Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

III. GOSPOD JE DOŠAO NA SVIJET POKORITI PAKLOVE I PROSLAVITI SVOJE LJUDSKO; NJEGOVA MUKA NA KRIŽU JE BILA POSLJEDNJA BORBA POMOĆU KOJE JE ON U POTPUNOSTI SVLADAO PAKLOVE I POTPUNO PROSLAVIO SVOJE LJUDSKO

Print Friendly, PDF & Email

III

GOSPOD JE DOŠAO NA SVIJET POKORITI PAKLOVE I PROSLAVITI SVOJE LJUDSKO;
NJEGOVA MUKA NA KRIŽU JE BILA POSLJEDNJA BORBA POMOĆU KOJE JE ON
U POTPUNOSTI SVLADAO PAKLOVE I POTPUNO PROSLAVIO SVOJE LJUDSKO

12. U Crkvi je poznato kako je Gospod pobijedio smrt, kojom je naznačen pakao, i da se On nakon toga u slavi uzdignuo na nebo; ali za sad još nije poznato kako je Gospod pobijedio smrt ili pakao uz pomoć borbi koje su kušnje, i da je istovremeno uz pomoć njih proslavio Svoje Ljudsko; i da je Njegova muka na križu bila posljednja borba ili kušnja pomoću koje je On ostvario tu pobjedu i to proslavljivanje. O ovim kušnjama su mnoge stvari rečene u Prorocima i Davidovim Psalmima; ali ne toliko puno u Evanđelistima. U Evanđelistima su kušnje koje je On pretrpio od djetinstva sažeto opisane putem Njegovih kušnji u pustinji; a nakon toga su opisane Njegove kušnje od strane vraga, i posljednje kušnje putem stvari koje je patio u Getsemani i na križu. U svezi Njegovih kušnji u pustinji, i od strane vraga, vidi Matej 4:1-11; Marko 1:12, 13; i Luka 4:1-13.

Ove kušnje, međutim, predstavljaju sve Njegove kušnje čak i posljednju među njima. On u svezi njih Svojim učenicima nije otkrio ništa više; jer rečeno je u Izaiji:

‘Zlostavljahu Ga, a On puštaše, i nije otvorio usta Svojih. K’o jagnje na klanje odvedoše Ga; k’o ovca, nijema pred onima što je strižu, nije otvorio usta Svojih.’    Izaija 53:7.

U svezi Njegovih kušnji u Getsemani vidi Matej 26:36-44; Marko 14:32-42; i Luka 22:39-46. A u svezi kušnji na križu, vidi Matej 27:33-50; Marko 15:22-37; Luka 23:33-49; i Ivan 19:17-34.

Kušnje nisu ništa drugo nego borbe sa paklovima (protiv paklova).*

*U svezi Gospodnjih kušnji ili borbi, vidi malo djelo ‘Novi Jeruzalem i njegova Nebeska Doktrina’, koje je objavljeno u Londonu (pogl. 201 i 302). A u svezi kušnji općenito (pogl. 187-200).

13.  Da je Njegovom mukom na križu Gospod potpuno pobijedio paklove, On Osobno naučava u Ivanu:

‘Sada je sud ovomu svijetu, sada će knez ovoga svijeta biti izbačen.’   Ivan 12:31.

Gospod je ovo rekao kada je muka križa bila blizu.

U istome:

‘Princ ovog svijeta je osuđen.’  Ivan 16:11.

Opet:

‘Kličite, pobijedio sam svijet.’  Ivan 16:33.

I u Luki:

‘Promatrah Sotonu kako poput munje s neba pade.’  Luka 10:18.

U ovim odlomcima ‘Svijet’, ‘princ ovog svijeta’, ‘Sotona’ i ‘vrag’, predstavljaju pakao.

Da je mukom križa Gospod također u potpunosti proslavio Svoje Ljudsko, On naučava u Ivanu:

‘Pošto Juda iziđe, reče Isus: Sada je proslavljen Sin Čovječji i Bog se proslavio u Njemu! Ako se Bog proslavio u Njemu, i Njega će Bog proslaviti u Sebi, i odmah će Ga proslaviti!’   Ivan 13:31, 32.

U istome:

‘Oče, došao je čas: proslavi Sina Svoga, da Tvoj Sin također može proslaviti Tebe.’  Ivan 17:1, 5.

Opet:

‘Duša Mi je sada potresena. I On reče, Oče, proslavi ime Svoje! Uto dođe glas s neba, govoreći, Proslavio sam ga i opet ću ga proslaviti!’    Ivan 12:27, 28.

U Luki:

‘Nije li trebalo da Krist sve to pretrpi, i da uđe u svoju slavu?’       Luka 24:26.

Ove stvari su rečene o Njegovoj Muci na križu. Proslavljivanje je sjedinjenje Božanskog i Ljudskog; i stoga je rečeno, ‘i Bog će Ga Proslaviti u Sebi.’

14. Da je Gospod došao na svijet da bi doveo u red sve stvari na nebu, i zatim na Zemlji; da je to bilo obavljeno posredstvom borbi protiv paklova, koji su onda uznemiravali (nasrtali) na svakog čovjeka koji je došao na svijet i koji je napustio svijet; i da je On na taj način postao Pravednost, i spasio ljude, koji inače ne bi mogli biti spašeni, je predskazano u mnogim odlomcima u Prorocima, od kojih će samo nekoliko biti navedeno.

[2]        U Izaiji:

‘Tko je taj što dolazi iz Edoma, sa obojanim haljinama iz Bosre? Taj što veličanstveno odjenut pun snage korača? – Ja sam to Koji govorim u pravednosti, moćan da spasim! – Zašto je crvena tvoja haljina i odijelo kao u onog koji gazi u kaci? – U kaci sam Sâm gazio, od naroda ne bijaše ni jedan čovjek sa Mnom; jer u gnjevu Svom Sam ih izgazio i pod nogama Sam ih zgnječio u Svojoj jarosti. Stoga je krv njihova bila poprskana po Mojim haljinama. Jer dan osvete je u Mojem srcu, došla je godina Mojeg otkupljenja… Moja vlastita mišica Mi je donijela spasenje… Njihovu Sam krv donio dolje na Zemlju. On Reče: Zaista, oni su narod Moj, sinovi koji neće lagati! Stoga je On bio njihov Spasitelj. U Njegovoj ljubavi i samilosti ih je On otkupio.’  Izaija 63:1-9.

Ove stvari su rečene o Gospodnjoj borbi protiv paklova. ‘Odjeća’ u kojoj je On bio ‘veličanstven’, i koja je bila ‘crvena’, predstavlja Riječ, nad kojom je od strane Židova bilo izvršeno nasilje. Stvarna borba protiv paklova, i pobjeda nad njima, su opisani riječima da ih je On ‘gazio u Svom gnjevu, i pod nogama zgnječio u Svojoj jarosti.’ Da se On Sam borio, i Svojom vlastitom silom, je opisano putem, ‘od naroda ne bijaše ni jedan čovjek sa Mnom, Moja vlastita mišica Mi je donijela spasenje, Njihovu sam krv donio dolje na Zemlju.’ Da je tako ostvario spasenje i iskupljenje, je opisano putem, ‘Stoga je On bio njihov Spasitelj; u Njegovoj ljubavi i samilosti ih je On otkupio.’ Da je to bio razlog Njegovog dolaska, je opisano riječima, ‘dan osvete je u Mojem srcu, došla je godina Mojeg otkupljenja.’

[3]        Ponovno u Izaiji:

‘Vidje da nema čovjeka, i bio je zapanjen što nije bilo ni jednog posrednika; Stoga Mu je Njegova vlastita mišica donijela spasenje; i Pravednost Njegova Ga je podržala; On je stoga obukao pravednost k’o oklop, stavio na glavu kacigu spasenja; obukao je odjeću osvete, i revnošću se ogrnuo kao plaštem. Onda je Sionu došao Iskupitelj.’    Izaija 59:16, 17, 20.

Ove riječi također raspravljaju o Gospodnjim borbama protiv paklova dok je bio u svijetu. Da se On borio protiv njih Svojom vlastitom snagom, predstavljaju riječi, ‘Vidje da nema nikoga, stoga Mu je Njegova vlastita mišica donijela spasenje.’ Da je On tako postao Pravednost, predstavljaju riječi, ‘Njegova pravednost Ga je podržala, On je stoga obukao pravednost k’o oklop.’ Da je On na taj način ostvario iskupljenje, predstavljaju riječi, ‘Onda je Sionu došao Iskupitelj.’

[4]        U Jeremiji:

‘U strahu su oni, junaci njihovi su poraženi, u bijeg udariše i ne osvrću se! Ovaj dan je Gospodu Jehovi nad Vojskama dan osvete, da se Svojim neprijateljima može osvetiti, i mač će tamaniti i nasitit će se.’   Jeremija 46:5, 10.

Gospodnja borba sa paklovima, i Njegova pobjeda nad njima, su opisani kada je rečeno da su oni ‘u strahu’, i da su ‘njihovi junaci poraženi’ te da ‘u bijeg udariše, i ne osvrću se’. Njihovi ‘junaci’, i ‘neprijatelji’ su paklovi, jer svi tamo osjećaju mržnju prema Gospodu. Njegov dolazak u svijet u tu svrhu je predstavljen riječima, ‘Ovaj dan je Gospodu Jehovi nad Vojskama dan osvete, da se Svojim neprijateljima može osvetiti.’

[5]        U Jeremiji:

‘Njezini će mladići popadati po ulicama, svi će ratnici poginuti u onaj dan.’  Jeremija 49:26.

U Joelu:

‘I Jehova je glas Svoj izgovorio pred vojskom Svojom. Velik je Jehovin dan i vrlo strašan. Prema tome, tko će ga podnijeti.’  Joel 2:11.

U Sefaniji:

‘U dan žrtve Jehovine, posjetit ću prinčeve, sinove kraljeve, i sve koji se oblače na način tuđinski. Dan tjeskobe je taj dan, dan trubljavine i bojne vike.’   Sefanija 1:8, 15-16.

U Zahariji:

‘Tada će Jehova izaći i boriti se protiv naroda, kao kad se bori u dan bitke. Noge će Mu, u dan onaj, stajati na Gori maslinskoj koja je nasuprot Jeruzalemu na istoku. Onda ćete bježati u dolinu Mojih planina. U dan onaj neće biti svjetla i sjaja, ni studeni ni leda. I Jehova će biti kralj nad svom zemljom. U taj dan će biti jedan Jehova i Njegovo ime jedno.’   Zaharija 14:3-6, 9.

Ovi odlomci također obrađuju Gospodnje borbe. ‘Dan onaj’ predstavlja Njegov dolazak. Gora Maslinska koja je nasuprot Jeruzalemu, je mjesto gdje se Gospod imao običaj zadržavati. 

Vidi Marko 13:3; 14:26; Luka 21:37; 22:39; Ivan 8:1; i na drugim mjestima. 

[6]        U Davidu:

‘Užad smrti Me obuhvatila, užad paklena Me opasala, zamke smrti su Me spriječile (omele); stoga je On odapeo Svoje strijele, i mnoge munje, i rastjerao (potukao) ih. Ja ću progoniti Moje neprijatelje, i uhvatiti ih, i neću se okrenuti dok ih nisam uništio. Potući ću ih tako da neće biti u stanju ustati. Ti Me opasa snagom za rat, i Ti ćeš Moje neprijatelje otjerati u bijeg i smrvit ću ih kao prah na vjetru, kao blato na putu ću ih zgaziti.’   Psalam 18:5, 14, 37-40, 42.

‘Užad’ i ‘zamke smrti’ koje su ‘obuhvatile i omele’, predstavljaju kušnje, koje se, kako dolaze iz pakla, također nazivaju ‘paklena užad’. Ove i sve druge stvari u ovom cijelom Psalmu raspravljaju o Gospodnjim borbama i pobjedama; i stoga je dodano (stih 43 istog Psalma), ‘Ti Me postavi glavarom pogana, puk koji ne poznavah služi Mi.’

[7]        Ponovno u Davidu:

Pripaši mač Svoj uz bedra Svoja, O Junače Moćni, Oštre su strelice Tvoje u srcu kraljevih neprijatelja, narodi će pasti pred Tobom. Prijestolje je Tvoje u vijeke vjekova; Ti si ljubio pravednost, stoga Te Bog pomazao.’  Psalam 45:3, 5-7

Ove riječi također obrađuju borbu sa paklovima, i njihovo podjarmljivanje; jer ovaj cijeli Psalam raspravlja o Gospodu, što znači, o Njegovim borbama, Njegovom proslavljivanju, i Njegovom spašavanju vjernih. U Davidu:

‘Oganj će ići pred Njim, i sažeći će okolo dušmane Njegove, zemlja će to vidjeti i biti u strepnji. Planine će se otopiti poput voska pred Gospodarom cijele zemlje. Nebesa će navjestiti Njegovu pravednost, i svi narodi će vidjeti Njegovu slavu.’  Psalam 97:3-6.

Ovaj Psalam također raspravlja o Gospodu, i o sličnim stvarima.

[8]        U Davidu:

‘Riječ Jehovina Gospodu mojemu: Sjedi Mi zdesna dok ne položim dušmane Tvoje za podnožje Tvojim nogama; Vladaj posred Svojih neprijatelja. Gospod Ti je zdesna oborio kraljeve u dan gnjeva Svojega. On ispuni mrtvim tijelima, po svoj zemlji On je glave raskolio.’   Psalam 110:1, 2, 5, 6.

Da su ove stvari rečene o Gospodu, je očigledno iz Njegovih vlastitih riječi u Mateju 22:44; Marku 12:36; i Luki 20:42. ‘Sjediti s desne strane’, predstavlja svemoć; ‘neprijatelji’ predstavljaju paklove; ‘kraljevi’, one koji su u neistinama zla. ‘Učiniti ih Njegovim podnožjem’, ‘oboriti ih u dan gnjeva’, i ‘ispuniti mrtvim tijelima’, znači uništiti njihovu moć; a ‘po svoj zemlji raskoliti glave’ označava uništiti svakog od njih.

[9]        Kako je Gospod jedini pobijedio paklove, bez pomoći ijednog anđela, On se naziva JUNAK, i RATNIK (Izaija 42:13); KRALJ SLAVNI, JEHOVA SNAŽNI I MOĆNI; RATNI JUNAK (Psalam 24:8, 10); MOĆNI JAKOVLJEV (Psalam 132:2); i na mnogim mjestima, JEHOVA ZEBAOT, tj. Jehova nad vojskama. Njegov dolazak se također naziva JEHOVIN DAN, strašan, okrutan, ljutnje, gnjeva, jarosti, osvete, uništenja, rata, trubljavine, buke, kao što se može vidjeti iz odlomaka koji su gore citirani, u br. 4.

[10]      Kako je Posljednji Sud kojeg je Gospod izvršio kada je bio u svijetu bio ostvaren uz pomoć borbi sa paklovima, i putem njihovog podjarmljivanja, ovaj nadolazeći Sud se obrađuje u mnogim odlomcima. Kao u Davidu:

‘Jehova dolazi suditi zemlju. On će suditi svijet u pravednosti, i narode u istini.’ Psalam 96:13.

I tako u mnogim drugim odlomcima. Ovo je iz proročkog dijela Riječi.

[11]      U njezinim povijesnim dijelovima su iste stvari reprezentirane uz pomoć ratova koje su sinovi Izraela vodili sa raznim narodima; jer sve što je zapisano u Riječi, bilo u proročanstvu ili povijesti, je zapisano o Gospodu; i zato je Riječ Božanska. Mnoge su tajne o Gospodnjem proslavljivanju sadržane u ritualima Izraelske Crkve; kao na primjer u njezinim žrtvama paljenicama i (ostalim) žrtvama, u njezinim Šabatima i svetkovinama, i u svećeničkoj službi Arona i Levita; a isto tako i u drugim stvarima u Mojsiju koje se nazivaju zakoni, odluke i statuti; i to je ono što predstavljaju Gospodnje riječi Njegovim učenicima:

Da On ‘mora ispuniti sve stvari koje su o Njemu zapisane u Mojsijevom zakonu’ (Luka 24:44), i Njegove riječi Židovima da je Mojsije ‘pisao o Njemu’ (Ivan 5:46).

[12]      Iz svega ovoga je očigledno kako je Gospod došao u svijet pokoriti (podrediti) paklove, i proslaviti Svoje Ljudsko; i da je Njegova muka na križu bila završna borba, uz pomoć koje je On u potpunosti pobijedio paklove, i potpuno proslavio Svoje Ljudsko. Ali o tome će više biti rečeno u malom djelu ‘Doktrina o Svetom Pismu za Novi Jeruzalem’ koje slijedi, gdje su zajedno skupljeni svi odlomci iz proročke Riječi koji raspravljaju o Gospodnjim borbama sa paklovima i Njegovim pobjedama nad njima; ili, što je isto, koji raspravljaju o Posljednjem Sudu kojeg je On izvršio dok je bio u svijetu; i također oni odlomci koji raspravljaju o Njegovoj muci na križu, i o proslavljivanju Njegovog Ljudskog, koji su toliko brojni da bi, kad bi se naveli, ispunili (brojne) stranice.

E.Swedenborg ‘Doktrina o Gospodinu za Novi Jeruzalem – 12-14’

Spread the Truth