Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

I. CIJELO SVETO PISMO RASPRAVLJA O GOSPODU: GOSPOD JE RIJEČ

Print Friendly, PDF & Email

I

CIJELO SVETO PISMO RASPRAVLJA O GOSPODU: GOSPOD JE RIJEČ

1. Čitamo u Ivanu:

‘U početku bijaše Riječ, i Riječ bijaše kod Boga (sa Bogom) – i Bog bijaše Riječ. Ona bijaše u početku kod Boga (sa Bogom). Sve postade po Njemu i bez Njega ne postade ništa. U Njemu bijaše život i život bijaše ljudima svjetlo; i svjetlo u tami svijetli i tama ga ne uvidje (dokuči).’   Ivan 1:1-5.

I dalje:

‘I Riječ tijelom postade, i nastani se među nama i vidjesmo (promatrali smo) slavu Njegovu – slavu koju ima kao Jedino-rođenac od Oca, pun milosti i istine.’    Ivan 1:14.

U istom:

‘Svjetlost je došla na svijet, ali ljudi su više voljeli tamu nego svjetlost, jer su im djela bila zla.’   Ivan 3:19.

I na drugom mjestu u istom:

‘Dok imate svjetlost, vjerujte u svjetlost, da budete djeca svjetlosti…. Ja – Svjetlost – dođoh na svijet, da nijedan koji u Mene vjeruje u tami ne ostane.’   Ivan 12:36, 46.

Iz ovih odlomaka je očigledno kako je Gospod (Isus Krist) Bôg od vječnosti, i da je (Jehova) Bog Osobno Gospod Koji je bio rođen u svijetu. Jer rečeno je kako je Riječ bila kod Boga, i da je Bog bio Riječ; također da ništa što je postalo (bilo stvoreno), bez Njega nije postalo (bilo stvoreno); i dodano je kako je Riječ postala tijelom… te kako su Ga oni vidjeli.

Zašto se Gospod naziva ‘Riječ’, to je u Crkvi malo shvaćeno. On se, međutim, naziva ‘Riječ’ zato što Riječ predstavlja Božansku Istinu ili Božansku Mudrost, a Gospod je(st) sâma Božanska Istina ili sâma Božanska Mudrost. Iz tog razloga se On također zove Svjetlost, za koju je također rečeno da je došla na svijet. Pošto Božanska Mudrost i Božanska Ljubav čine jedno, i u Gospodu su bili jedno od vječnosti, stoga je također rečeno, ‘U Njemu je bio život, i život je bio svjetlo ljudima.’ ‘Život’ je Božanska Ljubav, a ‘svjetlo’ je Božanska Mudrost. To jedinstvo je ono što naznačava izjava ‘U početku Riječ bijaše kod Boga, i Bog bijaše Riječ.’ ‘Kod Boga’ znači ‘u Bogu’; jer mudrost je u ljubavi, a ljubav u mudrosti. Isto tako na drugom mjestu u Ivanu:

‘A sada, O Oče, proslavi Me kod Sebe, sa slavom koju imadoh kod Tebe prije negoli je svijeta bilo.’  Ivan 17:5

‘Kod Sebe’ znači, ‘u Sebi’, i stoga je rečeno:

‘I Riječ je bila Bog’; i na drugom mjestu, ‘da je Gospod u Ocu, i Otac u Njemu’; a isto tako ‘da su On i Otac jedno’.

Dakle, kako je Riječ Božanska Mudrost Božanske Ljubavi, slijedi da je ona Jehova Osobno, i stoga Gospod, po Kojem su sve stvari koje su stvorene bile stvorene; jer sve stvari su bile stvorene od Božanske Ljubavi putem Božanske Mudrosti. 

2.  Da je Riječ na koju se ovdje izričito misli ista Riječ koja je bila manifestirana (objavljena) kroz Mojsija i Proroke, i kroz Evanđeliste, se može jasno vidjeti iz činjenice da je Riječ sâma Božanska Istina, iz koje proizlazi sva anđeoska mudrost, i sva duhovna inteligencija u ljudi. Jer ta ista Riječ koja je među ljudima (koju imaju ljudi) na ovom svijetu je također i među anđelima na nebu, ali sa tom razlikom da je ona među ljudima na ovom svijetu prirodna, dok je na nebu duhovna. Štoviše, pošto je Riječ Božanska Istina, ona je također i Božansko djelovanje; a ovo nije samo od Gospoda, već je također Sâm Gospod. Kako je ta Riječ Sâm Gospod, slijedi kako su ama baš sve stvari u Riječi, generalno i pojedinačno, (bile) napisane jedino u svezi Njega; od Izaije sve do Malahije ne postoji (nije zapisano) ništa što nije o Gospodu, ili, u suprotnom (negativnom) smislu, protiv Gospoda.

[2]        Da je takav slučaj, to još nitko do sada nije vidio; ali ipak svatko može vidjeti, pod uvjetom da mu se na to skrene pažnja, i da o tome razmišlja dok čita Riječ, a posebice ako zna da u Riječi nema (da Riječ ne sadrži) samo prirodno značenje već također i duhovno značenje; i da u tom značenju imena osoba i lokacija predstavljaju nešto od Gospoda, i posljedično tome nešto od neba i Crkve od Njega, ili pak nešto u suprotnom (negativnom) smislu. Zatim, kako se sve stvari u Riječi, i generalno i pojedinačno, tiču Gospoda, i kako Riječ, budući da je Božanska Istina, jeste Gospod, jasno se vidi zašto je rečeno, ‘I Riječ je tijelom postala, i nastanila se među nama, i mi smo vidjeli Njegovu slavu’; i također zašto je rečeno, ‘Dok imate svjetlost, vjerujte u svjetlost, da budete djeca svjetlosti … Ja – Svjetlost – dođoh na svijet, da svatko tko vjeruje u Mene ne ostane u tami.’ ‘Svjetlost’ je Božanska Istina, i prema tome Riječ. To je razlog zašto je svatko, čak i u današnje vrijeme, tko, dok čita Riječ, pristupa jedino Gospodu, i moli Mu se, prosvjetljen o stvarima iz Riječi.  

3. Ukratko rečeno, teme u svezi Gospoda koje se obrađuju u svim Prorocima Starog Testamenta, od Izaije do Malahije, su slijedeće:

  1. Gospod će doći na svijet kada se ispuni vrijeme; to jest, kada Ga Židovi više ne budu poznavali, i kada posljedično tome ništa od Crkve ne preostane; i ako On tada ne bi došao na svijet i objavio Sebe, čovječanstvo bi propalo u vječnoj smrti; kako On Osobno napominje u Ivanu:

‘Ako ne vjerujete da Ja Jesam, umrijet ćete u vašim grijesima.’ Ivan 8:24.

  1. Gospod će doći na svijet izvršiti posljednji sud, i na taj način podrediti paklove koji će u to vrijeme biti dominantni. To je bilo ostvareno putem borbi, to jest, putem kušnji koje je On prihvatio na Svoje Ljudsko od majke, i onda sa neprestanim pobjedama; ukoliko paklovi ne bi bili podređeni na taj način, ni jedan čovjek se ne bi mogao spasiti.
  2. Gospod će doći na svijet proslaviti svoje Ljudsko, to jest, ujediniti ga sa Božanskim koje je bilo u Njemu od začeća.
  3. Gospod će doći na svijet osnovati novu Crkvu, koja će Ga priznati (spoznati) kao Iskupitelja i Spasitelja i koja će ljubavlju i vjerom u Njega biti iskupljena i spašena.
  4. On će tada također postaviti nebesa u red, tako da bi mogla činiti jedno sa Crkvom.
  5. Muka križa će biti posljednja borba ili kušnja, kojom će On u potpunosti pokoriti paklove i potpuno proslaviti Svoje Ljudsko.

Da Riječ ne obrađuje nikakve druge teme će se vidjeti u maloj raspravi koja slijedi, u svezi SVETOG PISMA. 

4.  U potvrdu ovome ću, u ovom prvom poglavlju, navesti samo one odlomke iz Riječi gdje se spominje ‘dan onaj’, ‘u taj dan’, i ‘vrijeme ono’; u kojima ‘dan’ i ‘vrijeme’ naznačavaju Dolazak Gospodnji.

U Izaiji:

‘Dogodit će se u posljednjim  danima: Gora Jehovina Doma bit će postavljena vrh svih gora.

Jehova će se uzvisiti, On jedini – u dan onaj.

Dan Jehove nad Vojskama, protiv svih oholih i bahatih.

U dan onaj: bacit će svaki svoje srebrne i zlatne kumire.’  Izaija 2:2, 11, 12, 20.

‘U dan onaj: Gospod Jehova će uzeti njihove urese.’  Izaija 3:18.

‘U dan onaj će izdanak Jehovin biti na diku i na slavu.’  Izaija 4:2.

‘U dan onaj režat će na Njega k’o što more buči. Pogledaš li zemlju – sve tmina, tjeskoba, svjetlost proguta tmina oblačna.’     Izaija 5:30.

‘U dan onaj zazviždat će Jahve muhama na ušću egipatskih rijeka.
U dan onaj Gospod će obrijati britvom najmljenom s onu stranu Eufrata.
U dan onaj svatko će hraniti po kravu i dvije ovce. U dan onaj gdje god bijaše tisuću čokota, vrijednih tisuću srebrnika, izrast će drač i trnje.’   Izaija 7:18, 20, 21, 23.

‘Što ćete činiti u dan posjete … koji će doći? U onaj dan… Izrael… će se oslanjati na Jehovu, Sveca Izraelova, u istini.’   Izaija 10:3, 20.

‘U dan onaj: Jišajev izdanak, dignut kao stijeg narodima, pogani će željno tražiti. I prebivalište Njegovo bit će slavno.

U dan onaj, posebice: Jehova će ponovno tražiti Ostatak Svoga naroda.’  Izaija 11:10, 11.

‘Reći ćeš u dan onaj: Jehova, ja ću Te slaviti…  Reći ćeš u dan onaj: Hvalite Jehovu prizivajte ime Njegovo!’ Izaija 12:1, 4

‘Blizu je Jehovin dan, k’o pohara od Svemoćnog dolazi.
Gle, dolazi Jehovin dan, okrutan, dan bijesa, jarosti i gnjeva.
Nebesa ću potresti, maknut će se zemlja s mjesta, u dan srdžbe Jehove nad Vojskama u dan kad se izlije gnjev Njegov. Vrijeme se njezino bliži, doći će, dani joj se neće produžiti.’  Izaija 13:6, 9, 13, 22.

‘Dogodit će se u onaj dan, smanjit će se slava Jakovljeva.
U onaj dan čovjek će pogledati u svog Stvoritelja, u oči Njegove… u Sveca Izraelovog.
U onaj će dan gradovi pribježišta biti napušteni.’  Izaija 17:4, 7, 9.

‘I reći će u onaj dan stanovnici otočića: Gledaj, to je uzdanica naša.’    Izaija 20:6.

‘U onaj će dan u zemlji egipatskoj pet gradova govoriti Kananskim jezikom.
U onaj će dan biti žrtvenik Jehovin usred zemlje egipatske.
I stup posvećen Jehovi blizu granice Njegove. To će Jehovi nad Vojskama biti znak i svjedočanstvo u egipatskoj zemlji. U onaj će dan ići cesta od Egipta do Asirije, i Izrael će biti …  sred zemlje.’ Izaija 19:18, 19, 23, 24.

‘Dan pometnje, i rasula, i nevolje od Jehove, Gospoda nad Vojskama.’  Izaija 22:5.

‘I dogodit će se u onaj dan: Jehova će kazniti u visini Vojsku nebesku, a na zemlji sve kraljeve zemaljske. Nakon mnogih dana će biti posjećeni. Onda će mjesec biti postiđen a sunce posramljeno.’ Izaija 24:21-23.

‘I reći će se u onaj dan: “Gle, ovo je Bog naš, na Njega smo čekali da bi nas spasio; ovo je Jehova u Koga se uzdasmo!’   Izaija 25:9.

‘U onaj dan pjevat će se ova pjesma u zemlji Judinoj: Tvrd grad mi imamo.’ Izaija 26:1.

‘U onaj dan će Jehova posjetiti mačem Svojim.

U onaj dan pjevajte mu, vinogradu čistog vina.   Izaija 27:1, 2 (12, 13).

‘U onaj dan će Jehova nad Vojskama biti kao kruna slave i dijadema.’  Izaija 28:5.

‘I čut će u onaj dan gluhi riječi knjige, i oči će slijepih progledati/vidjeti… iz mraka.’   Izaija 29:18.

‘Biti će… rijeke i potoci rijeka u dan silnoga pokolja, kad se kule budu rušile. Štoviše, svjetlost mjesečeva će biti kao svjetlost sunčana… u dan kad Jehova iscijeli prijelom Svojem narodu.’  Izaija 30:25, 26.

‘Da, u onaj će dan svatko odbaciti svoje kumire srebrne … i zlatne.’  Izaija 31:7.

‘Dan Jehovine odmazde, i godina naplate Njegove.’   Izaija 34:8.

‘Ove dvije stvari će te stići … u jedan dan, gubitak djece i udovištvo.’   Izaija 47:9.

‘Moj narod će znati Moje ime; znat će u onaj dan da sam Ja koji govorim: Evo me, Ja sam’  Izaija 52:6.

‘Jehova Me pomaza… da navijestim godinu milosti Jehovine, i dan odmazde Boga našega; da utješim sve ožalošćene.’   Izaija 61:1, 2.

‘Dan osvete je u Mom srcu, došla je godina Mojeg otkupljenja.’  Izaija 63:4.

U Jeremiji:

‘U one dane više nećete govoriti: Kovčeg Jehovina Saveza.
U to će se vrijeme Jeruzalem zvati Prijestolje Gospodnje.
U one dane slagat će se dom Judin s domom Izraelovim.’   Jeremija 3:16-18.

‘U dan onaj…  klonut će srce kralju i knezovima. Svećenici će se zapanjiti, i proroci (će biti u čudu).’ Jeremija 4:9.

‘Gledajte, dolaze… kad će se zemlja pretvoriti  u pustinju.’   Jeremija 7:32-34.

‘Past će među onima što padaju u dan njihove posjete.’   Jeremija 8:12.

‘Evo, bliže se dani kada ću kazniti sve u tijelu obrezane.’  Jeremija 9:25.

‘Propast će oni u dan njihove posjete.’  Jeremija 10:15.

‘Ni ostatka im neće ostati; jer zlo ću na njih donijeti…. u godini posjete njihove.’  Jeremija 11:23.

‘Zato, evo, dolaze dani… kad se više neće govoriti.’   Jeremija 16:14.

‘Vrat, a ne lice, Ja ću im pokazati u dan njihove propasti.’  Jeremija 18:17.

‘Stoga, evo, dolaze dani… kad ću ovo mjesto predati pustošenju.’  Jeremija 19:6.

‘Evo dolaze dani… podići ću Davidu izdanak pravedni, koji će vladati kao kralj.
U njegove će dane Judeja biti spašena i Izrael će živjeti spokojno.
Zato, evo, dolaze dani… kad se više neće govoriti…
Jer Ja ću na njih svaliti nesreću u godini kazne njihove.  
U dane posljednje jasno ćete to razumjeti.’   Jeremija 23:5-7, 12, 20.

‘Jer evo dolaze dani, vratit ću ih.
Jao, jer velik je dan ovaj, slična mu neće biti!
Onoga dana… slomit ću jaram.. i lance ću njihove raskinuti.’  Jeremija 30:3, 7, 8.

‘Jer dolazi dan kad će stražar vikati na brdu efrajimskom: Na noge! Na Sion se popnimo, k Jehovi, Bogu svojemu!
Evo, dolaze dani… kad ću s domom Izraelovim i s domom Judinim sklopiti Novi savez.
Evo dolaze dani… kada će grad Jehovin biti sazidan.’  Jeremija 31:6, 31, 38.

‘Evo, dolaze dani… kad ću izvršiti dobru stvar.
U one dane i u vrijeme ono podići ću Davidu izdanak pravedni.
U one dane Judeja će biti spašena.’  Jeremija 33:14-16.

‘Evo, učinit ću da se ispune Moje riječi protiv ovoga grada, na nesreću/zlo … u dan onaj.
Ali Ja ću te u onaj dan spasiti.’          Jeremija 39:16, 17.

‘Ovo je dan Jehove nad Vojskama – dan osvete da se dušmanima Svojim osveti.
Jer stiže ih Dan propasti, dođe vrijeme da se kazne.’   Jeremija 46:10, 21.

‘Zbog dana što dolazi da ošteti….’   Jeremija 47:4.

‘To ću svaliti na nj…u danima kazne njegove.
U danima posljednjim ću na Moab ponovno dovesti zarobljeništvo.’   Jeremija 48:44, 47.

‘Donijet ću mu propast… u vrijeme njihove posjete.
Njeni mladići će popadati po ulicama, svi će ratnici poginuti u onaj dan.
U posljednje dane ću ponovno donijeti njihovo zarobljeništvo.’  Jeremija 49:8, 26, 39.

‘U one dane i u vrijeme ono… vratit će se sinovi Izraelovi, oni i sinovi Judini zajedno… i tražit će Jehovu Boga njihova.
U one dane, u vrijeme ono… tražit će grijeh Izraelov, ali ga više neće biti.

Jao njima! Jer došao je njihov dan, vrijeme posjete njihove.’   Jeremija 50:4, 20, 27, 31.

‘Isprazni su oni, djelo obmane/greške, propast će u dan posjete.’  Jeremija 51:18.  

U Ezekijelu:

‘Došao je kraj, kraj je došao… Jutro ti dolazi … došlo je vrijeme, dan nevolje je blizu.
Gledaj dan, gledaj, došao je; jutro je svanulo; prut je procvjetao, nasilje je procvalo.
Došao je dan, bliži se vrijeme… na sve mnoštvo.

Ni srebro ni zlato neće ih izbaviti u dan srdžbe Jehovine.’  Ezekijel 7:6, 7, 10, 12, 19.

‘Ovo govore (o proroku): Viđenje što ga ovaj ugleda za dane je daleke! Prorokuje za daleka vremena!’   Ezekijel 12:27.

‘Neće se održati u boju u dan srdžbe Jehovine.’ Ezekijel 13:5.

‘A ti, nečasni i bezbožnički kneže izraelski, čiji dan je došao, u vrijeme kraja njihove opačine.’  Ezekijel 21:25, 29.

‘Grad prolijeva krv u svom središtu, da njezino vrijeme može doći… i skratio si dane svoje, da možeš doći u svoje godine.’  Ezekijel 22:3, 4.

‘Zar se neće zbiti u dan onaj kad im oduzmem snagu…  
U taj će dan k tebi stići bjegunac da ti to dojavi.
U taj će dan tvoja usta biti otvorena onome koji je pobjegao.’  Ezekijel 24:25-27.

‘U onaj ću dan učiniti da izraste rog domu Izraelovu.’  Ezekijel 29:21.

‘Jao dana! Jer se bliži dan, bliži se dan Jehovin!  Dan oblačan, vrijeme narodima određeno. U onaj će dan glasnici od mene na lađama isploviti.’   Ezekijel 30:2, 3, 9.

‘U dan kad on siđe u Podzemlje.’  Ezekijel 31:15.

‘Potražit ću ovce Svoje… u dan kad se nađe sred ovaca raspršenih…  i izbavit ću ih iz svih mjesta u koje se raspršiše, u dan oblaka i mraka.’   Ezekijel 34:11, 12.

‘U dan kad vas očistim od svih bezakonja vaših.’  Ezekijel 36:33.

‘Zato prorokuj, sine čovječji, i reci Gogu… U onaj dan kad narod Moj izraelski bude spokojno živio, zar ti nećeš znati?
U posljednje dane dovest ću te na svoju zemlju.
U onaj dan kad Gog navali na zemlju Izraelovu… u gorljivosti Svojoj i u ognju jarosti Svoje odlučih: U onaj dan bit će silan potres u zemlji Izraelovoj.’     Ezekijel 38:14, 16, 18, 19.

‘Evo dolazi i biva… to je dan o kojem sam govorio! U onaj ću dan dati Gogu za grob glasovito mjesto u Izraelu: Znat će dom Izraelov da sam Ja, Jehova, Bog njihov – od toga dana zauvijek.’  Ezekijel 39:8, 11, 22.

U Danijelu:

‘Bog na nebu je otkrio tajne….  što će biti na svršetku dana.’  Danijel 2:28.

‘Dođe vrijeme kad bi Sveci trebali posjedovati kraljevstvo.’    Danijel 7:22.

‘Razumi: jer ovo je viđenje za vrijeme posljednje. I reče: Evo, kazat ću ti što će doći na kraju gnjeva, najavljeni svršetak.
Viđenje o večerima i jutrima… istinito je; no ti ga zapečati, jer je za daleke dane.’  Danijel 8:17, 19, 26.

‘A ja dođoh da ti kažem što će zadesiti tvoj narod na svršetku dana. Jer još će jedno viđenje biti za one dane.’   Danijel 10:14.

‘Neki od umnika će biti prokušani, da ih se pročisti i obijeli, čak do vremena svršetka; jer još nije došlo određeno vrijeme.’   Danijel 11:35.

‘U ono će vrijeme ustati Mihael, veliki knez koji štiti sinove tvog naroda. Bit će to vrijeme tjeskobe kakve ne bijaše otkako je ljudi pa do toga vremena. U ono vrijeme tvoj će se narod spasiti  – svi koji se nađu zapisani u Knjizi.’  Danijel 12:1.

‘A ti, Daniele, drži u tajnosti ove riječi i zapečati ovu knjigu do vremena svršetka!
Od časa kad bude dokinuta svagdašnja žrtva i postavljena grozota pustoši: tisuću dvjesta i devedeset dana. Ustat  ćeš da primiš svoju baštinu na kraju dana.’     Danijel 12:4, 9, 11, 13.

U Hošei:

‘(Jer još samo malo) i u taj dan slomit ću luk Izraelov.
Jer velik će biti dan jizreelski.’    Hošea 1: (4), 5, 11.

‘U onaj dan… ti ćeš Me zvati: Mužu moj.
U onaj dan, učinit ću za njih savez.
U onaj dan, odazvat ću se nebesima.’  Hošea 2:16, 18, 21.

‘Poslije  toga, sinovi će se Izraelovi vratiti; tražit će Jehovu, Boga svoga, i Davida, svoga kralja… na kraju dana.’    Hošea 3:5.

‘Hajde, vratimo se Jehovi!
Poslije dva dana oživit će nas, trećeg će nas dana podignuti i mi ćemo živjeti pred Njim.’   Hošea 6:1, 2.

‘Dođoše dani kazne! Dođoše dani odmazde.’    Hošea 9:7.

U Joelu:

Jao dana! Jer Jehovin dan je blizu i dolazi k’o pohara od Svevišnjeg.’  Joel 1:15.

‘Dolazi Jehovin dan. Da, on je blizu. Dan pun mraka i tmine, dan oblačan i crn.
Da, velik je Jehovin dan i vrlo strašan. Tko će ga podnijeti?’   Joel 2:1, 2, 11.

‘Čak ću i na sluge i sluškinje izliti Duha Svojeg u dane one.
Sunce će se prometnut’ u tminu a mjesec u krv, prije nego svane Jehovin dan, velik i strašan.’  Joel 2:29, 31.

‘Jer, gle, u one dane i u ono vrijeme… sakupit ću sve narode.
Da, blizu je dan Jehovin.  
Kad dođe taj dan, kapat će gore moštom.’    Joel 3:1, 2, 14, 18.

U Obadiji:

‘U dan onaj ću uništit’ mudraca u Edomu.
Ne naslađuj se bratu u dan nesreće njegove ni… u dan tjeskobni!
Jer blizu je Jehovin dan svima narodima.’  Obadija 1:8, 12, 15.

U Amosu:

‘Najsrčaniji će ratnici bježat’ nagi onog dana.’   Amos 2:16.

‘Onoga dana kad kaznim Izraela za zločine.’     Amos 3:14.

‘Jao vama što žudite za danom Jehovinim! Što će vam biti dan Jehovin? Tama, a ne svjetlost. Neće li dan Jehovin biti tama, a ne svjetlost? Mrklina, a ne sunčan sjaj?’      Amos 5:18, 20.

‘I hramske će pjevačice jaukati toga dana.
Toga ću dana… učiniti da sunce zapadne u podne, i pomračit ću zemlju u po bijela dana.
U onaj će dan obamirati od žeđi lijepe djevojke i mladići.’    Amos 8:3, 9, 13.

‘U dan ću onaj podići kolibu Davidovu što je pala.
Evo dolaze dani…. kad će planine procuriti mladim vinom.’    Amos 9:11, 13.

U Miheju:

‘U onaj će dan… zapjevati tužaljku….  Posve smo opustošeni.’   Mihej 2:4.

‘Dogodit će se na kraju dana: Gora Doma Jehovina bit će postavljena vrh svih gora.
U onaj dan… sabrat ću hrome.’   Mihej 4:1, 6.

‘U onaj dan… potamanit ću sve tvoje konje…. i tvoja bojna kola.’      Mihej 5:10.

‘Dolazi dan tvog čuvara i Tvoje posjete.
Dolazi dan kad će se sazidati Tvoji bedemi!
Toga dana dolazit će k Tebi.’ Mihej 7:4, 11, 12.

U Habakuku:

‘Jer ovo je viđenje samo za svoje vrijeme, (al)i na kraju će govoriti… ako stiže polako, čekaj, jer odista će doći i neće zakasniti!’  Habakuk 2:3.

‘Jehova, Tvoje mi djelo ulijeva jezu! Ponovi ga u naše vrijeme! Otkrij ga u naše vrijeme… Bog će doći.’  Habakuk 3:2.

U Sefaniji:

‘Jehovin dan je blizu!
U dan žrtve Jehovine, kaznit ću knezove i sinove kraljeve.
U onaj dan… vapaj će se podići i urlici.
I u to vrijeme pretražit ću Jeruzalem sa svijećama.
Blizu je dan Jehovin, veliki!
Dan gnjeva, onaj dan! Dan tjeskobe i nevolje! Dan užasa i pustošenja! Dan pomrčine i naoblake! Dan tmina i magluština!
Dan trubljavine i bojne vike na gradove utvrđene i na visoka kruništa.
U dan gnjeva Jehovina oganj njegove revnosti svu će zemlju sažeći. Jer On će uništiti, zatrti sve stanovnike zemlje.’  Sefanija 1:7, 8, 10, 12, 14-16, 18.

‘Prije nego stigne na vas dan gnjeva Jehovina.
Vi ćete možda biti zaštićeni u dan gnjeva Jehovina.’  Sefanija 2:2, 3.

‘Zato mene čekajte… do dana kad ustanem kao tužilac.
U onaj dan nećeš se sramiti svih svojih nedjela.
U onaj dan reći će se Jeruzalemu: Ne boj se!
U ono vrijeme ću vas ponovno dovesti,
U ono vrijeme Ja ću vas sabrati! Tada ću vam dati hvalu i diku među svim narodima zemlje.’     Sefanija 3:8, 11, 16, 20

U Zahariji:

‘U onaj dan mnogi će narodi uz Jehovu prionuti.’  Zaharija 2:11.

‘Maknut ću opačinu zemlje u jedan dan.
U dan onaj… pozivat ćete jedan drugoga pod lozu i pod smokvu.’    Zaharija 3:9, 10.

‘U one će dane deset ljudi… hvatati jednog Židova za skut.’           Zaharija 8:23.

‘Jehova Bog njihov spasit će ih u dan onaj; kao stado Svoga naroda.’  Zaharija 9:16.

‘Moj savez je bio raskinut u dan onaj.’ Zaharija 11:11.

‘U onaj dan učinit ću Jeruzalem teškim kamenom svim narodima.
U onaj  dan… udarit ću sve konje strahom.
U onaj dan učinit ću da plemena Judina budu kao žeravnica užarena na drvlju.
U onaj dan Jehova će zakriliti Jeruzalemce.
U onaj dan pregnut ću da uništim sve narode.
U onaj dan plač velik će nastati u Jeruzalemu.’         Zaharija 12:3, 4, 6, 8, 9, 11.

‘U onaj dan otvorit će se izvor domu Davidovu i Jeruzalemcima.
U onaj dan… iskorijenit ću iz zemlje imena kumira.
U onaj dan svaki će se prorok stidjeti svoga viđenja; neće se više ogrtati plaštem od kostrijeti da bi lagali.’   Zaharija 13:1, 2, 4.

‘Gle, dolazi dan Jehovin.
Noge će mu, u dan onaj, stajati na Gori maslinskoj.
U dan onaj neće više biti ni studeni ni leda. Bit će to dan čudesan… ni dan ni noć;
i u vrijeme večeri bit će svjetlo.
U dan onaj žive će vode poteći iz Jeruzalema.
U dan onaj će biti jedan Jehova i Njegovo ime jedno.
U dan onaj  nastat će među njima silan metež od Jehove.
U dan onaj stajat će na konjskim praporcima ‘Jehovi posvećen’.
I u dan onaj neće više biti Kananaca u Domu Jehova nad Vojskama.’  Zaharija 14:1, 4, 6-9, 13, 20, 21.

U Malahiji:

‘Ali tko će podnijeti dan Njegova dolaska i tko će opstati kad se On pojavi?
Moji će biti… u dan koji spremam.’ Malahija 3:2, 17.

‘Jer evo dan dolazi, poput peći užaren.
Evo, poslat ću vam proroka Iliju prije nego dođe Dan Jehovin, dan velik i strašan.’   Malahija 4:1, 5.

U Psalmima:

‘U danima Njegovim cvjetat će pravda i mir velik.
I vladat će od mora do mora i od Rijeke do granica svijeta.’   Psalam 72:7, 8.

Pored ostalih mjesta.

5. Kada se u ovim odlomcima spominju ‘dan’ i ‘vrijeme’ oni naznačavaju Dolazak Gospodnji. ‘Dan’ ili ‘vrijeme’ mraka, gustog mraka, zamračenja, bez svjetla, pustoši, kraja nepravde, i uništenja, naznačavaju Dolazak Gospodnji u vremenu kada Ga više nisu (s)poznavali, i posljedično tome kada više ničeg od Crkve nije preostalo. ‘Dan’ okrutan i strašan, jarosti, bijesa, bure, posjete, žrtve, naplate, nevolje, bitke i vike, naznačava Dolazak Gospodnji na Sud. Njegov Dolazak da ustanovi (podigne) Novu Crkvu, koja će Ga prepoznati (spoznavati i priznavati) kao Iskupitelja i Spasitelja, je naznačen ‘danom’ u kojem će Jehova jedini biti uzvišen; u kojem će On biti Jedan i Njegovo ime Jedno; u kojem će izdanak Jehovin biti na ljepotu i slavu; u kojem će pravedni prosperirati; u kojem će On održavati na životu, tražiti Svoje ovce i uspostaviti novi savez; u kojem će planine kapati novim vinom, i žive vode dotjecati iz Jeruzalema; u kojem će gledati u Boga Izraelovog; pored mnogih drugih sličnih izraza. 

6. Ovim odlomcima mogu biti dodani i neki drugi koji još otvorenije govore o Dolasku Gospodnjem, poput slijedećih:

‘Gospod Osobno će vam dati znak: Gledajte, začet će djevica i roditi Sina, i nadjenut će Mu ime ‘Bog sa nama’ (Emanuel)’       Izaija 7:14; Matej 1:22, 23.

Jer, Dijete nam se rodilo, Sina dobismo; Na Njegovim ramenima će biti vlast. A Njegovo ime će biti: Prekrasni, Savjetnik, Bog, Junačina, Otac vječni, Knez Mira. Porastu Njegove vlasti i miru neće biti kraja, nad prijestoljem Davidovim, nad kraljevstvom Njegovim… učvrstit će Ga i utvrdit u pravdi i pravednosti, od sada i dovijeka.’   Izaija 9:6, 7.

‘Izniknut će mladica iz panja Jišajeva, Grana će izbit’ iz njegova korijena. Na Njemu će duh Jehovin počivat’, duh mudrosti i razumijevanja, duh savjeta i jakosti. On će pravdom opasati bedra, a istinom bokove. U dan onaj: će izdanak Jišajev, biti kao stijeg narodima; Njega će pogani tražiti. I prebivalište Njegovo bit će slavno.’  Izaija 11:1, 2, 5, 10.

‘Šaljite jagnje vladaru zemlje, od Stijene prema pustinji do gore kćeri Sionske. Učvrstit će se prijesto u milosti: On će na njemu u istini sjediti, u šatoru Davidovu, sudeći, pravo tražeći i pravdu čineći.’ Izaija 16:1, 5.

‘I reći će se u onaj dan: Gle, ovo je Bog naš, na Njega smo čekali, On će nas spasiti; ovo je Jehova; Njega smo čekali, radovat ćemo se i veselit spasenju Njegovu.’   Izaija 25:9.

‘Glas onog koji viče u divljini: Pripravite Jehovi put, poravnajte u pustinji stazu Bogu našemu. Otkrit će se tada Slava Jehovina i svako će je tijelo/meso vidjeti. Gle, Gospod Jehova će doći u moći, i ruka Njegova će za Njega vladati… evo s njim naplata Njegova… On će ovce svoje pasti poput pastira.’ Izaija 40:3, 5, 10, 11.

‘… Moj izabranik, u kome se duša Moja raduje. Ja, Jahve, u pravdi Te pozvah… i postavit ću Te za Savez narodu i svjetlost Poganima; da otvoriš oči slijepima, da izvedeš sužnje iz zatvora, iz tamnice one što žive u tami. Ja sam Jehova, to Mi je ime, Svoje slave drugome neću dati.’   Izaija 42:1, 6-8.

‘Tko je povjerovao našem izvješću? i kome se otkri ruka Jehovina?  Ne bijaše na Njem ljepote ni sjaja da bismo se u Nj zagledali, ni ljupkosti da bi nam se svidio…  On je naše bolesti ponio, naše je boli na se uzeo.’   Izaija 53:1, 2, 4 pa sve do kraja poglavlja.

‘Tko je taj što dolazi iz Edoma, iz Bosre, u haljinama crvenim?… u veličini Snage Svoje putuje? Ja Koji naučavam pravdu, silan kad spasavam! Jer dan osvete je u Mom srcu, došla je godina Mojeg otkupljenja. I On je bio njihov Spasitelj.’   Izaija 63:1, 4, 8.

‘Evo dolaze dani – riječ je Jehovina – podići ću Davidu Granu pravednu. On će vladati kao Kralj i biti mudar i činit će pravo i pravicu u zemlji… I evo imena kojim će Ga nazivati: ‘Jehova, Pravda naša.’      Jeremija 23:5, 6; 33:15, 16

‘Raduj se jako, O kćeri Sionska! Viči, O kćeri Jeruzalemska! Gle, Kralj tvoj ti evo dolazi: pravičan je i spasenje donosi… On će navijestit’ mir narodima; vlast će Mu se proširit’ od mora do mora i od rijeke do rubova zemlje.’     Zaharija 9:9, 10.

‘Pjevaj i raduj se, kćeri Sionska, jer evo, Ja dolazim, i usred tebe ću prebivat’… onda će se mnogi narodi Jehovi pridružit’ u onaj dan i bit će narod Moj.’       Zaharija 2:10, 11.

‘A ti, Betleheme Efrato, iako si najmanji među Judinim tisućama, iz tebe će Mi izaći Onaj koji će biti Vladar Izraela; Njegov je iskon od davnina, od vječnih vremena. On će se uspravit’, na pašu izvodit’ svoje stado silom Jehovinom.’  Micah 5:2, 4.

‘Evo, poslat ću glasnika Svojeg, On će put preda Mnom pripraviti. I doći će iznenada u Hram Svoj Gospod koga vi tražite, i anđeo Saveza, koga žudite. Gledajte, On će doći…  Tko će podnijeti dan Njegova dolaska i tko će opstati kad se On pojavi?’     Malahija 3:1, 2.

‘Evo, poslat ću vam proroka Iliju prije nego dođe Dan Jehovin, dan velik i strašan.’         Malahija 4:5.

‘Gledah… i gle, jedan poput Sina Čovječjeg dolazi na oblacima nebeskim. Njemu bi predana vlast, slava i kraljevstvo, da Mu služe svi narodi, plemena i jezici. Vlast Njegova vlast je vječna i nikada neće proći, kraljevstvo Njegovo neće biti uništeno. I sve vlasti služit će Mu i pokoravati se Njemu.’  Danijel 7:13, 14, 27.

‘Sedamdeset je sedmica određeno tvom narodu i tvom svetom gradu da se dokrajči opačina, da se stavi pečat grijehu, da se zadovolji za bezakonje, da se uvede vječna pravednost, da se stavi pečat viđenju i prorocima, da se pomaže Sveti nad Svetima. Znaj i razumij: Od časa kad izađe riječ ‘Neka se vrate i neka opet sagrade Jeruzalem’ pa do Kneza Pomazanika (Mesije): sedam sedmica.’       Danijel 9:24, 25.

‘Postavit ću Njegovu ruku također i u more, a desnicu Njegovu u Rijeke. On će Me zvati: Oče Moj! Bože Moj i hridi spasa Mojega. A Ja ću Ga Prvorođencem učiniti, najvišim među kraljevima svijeta. Njegovo ću potomstvo učiniti vječnim i prijestolje Mu kao dan nebeski.’    Psalam 89:25-27, 29.

‘Jehova reče Gospodu Mojemu: Sjedi Mi zdesna dok ne položim dušmane za podnožje Tvojim nogama! Žezlo Tvoje moći poslat će Jahve sa Siona: vladaj posred svojih neprijatelja!… Dovijeka Ti si svećenik po redu Melkizedekovu!’        Psalam 110:1, 2, 4; Matej 22:44; Luka 20:42.

‘Ta Ja kralja svog pomazah nad Sionom, gorom Svoje svetosti. Obznanit ću odredbu: Jehova Mi reče: Ti si Sin Moj, danas Te rodih… Dat ću Ti puke u baštinu, i u posjed krajeve zemaljske… Poljubite Sina, da se ne razgnjevi i ne propadnete na putu… Blago svima koji svoje povjerenje Njemu dadnu!’  Psalam 2:6-8, 12.

‘Ti Ga učini malo manjim od Boga, slavom i sjajem Njega okruni. Vlast Mu dade nad djelima ruku Svojih, Njemu pod noge sve podloži.’   Psalam 8:5, 6.

‘Spomeni se, o Jehova, Davida… kako se Jehovi zakleo, zavjetovao Silnom Bogu Jakovljevu: Zasigurno neću ući u šator doma svog nit’ uzaći na ležaj svoje postelje, neću pustit’ snu na oči nit’ počinka dati vjeđama, dok Jehovi mjesto ne nađem, boravište Silnom Bogu Jakovljevu.
Eto, čusmo za Nj u Efrati, nađosmo Ga u poljima šumskim.
Ući ćemo u stan Njegov, na podnožniku Njegovom ćemo se klanjati…
Svećenici Tvoji nek’ se obuku u pravednost, sveci Tvoji nek’ radosno kliču!’   Psalam 132:1-9. 

Ovih odlomaka je, međutim, samo nekoliko ako bi ih usporedili sa svime što bi moglo biti priloženo (navedeno).

7.  Da je cijelo Sveto Pismo bilo napisano jedino o Gospodu, će se još potpunije ukazati iz onog što slijedi, posebice iz onog što će biti navedeno (predočeno) u malom djelu u SVETOM PISMU. To je jedan i jedini izvor svetosti Riječi, i to je ono što naznačavaju ove riječi u Otkrovenju:

‘Svjedočanstvo Isusovo duh je proročki.’ Otkrovenje 19:10. 

Spread the Truth