Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

II. IZJAVA, ‘GOSPOD JE ISPUNIO CIJELI ZAKON’, NAZNAČAVA KAKO JE ON ISPUNIO SVE STVARI KOJE SU O NJEMU BILE PROROKOVANE U RIJEČI

Print Friendly, PDF & Email

II

IZJAVA, ‘GOSPOD JE ISPUNIO CIJELI ZAKON’, NAZNAČAVA KAKO JE

ON ISPUNIO SVE STVARI KOJE SU O NJEMU BILE PROROKOVANE U RIJEČI

8. Mnogi u današnje vrijeme vjeruju, kada se kaže o Gospodu kako je ispunio Zakon, kako je značenje tih riječi da je On ispunio sve zapovijedi Dekaloga, i na taj način postao Pravednost; i da je On također opravdao ljude na svijetu kroz vjeru u to postignuće. Unatoč tomu, to nije ono što te riječi znače; već je njihovo značenje da je On ispunio sve stvari koje su o Njemu zapisane u Zakonu i Prorocima, što će reći, u cijelom Svetom Pismu; pošto ono raspravlja samo o Njemu, kako je bilo rečeno u prethodnom poglavlju. Razlog zašto su mnogi u posjedu drugačijeg vjerovanja, je taj što nisu istraživali Sveto Pismo i tamo vidjeli što ‘Zakon’, kada se spominje u Riječi, naznačava. ‘Zakon’ tamo naznačava,

  1. U ograničenom smislu, Deset Zapovijedi Dekaloga;
  2. U širem smislu, sve stvari koje je Mojsije zapisao u svojih pet knjiga;
  3. I u najširem smislu, sve stvari iz Riječi.

(1) ZAKON, U OGRANIČENOM SMISLU, NAZNAČAVA DESET ZAPOVIJEDI DEKALOGA.  To je generalno poznato.

9. (2) ZAKONOM U ŠIREM SMISLU NAZNAČAVA SVE STVARI KOJE JE MOJSIJE ZAPISAO U SVOJIH PET KNJIGA. To je jasno iz sljedećih odlomaka:

U Luki:

‘Abraham reče bogatašu u paklu: Imaju Mojsija i Proroke! Njih neka poslušaju!… Ako ne slušaju Mojsija  i Proroka, neće povjerovati sve da i od mrtvih tko ustane.’   Luka 16:19, 21.

U Ivanu:

‘Filip reče Natanaelu: Našli smo Onoga o Kome je pisao Mojsije u Zakonu i Proroci.’    Ivan 1:45.

U Mateju:

‘Ne mislite da sam došao ukinuti Zakon ili Proroke. Nisam došao ukinuti, nego ispuniti.’  Matej 5:17.

U istom:

‘Uistinu, svi Proroci i Zakon prorokovahu do Ivana.’  Matej 11:13.

U Luki:

‘Zakon i Proroci do Ivana su, a otada se navješćuje kraljevstvo Božje i svatko se u nj silom probija.’ Luka 16:16.

U Mateju:

‘Sve, dakle, što želite da ljudi vama čine, činite i vi njima. To je, doista, Zakon i Proroci.’    Matej 7:12.

U istom:

‘Isus mu reče: Ljubi Gospoda Boga svojega svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svim umom svojim. … i Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. O tim dvjema zapovijedima visi sav Zakon i Proroci.’  Matej 22:37, 39, 40.

Na ovim mjestima ‘Mojsije i Proroci’, isto kao i ‘Zakon i Proroci’, naznačavaju sve stvari koje su bile zapisane u Mojsijevim Knjigama i u onima od proroka. Da ‘Zakon’ specifično gledano naznačava sve stvari koje su bile zapisane kroz Mosija, se još jasnije vidi iz sljedećih odlomaka:

U Luki:

‘Kad se zatim po Mojsijevu Zakonu navršiše dani njihova čišćenja, poniješe Isusa u Jeruzalem da Ga prikažu Gospodu  –  kao što piše u Zakonu Gospodnjem: Svako muško prvorođenče neka se posveti Gospodu! –  i da prinesu žrtvu kako je rečeno u Zakonu Gospodnjem: dvije grlice i dva golubića… I roditelji uniješe dijete Isusa u hram, da obave što o Njemu propisuje Zakon… Kad obaviše sve po Zakonu Gospodnjem…’           Luka 2:22-24, 27, 39.

U Ivanu:

‘Mojsije i Proroci zapovijedaju da takvi moraju biti kamenovani.’   Ivan 8:5.

U istom:

‘Zakon bijaše dan po Mojsiju.’   Ivan 1:17.

Otkud je očigledno da, gdje se govori o stvarima koje su zapisane u Mojsijevim knjigama, one se ponekad nazivaju ‘Zakon’, a ponekad ‘Mojsije’. Također u Mateju 8:4; Marku 10:2-4; 12:19; Luki 22:28, 37; Ivanu 3:14; 7:19, 51; 8:17; 19:8.

Mnoge stvari koje su bile zapovjeđene su od Mojsija također bile nazvane ‘Zakon’, kao u svezi:

  Žrtava paljenica, Levitski Zakonik 6:9; 7:37;
     
  Žrtava, Levitski Zakonik 6:25: 7:1-11;
     
  Žrtava prinosnica, Levitski Zakonik 6:14;
     
  Kuge, Levitski Zakonik 14:2;
     
  Ljubomore, Brojevi 5:29, 30;
     
  Nazirejaca, Brojevi 6:13, 21.

Mojsije je sam nazivao svoje Knjige, ‘Zakon(om)’:

’Mojsije napisa ovaj Zakon i predade ga svećenicima, sinovima Levijevim, koji su nosili Kovčeg saveza Jehovina, i reče im: Uzmite knjigu ovoga Zakona i položite je uz Kovčeg saveza Jehovina.’  Ponovljeni Zakon 31:9, 11, 26.

One su bile postavljene uz kovčeg, pošto su u kovčegu bile ploče od kamena, koje su, u strogom smislu, Zakon. Mojsijeve knjige su nakon toga nazvane ‘Knjiga Zakona’:

‘Veliki svećenik Hilkija reče tajniku Šafanu: Našao sam Knjigu Zakona u Domu Jehovinom. Čuvši riječi Knjige Zakona, kralj razdrije haljine svoje.’   2 Kraljevi 22:8, 11; 23:24.

10. (3) ZAKONOM U NAJŠIREM SMISLU NAZNAČAVA SVE STVARI U RIJEČI. To se može uočiti iz sljedećih odlomaka:

‘Isus reče, Zar nije zapisano u vašem Zakonu, Ja rekoh, vi ste bogovi?’  Ivan 10:34.

To je zapisano u Psalmu 82:6.

’Nato Mu mnoštvo odgovori: Mi smo iz Zakona čuli da Krist ostaje zauvijek.’  Ivan 12:34.

To je zapisano u Psalmu 89:29; 110:4; Danijelu 7:14.

‘Da bi se ispunila riječ napisana u njihovu Zakonu: Mrze Me nizašto.’    Ivan 15:25.

To je zapisano u Psalmu 35:19.

‘Farizeji rekoše, Je li itko od glavara… povjerovao u Njega? Ali ta svjetina koja ne pozna Zakona.’ Ivan 7:48, 49.

‘Lakše će nebo i zemlja proći, negoli propasti i jedan potezić Zakona.’   Luka 16:17.

Zakon u ovim odlomcima naznačava cijelo Sveto Pismo.

11. Da izjava kako je Gospod ispunio sve stvari iz Zakona predstavlja kako je On ispunio sve stvari koje su o Njemu prorokovane u Riječi, je očigledno iz odlomaka gdje se kaže da su Njime Pisma bila ispunjena, i da su sve stvari bile završene; kao iz sljedećih odlomaka:

‘Isus ode u Sinagogu… te ustane čitati. Pruže Mu Knjigu proroka Izaije. On otvori knjigu i nađe mjesto gdje stoji napisano: Duh Gospodnji na Meni je jer Me pomaza! On Me posla propovijedati Evanđelje siromasima, On Me posla proglasiti sužnjima oslobođenje, vid slijepima… proglasiti godinu milosti Gospodnje. Tada zatvori Knjigu… i reče: Danas se ispunilo ovo Pismo u vašim ušima.’  Luka 4:16-21.

‘Istražujte Pisma… i ona svjedoče o Meni.’  Ivan 5:39.

‘Da bi se Pismo moglo ispuniti: Onaj koji sa Mnom kruh jede petu je svoju na Me podigao.’   Ivan 13:18.

‘Ni jedan od njih nije izgubljen, osim sina propasti; da bi se Pismo moglo ispuniti.’  Ivan 17:12.

‘Da se ipuni riječ koju On izreče; Ne izgubih ni jednoga od onih koje si Mi povjerio.’  Ivan 18:9.

‘Isus reče Petru: Vrati mač svoj u korice… Kako bi se onda ispunila Pisma prema kojima to tako mora biti? Sve je to bilo učinjeno da bi se Proročka Pisma mogla ispuniti.’    Matej 26:52, 54, 56.

‘Sin Čovječji odlazi, kako je pisano o Njemu… da bi se Pisma mogla ispuniti.’  Marko 14:21, 49.

‘Time su Pisma bila ispunjena koja kažu: Među zlikovce bi ubrojen (uistinu sve šo se odnosi na Mene ispunja se).’    Marko 15:28; Luka 22:37.

‘Da bi se moglo ispuniti Pismo koje veli: Razdijeliše među sobom haljine Moje, za odjeću Moju baciše kocku.’              Ivan 19:24.

‘Nakon toga Isus, kako je znao da su sve stvari sada bile ispunjene, da bi se ispunilo Pismo.’ Ivan 19:28.

‘Kada je Isus primio ocat, reče: Dovršeno je, tj. ispunilo se.’          Ivan 19:30.

‘Ove stvari su se dogodile da se ispuni Pismo: Nijedna Mu se kost neće slomiti. I drugo opet Pismo veli: Gledat će Onoga Koga su proboli.’   Ivan 19:36, 37.

Pored toga ima drugih mjesta, gdje su dodani odlomci iz Proroka, a bez da je istovremeno bilo rečeno kako su Zakon, ili Pisma, bili ispunjeni. Prije svog odlaska Gospod je također naučavao Svoje učenike da je cijelo Sveto Pismo bilo napisano o Njemu i da je On došao na svijet ispuniti ga. To je očigledno iz ovih riječi:

‘Obraćajući se učenicima Isus reče: O bezumni i srca spora da vjerujete u sve stvari što su proroci navijestili! Nije li trebalo da Krist sve te stvari pretrpi, i da uđe u Svoju slavu? Počevši tada od Mojsija i svih proroka, protumači im što u svim Pismima stvari koje se tiču Njega.’   Luka 24:25-27.

‘Nadalje, Isus reče učenicima: To su riječi koje Sam vam govorio dok Sam još bio s vama, da se sve stvari trebaju ispuniti koje su u Mojsijevu Zakonu, u Prorocima i Psalmima napisane o Meni.’   Luka 24:44.

Gospod je, dok je bio na svijetu, ispunio sve stvari iz Riječi, čak do njezininih najsitnijih stvari. To je očigledno iz Njegovih vlastitih riječi:

‘Zaista, kažem vam, dok opstoji nebo i zemlja, ni jedna jota, ni jedan potezić (kovrčica) iz Zakona sigurno neće nestati, a da se sve ne ispuni.’   Matej 5:18.

Iz ovih odlomaka se sada jasno može vidjeti, da izjava kako je ‘Gospod ispunio cijeli Zakon’, ne naznačava kako je On ispunio sve zapovijedi Dekaloga, već da je ispunio sve stvari iz (koje su o Njemu bile prorokovane u) Riječi.

Spread the Truth