Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

01. SVETO PISMO, ILI RIJEČ, JE SAMA BOŽANSKA ISTINA

Print Friendly, PDF & Email

Doktrina o Svetom Pismu

za

Novi Jeruzalem

Emanuel Swedenborg

I

SVETO PISMO, ILI RIJEČ, JE SÂMA BOŽANSKA ISTINA

1.  Generalno se svi slažu u tome da je Riječ od Boga, da je božanski inspirirana, i prema tome sveta; ali do ovog časa je ostalo nepoznato gdje prebiva njezina božanstvenost; jer Riječ u Slovu izgleda poput običnog rukopisa čudnovatog stila, kojem nedostaje uzvišenosti i briljantnosti što su očigledno značajke svjetovne literature. Iz ovog razloga čovjek koji obožava prirodu umjesto Boga, i koji posljedično tome razmišlja od sebe i svoga vlastitog propriuma* a ne iz neba od Gospoda, može sa lakoćom potpasti u grešku što se tiče Riječi i prezreti ju, i reći u sebi dok ju čita, ‘Što ovo znači? Što to znači? Da li je ovo Božansko? Može li Bog, Čija mudrost je beskonačna, govoriti na ovaj način? U čemu se sastoji njezina svetost, ili odakle proizlazi osim iz čovjekove religijske lakovjernosti?’ 

*Latinska riječ ‘proprium’ korištena kao imenica, znači ‘što je čovjeku vlastito’. Swedenborg ju koristi u posebnom smislu, koji uključuje ‘što je od čovjekovog vlastitog ja’.

2. Ali onaj koji razmišlja na ovaj način ne uzima u obzir kako je Jehova Gospod, Koji je Bog neba i zemlje, izrekao Riječ po Mojsiju i Prorocima, i posljedično tome da ona mora biti Božanska Istina, jer što Jehova Gospod Osobno izgovara ne može biti ništa drugo; niti on uzima u obzir da je Gospod Spasitelj, Koji je istovjetan Jehovi, izgovorio Riječ koju su zapisali Evanđelisti, veći dio nje Svojim vlastitim ustima, a ostalo kroz Svojih dvanaest Apostola inspiriranih od strane Duha Njegovih usta, koji je Sveti Duh. Iz tog razloga, On Osobno izjavljuje kako je u Njegovim riječima duh i da je u njima život, kako je On svjetlo koje osvjetljava i kako je On istina; kao što je očigledno iz sljedećih odlomaka:

‘Isus reče: Riječi koje vam Ja rekoh, duh su i život.’  Ivan 6:63.

‘Isus je rekao ženi na Jakovljevom izvoru, Kad bi znala dar Božji i tko je Onaj Koji ti veli: Daj Mi piti, ti bi u Njega zaiskala i On bi ti dao žive vode… A tko bude pio vode koju ću mu Ja dati, ne, neće ožednjeti nikada: nego će voda koju ću mu Ja dati postati u njemu izvorom vode što teče u život vječni.’  Ivan 4:6, 10, 14.

‘Jakovljevim izvorom’ je predstavljena Riječ, isto kao i u Ponovljenom Zakonu 33:28;

radi toga je Gospod, pošto On jeste Riječ, tamo sjeo, i govorio sa ženom; a ‘živom vodom’ je predstavljena istina Riječi.

‘Isus reče: Ako je tko žedan, neka dođe k Meni, i pije. Onaj koji vjeruje u Mene, kao što reče Pismo, rijeke će žive vode poteći iz njegovog trbuha.’  Ivan 7:37, 38.

‘Petar je rekao Isusu, Ti imaš riječi života vječnoga.’  Ivan 6:63.

‘Isus je rekao, Nebo i zemlja će proći, ali Moje riječi neće proći.’  Marko 13:31.

 Riječi Gospodnje su istina i život, pošto je On istina i život, kao što naučava u Ivanu:

‘Ja Sam put, istina, i život.’  Ivan 14:6;

i u istoj Knjizi:

‘U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga i Riječ bijaše Bog… U njoj bijaše život i život bijaše ljudima svjetlo.’  Ivan 1:1, 4.

Riječ ovdje naznačava Gospoda s obzirom na Božansku istinu, u kojoj jedinoj je život i svjetlo. Iz ovog razloga se Riječ, koja je od Gospoda, i koja jeste Gospod, naziva:

‘izvor živih vodà,’  Jeremija 2:13, 17:13, 31:9;

‘bunar spasenja.’  Izaija 12:3;

‘izvor,’ Zaharija 13:1;

‘rijeka vode života,’  Otkrovenje 22:1.

Također je rečeno:

‘Jaganjac, koji je sred prijestolja, past’ će ih i voditi na izvore živih vodâ.’   7:17

Mogu se dati daljnji navodi gdje se Riječ također naziva ‘svetište i šator,’ u kojem Gospod boravi sa čovjekom.

3. Ali prirodni čovjek i dalje ne može biti uvjeren da je Riječ sâma Božanska Istina, u kojoj je Božanska Mudrost isto kao i Božanski Život; jer on ju cijeni (i sudi) po njezinom stilu, u kojem se te stvari ne vide (pojavljuju). Ipak stil kojim je Riječ pisana je sâm Božanski stil, sa kojim se ni jedan drugi ne može usporediti, bez obzira kako uzvišen i izvrstan on mogao izgledati. Stil Riječi je takav da svetost postoji u svakoj rečenici, u svakoj riječi, i čak u nekim slučajevima u samim slovima; posljedično tome Riječ ujedinjuje čovjeka sa Gospodom, i otvara nebo. Postoje dvije stvari koje proizlaze iz Gospoda, Božanska Ljubav i Božanska Mudrost, ili što je isto, Božansko Dobro i Božanska Istina: Riječ je u svojoj biti obadvoje. Pošto Riječ ujedinjuje čovjeka sa Gospodom i otvara nebo, kao što je upravo bilo rečeno, ona prema tome ispunjava čovjeka sa dobrima ljubavi i istinama mudrosti – njegovu volju sa dobrima ljubavi a njegovo razumijevanje sa istinama mudrosti; na taj način čovjek ima život kroz Riječ. Ali treba biti jasno shvaćeno kako jedino oni imaju život iz Riječi koji ju čitaju u svrhu izvlačenja Božanskih Istina iz nje kao iz njihova glavnog izvora, i primjenjuju ih u životu; a da se tome suprotno zbiva sa onima koji Riječ čitaju samo u svrhu zadobijanja časti i stjecanja svjetovnih bogatstava.  

4. Stoga, da bi otklonio svaku sumnju kako je takva priroda Riječi, tj. da je Božanska i naj-svetija, Gospod mi je otkrio njezino unutarnje značenje, koje je u svojoj biti duhovno, te prebiva u vanjskom prirodnom značenju, baš poput duše u tijelu. To značenje je duh, koji Slovu daje život; ono prema tome može svjedočiti o Božanstvenosti i svetosti Riječi, i može uvjeriti čak prirodnog čovjeka, ako je on voljan biti uvjeren. 

Emanuel Swedenborg ‘Istinska Kršćanska Religija – Poglavlje 4’

Spread the Truth