Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

VIII. GOSPOD JE SÂM BOG, OD KOGA JE I U SVEZI KOGA JE RIJEČ

Print Friendly, PDF & Email

VIII 

GOSPOD JE SÂM BOG, OD KOGA JE I U SVEZI KOGA JE RIJEČ

37. U prvom poglavlju smo započeli ukazujući kako cijelo Sveto Pismo obrađuje Gospoda, i da je Gospod Riječ. Ovo će sada biti nadalje prikazano iz drugih odlomaka u Riječi u kojima se Gospod naziva ‘Jehova,’ ‘Bog Izraelov i Jakovljev,’ ‘Svetac Izraelov,’ ‘Gospod’, i ‘Bog’; i također ‘Kralj,’ ‘Pomazanik Jehovin’, i ‘David’.

Bilo bi dobro najprije spomenuti kako mi je bilo dozvoljeno pročitati sve Proroke i Davidove Psalme, i ispitati svaki stih, te vidjeti što se tamo obrađuje, i percipirao sam kako su jedine teme koje se tamo obrađuju sljedeće: Crkva nanovo uspostavljena i koja će biti nanovo uspostavljena od strane Gospoda; Njegov Dolazak, Njegove borbe i proslavljivanje, iskupljenje, i spasenje; nebo od Njega; i, sa ovima, njihove oprečnosti. Kako su sve ovo djela Gospodnja, očigledno je kako se cijelo Sveto Pismo odnosi prema Njimu, i posljedično tome, kako je Gospod Riječ. 

[2]        Ovo se, međutim, ne može vidjeti osim od strane onih koji su u prosvjetljenju od Gospoda, i koji također imaju neko znanje o duhovnom značenju Riječi. Svi anđeli nebeski su u ovom značenju, i prema tome kada čovjek čita Riječ, to je jedino značenje koje oni shvaćaju. Jer duhovi i anđeli su neprestano prisutni sa čovjekom, a kako su duhovni oni razumiju na duhovan način sve što čovjek razumije prirodno. Da je cijelo Sveto Pismo u vezi s Gospodom se može vidjeti, iako nejasno i kao kroz staklo, iz odlomaka Riječi koji su već navedeni u prvom poglavlju (br. 1-6), kao i iz onih u vezi s Gospodom koji će sada biti navedeni, da bi ukazali koliko učestalo se On naziva Gospodom, tj. Jehovom, i Bogom; i iz kojih je očigledno kako je On bio Onaj Koji je govorio kroz proroke gdjegod je rečeno, ‘Jehova reče’, ‘Tako reče Jehova,’, ‘riječ Jehovina’.

[3]        Gospod je bio (postojao) prije Njegova dolaska u svijet. To je očigledno iz sljedećih odlomaka:

‘Ivan Krstitelj je rekao u svezi Gospoda: To je Onaj Koji dolazi nakon mene, Kojem nisam dostojan odriješiti podvezicu na cipeli. To je Onaj o Kojem sam rekao, Nakon mene dolazi čovjek koji je bio ispred mene, jer On je bio ispred mene!’   Ivan 1:29, 30.

U Otkrovenju:

‘Oni pred tronom (na kojem je bio Gospod) padoše ničice,
 Govoreći. Zahvaljujemo Ti, Gospode Bože Svemogući, Koji jesi i Koji bijaše, i Koji će doći.’   Otkrovenje 11:16, 17.

I u Miheju:

‘A ti, Betleheme Efrato, iako si najmanji među tisućama Judinim, iz tebe će mi izaći Onaj Koji će vladati Izraelom; Njegov je iskon od davnina, od vječnih vremena.’       Mihej 5:2.

Isto je očigledno iz Gospodnjih riječi u Evanđelistima, da je On ‘bio prije nego je Abraham bio’, da je imao slavu kod Oca ‘prije postanka svijeta’, da je On ‘izišao od Oca’, i da je ‘Riječ od početka bila sa Bogom,’ da je ‘Bog bio Riječ’, i da je ‘ova tijelom postala.’

Da se Gospod naziva ‘Jehova,’ ‘Bog Izraela i Jakova,’ ‘Svetac Izraelov,’ ‘Bog’, i ‘Gospod,’ i također ‘Kralj,’ ‘Pomazanik Jehovin,’ i ‘David’, je očigledno iz onog što sada slijedi.

38. (1) GOSPOD SE NAZIVA JEHOVA. To je očigledno iz ovih odlomaka:

‘Ovako govori Jehova, Koji te stvorio, Jakove, Koji te sazdao, Izraele… jer Ja Sam te iskupio. Ja Sam Jehova, Bog tvoj, Svetac Izraelov, tvoj spasitelj.’  Izaija 43:1, 3.

‘Ja Sam Jehova, Svetac vaš, stvoritelj Izraelov.’   Izaija 43:15.

‘Svetac Izraelov, njegov Tvorac, Bog Izraelov, Spasitelj.’   Izaija 45:11, 15.

‘I znat će svako tijelo da Sam Ja Jehova, Spasitelj tvoj, i da je tvoj Iskupitelj Silni Jakovljev.’ Izaija 49:26.

‘I znat ćeš da Sam Ja, Jehova, Spasitelj tvoj, Silni Jakovljev, tvoj Iskupitelj.’  Izaija 60:16.

‘Jehova, Tvorac tvoj od utrobe majčine.’  Izaija 49:5.

‘Jehova moja Stijena, i moj Iskupitelj.’   Psalam 19:14.

‘Ovako kaže Jehova, Koji te stvorio, Koji te od utrobe sazdao. Ovako govori kralj Izraelov i Iskupitelj njegov, Jehova nad Vojskama.’  Izaija 44:2, 6.

‘Otkupitelj naš, ime Mu je Jehova nad Vojskama, Svetac Izraelov.’ Izaija 47:4.

‘U ljubavi vječnoj smilovah se tebi, govori Jehova, tvoj Iskupitelj.’  Izaija 54:8.

‘Snažan je njihov Iskupitelj, Jehova nad Vojskama se zove.’  Jeremija 50:34

‘Jehova Bog, hridina moja, utvrda moja, rog moga spasenja, moj Spastielj.’ 2 Samuel 22:2, 3.

‘Ovako govori Jehova tvoj Iskupitelj, Svetac Izraelov.’  Izaija 43:14; 48:17.

‘Ovako govori Jehova Iskupitelj Izraelov, njegov Svetac, Kraljevi će vidjeti.’  Izaija 49:7.

‘Ja Sam Jehova i pored Mene drugog Spasitelja nema.’  Izaija 43:11.

‘Nisam li Ja, Jehova? Nema drugoga boga do Mene; i Spasitelja osim Mene nema. Obratite se k Meni da se spasite, svi krajevi zemlje, jer Ja Sam Bog i nema drugoga.’   Izaija 45:21, 22.

‘Ja Sam Jehova Bog tvoj, i pored Mene drugog Spasitelja nema.’  Hošea 13:4.

‘Iskupio si me, o Jehova, Bože istine (vjerni).’   Psalam 26:5.

‘Nek’ Izrael čeka Jehovu. Jer je u Jehove milosrđe i obilno je u Njega iskupljenje; On će iskupiti Izraela od svih grijeha njegovih.’   Izaija 130:7, 8.

‘Ime mu je Jehova nad Vojskama; tvoj je Iskupitelj Svetac Izraelov, Bog zemlje svekolike On će se zvati.’  Izaija 54:5.

U ovim odlomcima Jehova se naziva ‘Iskupitelj i Spasitelj,’; a kako je Gospod jedini Iskupitelj i Spasitelj, On je Onaj Koji je naznačen ‘Jehovom.’ Da je Gospod Jehova, to jest, da je Jehova Gospod, je očigledno iz sljedećih odlomaka:

‘Isklijat će mladica iz panja Jišajeva, izdanak će izbit’ iz njegova korijena. Na njemu će duh Jehovin počivat.’  Izaija 11:1, 2.

‘I reći će se u onaj dan: Gle, ovo je Bog naš, u Njega se uzdasmo, On nas je spasio; Ovo je Jehova u Koga se uzdasmo! Klicat ćemo i veselit se spasenju Njegovu.’   Izaija 25:9.

‘Glas onog koji viče u pustinji: Pripravite Jehovi put kroz pustinju. Poravnajte u stepi stazu Bogu našemu. Otkrit će se tada Slava Jehovina i svako će je tijelo vidjeti. Gle, Gospod Jehova dolazi u moći, mišicom Svojom vlada.’  Izaija 40:3, 5, 10.

‘Ja, Jehova, postavit ću te za Savez narodu i svjetlost pucima. Ja, Jehova Mi je ime, Svoje slave drugom ne dam.’  Izaija 42:6, 8.

‘Evo dolaze dani, podići ću Davidu izdanak pravedni. On će vladati kao kralj i biti mudar i činit će pravo i pravicu u zemlji. I evo imena kojim će Ga nazivati: ‘Jehova, Pravda naša.’  Jeremija 23:5-6; 33:15-16.

‘A ti, Betleheme Efrato, iz tebe će Mi izaći Onaj Koji će vladati Izraelom; On će se uspraviti, na pašu izvodit’ Svoje stado silom Jehovinom.’  Mihej 5:2, 4.

‘Jer, dijete nam se rodilo, sina dobismo; na ramenima će Mu biti vlast. Ime će Mu biti: Savjetnik divni, Bog silni, Otac vječni, Princ mironosni. Nadaleko vlast će Mu se prostirati i miru neće biti kraja nad prijestoljem Davidovim, nad kraljevstvom njegovim: učvrstit će ga i utvrdit u pravu i pravednosti. Od sada i dovijeka.’  Izaija 9:6, 7.

‘Tada će Jehova izaći i boriti se protiv naroda; noge će Mu stajati na Gori maslinskoj koja je nasuprot Jeruzalemu.’  Zaharija 14:3-4. 

‘Podignite, kapije, glave svoje, dižite se, vi vrata svijeta, da uniđe Kralj slave! Tko je taj Kralj slave? Jehova silan i junačan, Jehova silan u boju!’ Psalam 24:7-10.

‘U onaj dan Jehova nad Vojskama postat će kruna slave i sjajan vijenac ostatku Svoga naroda.’  Izaija 28:5.

‘Evo, poslat ću vam proroka Iliju prije nego dođe Dan Jehovin.’ Malahija 4:5.

A da ne spominjemo ostale odlomke gdje se spominje velik i blizak dan Jehovin, kao u Ezekijelu 30:3; Joelu 2:11; Amosu 5:18, 20; Sefaniji 1:14-15, 18.

39. (2) GOSPOD SE NAZIVA ‘BOG IZRAELA,’ I ‘BOG JAKOVLJEV.’ To je očigledno iz sljedećih odlomaka:

‘Mojsije je uzeo krvi te poškropio narod govoreći: Ovo je krv Saveza koji je Jehova s vama uspostavio. I oni vidješe Boga Izraelova, pod Čijim nogama kao da je bio rad od dragoga kamena safira, i tako reći sâme nebeske supstance.’  Izlazak 24:8, 10.

‘Gledajući kako su nijemi progovorili, kljasti ozdravili, hromi prohodali, slijepi progledali, divilo se mnoštvo i slavilo Boga Izraelova.’  Matej 15:31.

‘Blagoslovljen Gospod Bog Izraelov, što pohodi i otkupi narod svoj Izrael! Podiže nam rog spasenja u domu Davidovom.’   Luka 1:68, 69.

‘Dajem ti tajna blaga i skrivena bogatstva, da bi spoznao da Sam Ja Jehova, koji te zovem po imenu, Bog Izraelov.’ Izaija 45:3.

‘Čujte ovo, kućo Jakovljeva, Vi koji se Jehovinim imenom kunete i slavite Boga Izraelova, vi koji se zovete imenom Izraelovim; Jer vi se nazivate po Svetome gradu i oslanjate se na Boga Izraelova, Jehova nad Vojskama Njemu je ime.’ Izaija 48:1, 2.

‘Jakov će usred njega vidjeti svoju djecu, oni će svetit ime Moje. Svetit će Sveca Jakovljeva, bojat će se Boga Izraelova.’ Izaija 29:23. 

‘Dogodit će se na kraju dana da će mnogi ljudi ići i reći, Hajde, uziđimo na Goru Jehovinu, pođimo u Dom Boga Jakovljeva! On će nas naučiti Svojim putovima, da možemo hoditi stazama Njegovim.’  Izaija 2:2, 3; Mihej 4:1, 2.

‘Da svako tijelo može znati da Sam Ja Jehova, Spasitelj tvoj, i da je tvoj Iskupitelj Silni Jakovljev.’   Izaija 49:26.

‘Ja, Jehova, Spasitelj Sam tvoj i Iskupitelj, Silni Jakovljev.’  Izaija 60:16.

‘U boli si, o zemljo, pred licem Gospodnjim, pred licem Boga Jakovljeva.’ Psalam 114:7.

‘David se Jehovi zakleo, zavjetovao Snazi Jakovljevoj: Zasigurno neću ući u šator doma svog, dok Jehovi mjesto ne nađem, boravište Snazi Jakovljevoj; Eto, čusmo za nj u Efrati (Betlehemu).’ Psalam 132:2, 3, 5, 6.

‘Blagoslovljen Jehova, Bog Izraelov, sva će se zemlja napuniti slave Njegove.’  Psalam 72:18, 19.

A da ne navodimo one odlomke u kojima se Gospod naziva Bog Izraela, Iskupitelj i Spasitelj, kao u Luki 1:47; Izaiji 45:15; 54:5; Psalmu 78:35.

Pored mnogih drugih odlomaka u kojima se On naziva samo Bogom Izraela; kao u Izaiji 17:6; 21:10, 17; 24:15; 29:23; Jeremiji 7:3; 9:15; 11:3; 13:12; 16:9; 19:3, 15; 23:2; 24:5; 25:15, 27; 29:4, 8, 21, 25; 30:2; 31:23; 32:14, 15, 36; 33:4; 34:2, 13; 35:13, 17, 18, 19; 27:7; 38:17; 39:16; xlii. 9, 15, 18; 43:10; 44:2, 7, 11, 25; 48:1; 50:18; 51:33; Ezekijelu 8:4; 9:3; 10:19, 20; 11:22; 43:2; 44:2; Sefaniji 2:9; Psalmima 41:13; 59:5; 68:8.

40. (3) GOSPOD SE NAZIVA ‘SVETAC IZRAELOV.’ To je očigledno iz ovih odlomaka:

 ‘Anđeo reče Mariji: Ta Sveta stvar koju ćeš poroditi će se zvati Sin Božji.’  Luka 1:35.

‘Ja promatrah viđenja kad, evo, Stražar, Svetac, silazi s neba.’  Danijel 4:13, 23.

‘Bog stiže iz Temana, a Svetac s planine Parana.’ Habakuk 3:3.

‘Ja Sam Jehova, Svetac vaš, Stvoritelj Izraelov, Kralj vaš.’  Izaija 43:15.

‘Ovako govori Jehova, Iskupitelj Izraelov, Svetac njegov.’  Izaija 49:7.

‘Ja Sam Jehova Bog tvoj, Svetac Izraelov, tvoj Spasitelj.’  Izaija 43:3.

‘A Otkupitelj naš, ime Mu je Jehova nad Vojskama, Svetac Izraelov.’  Izaija 47:4.

‘Ovako govori Jehova Iskupitelj tvoj, Svetac Izraelov.’  Izaija 43:14; 48:17.

‘Jehova nad Vojskama Mu je ime, i Iskupitelj tvoj Svetac Izraleov.’  Izaija 54:5.

‘Iskušavahu Boga, i Sveca Izraelova.’   Psalam 78:41.

‘Jehovu ostaviše, i razdražiše Sveca Izraelova.’   Izaija 1:4.

‘Rekli su, Uklonite nam s očiju Sveca Izraelova; stog’ ovako zbori Svetac Izraelov.’  Izaija 30:11, 12.

‘Oni što govore: Neka pohiti, neka poteče s djelom Svojim da bismo ga vidjeli, neka se približi i završi naum Sveca Izraelova.’  Izaija 5:19.

‘U onaj dan će se oslanjati na Jehovu, Sveca Izraelova, u istini.’  Izaija 10:20.

‘Kliči i raduj se, kćeri Sionska, jer je velik sred tebe Svetac Izraelov.’  Izaija 12:6.

‘Riječ Boga Izraelova, U onaj dan čovjek će pogledati na svog Stvoritelja i upraviti oči k Svecu Izraelovu.’   Izaija 17:6.

‘A Krotki će uvećati svoju radost u Jehovi, a potrebiti među ljudima će klicat’ Svecu Izraelovu.’  Izaija 29:19; 41:16.

‘Narodi će k Tebi hrliti radi Jehove, Boga tvojega, i Sveca Izraelova.’  Izaija 55:5.

‘Otoci će u Mene pouzdanja imati, da izdaleka dovezu tvoje sinove, zbog imena Jehove, Boga tvojega, zbog Sveca Izraelova.’  Izaija 60:9.

‘Babilon se uzoholio protiv Jehove, protiv Sveca Izraelova.’   Jeremija 50:29.

(pored mnogih drugih odlomaka)

‘Svecem Izraelovim’ je naznačen Gospod s obzirom na Njegovo Božansko Ljudsko; jer anđeo Gabrijel je rekao Mariji, ‘Ta Sveta Stvar koju ćeš poroditi će se zvati Sin Božji’ (Luka 1:35). Da su Jehova i Svetac Izraelov, iako distinktivno spomenuti, jedno te isto, je očigledno iz odlomaka ovdje navedenih, u kojima je rečeno kako Jehova jest taj Svetac Izraelov.

41. (4) GOSPOD SE NAZIVA ‘GOSPODOM’ I ‘BOGOM’. To je očigledno iz toliko puno odlomaka da bi, ako bi se naveli, ispunili mnoge stranice. Neka stoga ovih nekoliko bude dovoljno:

‘Kada je po zapovijedi Gospoda Toma vidio Njegove ruke i dodirnuo Njegov bok, on je rekao: ‘Gospod moj, i Bog moj.’  Ivan 20:27, 28.

‘Spominjahu se da je Bog bio hridina njihova, i Svevišnji Bog njihov iskupitelj.’  Psalam 78:35.

‘Jehova nad vojskama On se zove, i Iskupitelj tvoj je Svetac Izraelov, Bog svekolike zemlje će se zvati.’   Izaija 54:5.

Isto je očigledno iz činjenice da su Ga obožavali, i padali ničice pred Njim,

Matej 19:18; 14:33; 15:25; 28:9; Marko 1:40; 5:22; 7:25; 10:17; Luka 17:5; Ivan 9:38.

Tako u Davidu:

Eto, čusmo za Nj u Efrati; ući ćemo u stan Njegov, pred noge ćemo Mu pasti.’   Psalam 132:6, 7.

A isto je i na nebu:

‘Bio sam u duhu, i gle: prijestolje stajaše na nebu i na prijestolje Netko sjede.  Taj što sjede bijaše nalik na jaspis i sard. A uokolo prijestolja dugâ slična smaragdu. I dvadeset i četiri starješine padnu ničice pred Onim Koji sjedi na prijestolju i obožavahu Njega Koji živi u vijeke vjekova. I bacahu svoje krune pred prijestolje.’    Otkrovenje 4:2, 3, 10.

‘I vidjeh na desnici Onoga koji sjedi na prijestolju – knjiga zapečaćena sa sedam pečata! I nitko nije mogao otvoriti knjigu i pogledati u nju. A jedan od starješina reče: Evo, pobijedi Lav iz plemena Judina, Korijen Davidov, On će otvoriti knjigu i sedam pečata njezinih. I vidjeh: posred prijestolja Jaganjac stoji, i pristupi te uzme knjigu, i oni padoše ničice pred Jaganjcem, i obožavahu Njega Koji živi u vijeke vjekova.’  Otkrovenje 5:1-3, 5-8, 14.

42.  (5) GOSPOD SE NAZIVA ‘KRALJEM’ I ‘POMAZANIKOM.’ Razlog tome je da je On bio Mesija, ili Krist; a ‘Mesija’ ili ‘Krist’ znači Kralj i Pomazanik. Iz tog razloga je Gospod, u Riječi, naznačen ‘kraljem,’ a također i ‘Davidom,’ koji je bio kralj nad Judom i Izraelom. Da se Gospod naziva ‘kraljem’ i ‘Jehovinim Pomazanikom,’ je očigledno iz mnogih odlomaka u Riječi Božjoj. Iz tog razloga je rečeno u Otkrovenju:

‘Jagnje će ih pobijediti; jer On je Gospodar gospodara i Kralj kraljeva.’   Otkrovenje 17:14.

I na drugom mjestu:

‘Onaj Koji je sjedio na bijelom konju je na Svom ogrtaču imao napisano ime: Kralj kraljeva i Gospodar gospodara.’  Otkrovenje 19:16.

Baš iz razloga što se Gospod naziva ‘Kraljem,’ je da se nebo i Crkva nazivaju Njegovim ‘kraljevstvom,’ i da se Njegov dolazak u svijet naziva ‘Evanđeljem o kraljevstvu.’ Da se nebo i Crkva nazivaju Njegovim kraljevstvom se može vidjeti u Mateju 12:28; 16:28; Marku 1:14, 15; 9:1; 15:43; Luki 1:33; 4:43; 8:1, 10; 9:2, 11, 60; 10:11; 16:16; 19:11; 21:31; 22:18; 23:51.

I u Danijelu:

‘Bog Nebeski će podići kraljevstvo koje neće nikada propasti (biti uništeno); ono će razbiti i uništiti sva ona kraljevstva, a samo će stajati dovijeka.’    Danijel 2:44.

I u istome:

‘Gledah u noćnim viđenjima i gle, na oblacima nebeskim dolazi kao Sin čovječji. Njemu bi predana vlast, čast i kraljevstvo, da Mu služe svi narodi, plemena i jezici. Njegova vlast je vječna vlast i Kraljevstvo Njegovo kraljevstvo je vječno (neće propasti).’       Danijel 7:13, 14, 27.

Da se Njegov dolazak naziva ‘Evanđeljem o kraljevstvu,’ se može vidjeti u Mateju 4:23; 9:35; 24:14.

43. (6) GOSPOD SE NAZIVA ‘DAVIDOM.’ To je očigledno iz ovih odlomaka:

‘Onoga dana će služiti Jehovi, Bogu svojemu, i Davidu, kralju svome, koga ću im podići.’    Jeremija 30:8, 9.

‘Poslije toga, sinovi će se Izraelovi vratiti; tražit će Jehovu, Boga svoga, i Davida, svoga kralja; sa strahom će pristupiti k Jehovi i k Njegovoj dobroti, na kraju dana.’ Hošea 3:5.

‘Podignut ću im jednoga Pastira Koji će ih pasti, slugu Svoga  Davida: On će ih sam pasti i bit će im Pastir, A Ja, Jehova, bit ću njihov Bog, i Moj sluga David bit će im princ.’     Ezekijel 34: 23, 24.

‘Da mogu biti Moj narod, a Ja njihov Bog. I sluga Moj David bit će im kralj i svima će im biti jedan Pastir; Onda će boravit u zemlji… oni i njihovi sinovi, i sinovi sinova njihovih dovijeka… i David će im biti Princ dovijeka. Sklopit ću s njima savez mira; bit će to Savez vječan s njima.’  Ezekijel 37:23-26.

‘Sklopit ću s vama Savez vječan, Savez milosti Davidu obećanih.

 Evo, učinih Ga svjedokom pucima, Vođom i Zakonodavcem narodima.’    Izaija 55:3, 4.

‘U dan ću onaj podići raspalu kolibu Davidovu, zatvorit’ joj pukotine, popraviti mjesta ruševna, opet je sazidati k’o u stara vremena.’ Amos 9:11.

‘Dom Davidov bit će kao Bog, kao Anđeo Jehovin pred njima.’      Zaharija 12:8

‘U onaj dan otvorit će se izvor domu Davidovu.’      Zaharija 13:1.

44. Onaj koji zna da David predstavlja Gospoda, može znati zašto je David tako učestalo pisao (govorio) o Gospodu u svojim Psalmima dok je pisao (govorio) o sebi samome; kao u Psalmu 89 gdje se pojavljuju ove riječi:

‘Savez sklopih s izabranikom Svojim, zakleh se Davidu, sluzi svome:
Tvoje potomstvo održat ću dovijeka, za sva koljena sazdat ću prijestolje Tvoje.
Nebesa veličaju čudesa tvoja… i tvoju vjernost (istinu) u zboru svetih.
Nekoć si u viđenju govorio Svecu svojem i rekao: Junaku stavih krunu na glavu, izabranika iz naroda izdigoh;

Nađoh Davida, slugu Svoga, svetim Ga svojim uljem pomazah;
Ruka će Moja svagda ostati s njime i moja mišica će ga okrijepiti.
Vjernost (istina) Moja i dobrota (milosrdnost) bit će s njime i u Mome imenu rast će snaga (rog) njegova.
Pružit ću Njegovu ruku nad more, do Rijeke desnicu Njegovu. On će Me zvati: Otac si moj, Bože moj, i hrid spasa mojega.
A Ja ću ga prvorođencem učiniti, najvišim među kraljevima svijeta.
Njemu ću sačuvati dovijeka naklonost Svoju i Savez Svoj vjeran.
Njegovo ću potomstvo učiniti vječnim i prijestolje Mu kao dan nebeski.
Jednom se zakleh svetošću Svojom: Davidu lagati neću:
Potomstvo će njegovo ostati dovijeka, prijestolje njegovo preda Mnom kao sunce.
Ostat će dovijeka kao mjesec, vjerni svjedok u oblacima.’  Psalam 89:3-5, 19-21, 24-29, 35-37.

A isto tako u drugim Psalmima, kao u Psalmu 45:1-17; 122:4, 5; 132:8-18.

Spread the Truth