Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

VII. ONI KOJI U SEBI IMAJU VJERU KOJA JE ODVOJENA OD DOBROČINSTVA SU U RIJEČI REPREZENTIRANI SA FILISTEJCIMA

Print Friendly, PDF & Email

VII

ONI KOJI U SEBI IMAJU VJERU KOJA JE ODVOJENA OD DOBROČINSTVA

SU U RIJEČI REPREZENTIRANI SA FILISTEJCIMA

49. U Riječi su, sa svim imenima naroda i ljudi, baš kao i osoba i lokacija, predstavljene stvari koje se odnose prema Crkvi. Sâma Crkva je predstavljena sa ‘Izraelom’ i ‘Judejom’, pošto je bila zasnovana među njima; a različita religijska uvjerenja su predstavljena sa narodima i ljudima koji ih okružuju, religije koje su u skladu sa sâmom Crkvom su predstavljene sa dobrim narodima, a one pak koje nisu u skladu, sa zlim narodima. Postoje dva zla religijska uvjerenja (principa) u koja se svaka Crkva izrodi tijekom vremena, jedno koje izopači (onečisti) njezine dobre principe i drugo koje krivotvori njezine istine. Ono zlo religijsko uvjerenje koje izopači (onečisti) dobra Crkve izvodi svoje početke iz ljubavi koja želi vladati nad drugima; a drugo, koje krivotvori istine u Crkvi, izvodi svoje početke iz ponosa vlastite inteligencije. Religijsko uvjeravanje koje izvodi svoje početke iz ljubavi koja želi vladati nad drugima je u Riječi naznačeno sa ‘Babilonom’; a religijsko uvjeravanje koje izvodi svoje početke iz ponosa vlastite inteligencije, je u Riječi naznačeno sa ‘Filistejom’. Filistejci su oni koji su u vjeri ali ne i u dobročinstvu*

* Oni koji vjeruju kako samo vjera spašava bez, tj. odvojena od, djela dobročinstva.

50. Da su Filistejci oni koji su u vjeri a ne istovremeno i u dobročinstvu se može vidjeti iz različitih stvari koje su o Filistejcima izrečene u Riječi, kada se razumiju u njihovom duhovnom značenju; kao recimo iz njihovih prepirki sa Abrahamom i Izakom, što je zapisano u 21 i 26 poglavlju Knjige Postanka, kao i iz njihovih ratova sa Djecom Izraela, o čemu govori Knjiga o Sucima, i Knjige Samuelove i Kraljevi; jer svi ratovi koji su opisani u Riječi u njihovom duhovnom značenju uključuju (obuhvaćaju) i predstavljaju duhovne ratove. Stoviše, pošto ovo religijsko uvjeravanje, koje se sastoji od vjere koja je odvojena od dobročinstva, neprestano nastoji provaliti u Crkvu, zato su Filistejci ostali u zemlji Kananskoj odakle su učestalo uznemiravali Djecu Izraela.

51. Filistejci su, zbog toga što reprezentiraju one koji su u vjeri koja je odvojena od dobročinstva, bili nazivani ‘neobrezanima’, a pod ‘neobrezanima’ se podrazumijevaju oni koji su lišeni duhovne ljubavi, pa su dosljedno tome jedino u prirodnoj ljubavi; duhovna ljubav je dobročinstvo. Razlog zbog kojeg su takvi bili nazivani ‘neobrezanima’ je da su ‘obrezanima’ naznačeni oni koji su u duhovnoj ljubavi. Da su se Filistejci nazivali ‘neobrezanima’, vidi 1 Samuel 17:26, 36; 2 Samuel 1:20; i na drugim mjestima.

52. Da su oni koji su u vjeri koja je odvojena od dobročinstva bili reprezentirani sa Filistejcima je očigledno ne samo iz njihovih ratova protiv sinova Izraela, već također i iz mnogih drugih stvari koje su o njima zabilježene u Riječi, poput one o Dagonu njihovom idolu, ili one o hemeroidima i miševima sa kojima su bili zaraženi i uništeni zbog toga što su postavili kovčeg saveza u hram svojeg idola, i iz drugih stvari koje su se tada zbivale, kako je zabilježeno u 1 Samuelu 5 i 6 poglavlje; a također i iz onoga sto je rečeno o Golijatu, koji je bio Filistejac, kojeg je ubio David, kako je zabilježeno u 1 Samuelu 17. Jer Dagon je od struka nagore bio kao čovjek, a ispod je bio kao riba, čime je reprezentirao njihovu religiju, koja je od vjere u njoj bila kao duhovna, no koja je ipak bila samo prirodna pošto u sebi nije imala dobročinstva. ‘Hemeroidi’ sa kojima su bili zatučeni predstavljaju njihove prljave ljubavi. Pošast ‘miševa’ predstavlja uništenje Crkve kroz krivotvorenje istine. A ‘Golijat’, kojeg je David ubio, predstavlja oholost (iluzornost) njihove vlastite inteligencije.

53. Da su oni koji su u vjeri koja je odvojena od dobročinstva reprezentirani sa Filistejcima, je također očigledno iz proročkih dijelova Riječi, u kojima se govori o njima, kao recimo u sljedećim odlomcima:

U Jeremiji:

‘Protiv Filistejaca… Evo, vode se dižu sa sjevera, i postat će nabujale poplave, i poplavit će zemlju i sve što je na njoj; gradove i sve njihovo pučanstvo; onda će ljudi plakati, i svi će stanovnici zemlje naricati… Jehova će opustošiti Filistejce.’   Jeremija 47:1, 2, 4.

‘Vode koje se dižu sa sjevera’, su neistine koje izviru iz pakla; to što će one ‘postati nabujale poplave koje poplavljuju zemlju i sve što je na njoj’, predstavlja opustošenje svih stvari koje pripadaju Crkvi posredstvom tih neistina; ‘grad i svi njegovi stanovnici’, predstavlja opustošenje svih stvari njihove doktrine; a to što će ‘ljudi plakati, i to što će svaki stanovnik zemlje naricati’, predstavlja potpuni nedostatak svih istina i dobara u Crkvi; ‘Jehova će opustošiti Filistejce’, predstavlja njihovo uništenje.

U Izaiji:

‘Ne raduj se, sva Filistejo, što se slomi štap koji te udarao, jer će iz korijena zmijinjeg izaći zmija ljutica što će izleći vatrenu krilatu zmiju.’  Izaija 14:29.

‘Ne raduj se, sva Filistejo’, predstavlja, neka se ne raduju i neka ne misle oni koji su u vjeri odvojenoj od dobročinstva da će opstati; ‘jer iz zmijina korijena će izaći zmija ljutica’, predstavlja uništenje svih istina u njima od strane oholosti vlastite inteligencije; ‘čiji će plod biti vatrena krilata zmija’, predstavlja razmišljanja proizašla iz neistina zloće protiv istina i dobara od Crkve.

54. Da je sa obrezivanjem predstavljeno pročišćavanje od zala čisto prirodne ljubavi, je očigledno iz sljedećih odlomaka:

‘Obrežite vaša srca… i skinite obrezak sa srca svojega… da ne bi Moja jarost buknula poput vatre… zbog zlodjela koje počiniste.’   Jeremija 4:4.

‘Obrežite obrezak vašeg srca, i ne budite više tvrdo-vrati.’  Ponovljeni Zakon 10:16.

‘Obrezati srce’ ili ‘obrezak srca’, znači pročistiti čovjekovo ‘ja’ od zloće. Tome u suprotnosti, stoga, onaj koji je ‘neobrezan’  ili kome ‘obrezak nije skinut’ jeste onaj koji nije pročisćen od zala čisto prirodne ljubavi, stoga onaj koji nije u dobročinstvu. A kako se pod ‘neobrezanim’ podrazumijeva onaj koji je nečista srca, rečeno je:

‘Ni jedan tuđinac neobrezana srca i tijela, neće ući u Moje Svetište.’  Ezekiel 44:9.

‘Ni jedna neobrezana osoba ne smije jesti od pashalne žrtve.’  Izlazak 12:48.

‘I da je takva osoba prokleta.’  Ezekiel 28:10; 31:18; 32:19.

Spread the Truth