, od Jehove nad Vojskama, od Gospoda Jehove; jer mi čitamo ‘Jehovina Riječ mi dođe,’ ‘Jehova mi reče,’ i jako često ‘Jehova tako reče,’ i ‘riječ Jehovina.’ A, kako je Gospod Isus Krist Jehova, kao što je bilo ukazano iznad, slijedi kako je On izgovorio cijelu Riječ. Da nitko ne bi mogao posumnjati kako je takav slučaj, dat ću navode, iz Jeremije jedino, onih mjesta gdje se pojavljuju ova četiri izražaja: Jeremija 1:4, 7, 11-14, 19; 2:1-5, 9, 19, 22, 29, 31; 3:1, 6, 10, 12, 14, 16; 4:1, 3, 9, 17, 27; 5:11, 14, 18, 22, 29; 6:6, 9, 12, 15-16, 21-22; 7:1, 3, 11, 13, 19-21; 8:1, 3, 12, 13; 9:3, 7, 9, 13, 15, 17, 22, 24-25; 10:1, 2, 18; 11:1, 6, 9, 11, 17, 21-22; 12:14, 17; 13:1, 6, 9, 11-15, 25; 14:1, 10, 14-15; 15:1-3, 6, 11, 19, 20; 16:1, 3, 5, 9, 14, 16; 17:5, 19-21, 24; 18:1, 5-6, 11, 13; 19:1, 3, 6, 12, 15; 20:4; 21:1, 4, 7-8, 11-12; 22:2, 5-6, 11, 16, 18, 24, 29-30; 23:2, 5, 7, 12, 15, 24, 29, 31, 38; 24:3, 5, 8; 25:1, 3, 7-9, 15, 27-29, 32; 26:1-2, 18; 27:1, 2, 4, 8, 11, 16, 19, 21-22; 28:2, 12, 14, 16; 29:4, 8-9, 16, 19-21, 25, 30-32; 30:1-5, 8, 10-12, 17-18; 31:1, 2, 7, 10, 15-17, 23, 27-28, 31-38; 32:1, 6, 14-15, 25-26, 28, 30, 36, 42; 33:1-2, 4, 10-13, 17, 19-20, 23, 25; 34:1-2, 4, 8, 12-13, 17, 22; 35:1, 13, 17-19; 36:1, 6, 27, 29-30; 37:6-7, 9; 38:2-3, 17; 39:15-18; 40:1; 42:7, 9, 15, 18-19; 43:8, 10; 44:1-2, 7, 11, 24-26, 30; 45:1-2, 5; 46:1, 23, 25, 28; 47:1; 48:1, 8, 12, 30, 35, 38, 40, 43-44, 47; 49:2, 5-7, 12-13, 16, 18, 26, 28, 30, 32, 35, 37-39; 50:1, 4, 10, 18, 20-21, 30-31, 33, 35, 40; 51:25, 33, 36, 39, 52, 58. Ovi su jedino iz Jeremije. Svi drugi proroci su govorili na isti način, i oni ne kažu kako im je Sveti Duh govorio, ili da im je Jehova govorio posredstvom Svetog Duha.

54. Iz svega ovog je onda očigledno kako je Jehova, Koji je Gospod od Vječnosti, govorio kroz proroke; i da je tamo gdje je spomenut Sveti Duh, Gospod Osobno naznačen. Slijedi da je Bog jedan i u Osobi i u Suštini, i da je Gospod Isus Krist taj Bog.

Spread the Truth