Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Ispravna ideja o Bogu (B. Dudde, E. Swedenborg)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7816, 4 Veljače 1961

ISPRAVNA IDEJA O BOGU

Moj Duh će vam otkriti ovo/slijedeće, da postoji samo jedan Bog (Ponovljeni Zakon 6:4, 5; Marko 12:29, 30;  Izaija 37:16, 20; 44:6; 45:5, 6; 54:8; Psalam 18:31) i da je taj (jedan i jedini) Bog Sebe objavio/obznanio/manifestirao/očitovao u (Gospodinu) Isusu Kristu (Iskupitelju i Spasitelju našemu; Izaija 43:11; 45:15, 16, 21, 22; Hošea 13:4; Zaharija 14:9). Pošto je Bog Duh, Ja bićima koja sam stvorio nisam mogao postati vidljiv kao ograničeno postojanje (= entitet), ali u Isusu Kristu sam postao vidljivi Bog za sva Svoja stvorenja. Stoga, vi ne smijete govoriti o Isusu Kristu (kao o jednoj osobi/jednom bogu) i Ocu (kao o drugoj osobi/drugom bogu), jer Ja (Jehova Otac) sam jedno sa Njim (= Isusom Kristom; kao što su čovjekova duša i tijelo JEDAN čovjek*; jer mi, recimo, ne razmišljamo posebno/odvojeno o tijelu našeg prirodnog oca a posebno/odvojeno o njegovoj duši, kao o drugoj i od našeg oca odvojenoj ‘osobi’), tako da kada govorite o Isusu Kristu, vi govorite o Meni (Jehovi Ocu), vašem Bogu i Stvoritelju, vašem Ocu od vječnosti…

Već je novorođenče Isus bilo ispunjeno Mojim Duhom, i već sam nakon Njegova rođenja Sebe manifestirao u Njemu na neobičan način, da bi ljude oko Njega prisilio da shvate/spoznaju kako Moj Duh živi u novorođenčetu. Čovjek Isus je umro na križu, ali Njegovo tijelo je već bilo produhovljeno i uskrsnulo je od mrtvih – jer sve njegove (= tjelesne) supstance su se ujedinile sa Mnom. Moj Duh je prožeo (Njegovo) tijelo i dušu i ništa ljudskog (= od onog što je preuzeo od majke) nije ostalo u Njemu. Ono što je trećeg dana uskrsnulo od mrtvih sam bio Ja Osobno, Otac-Duh od vječnosti (ili ‘vječni Otac-Duh’), Bog, Kojeg su bića željela vidjeti i Koji je sebe objavio/obznanio/manifestirao/očitovao u Isusu Kristu. Isus Krist je Bog (Ivan 20:28; 1 Ivanova 5:20), jer Ja sam Duh i postao sam vidljiv svim Svojim bićima u Osobi Isusa Krista. I vi Me ne možete zamisliti na ni jedan drugi način osim kao Božanskog Spasitelja Isusa Krista.

Ako Mi se želite moliti, ako želite uspostaviti kontakt sa Mnom, morate se moliti Isusu Kristu – morate govoriti sa Njime, vi Ga morate priznati/spoznati kao vašeg Vječnog Oca, i onda ćete također imati pravilan koncept (= ispravnu ideju) o Bogu, koji (misli na koncept), međutim, nikad ne može biti ispravan/pravilan ako se odvojeno molite Meni kao ‘Bogu’ (tj. Ocu) i Isusu kao ‘Božjem Sinu’.

U čovjeku Isusu je živjela/obitavala duša, koja je bila Moj ‘sin’, naj-uz-više-nije savršeno biće stvoreno s Moje strane koje Mi je ostalo vjerno u trenutku velike izdaje (ili ‘kada se zbila velika izdaja’) duhova. I taj ‘sin Božji’ Mi je omogućio da se Osobno utjelovim u ljudskom tijelu – tako da se može (= da bi  se moglo) dogoditi/ostvariti potpuno sjedinjenje vječnog Oca-Duha sa Isusom Kristom. Ali naknadno (subsequently) nisu bila dva odvojena postojanja/entiteta/subjekta, već samo jedan Bog, jer Božanski Duh je, kao Prvi Uzročnik/Uzrok, u potpunosti prožeo ljudsko tijelo, produhovljavajući ga također na taj način (Kološani 2:9).

Sve je bilo Božanski Duh, Duh koji je prožimao cijeli beskraj, ali je Sebe manifestirao u formi vidljivoj za ljude, tako da mogu formirati ideju o Meni i ponovno se sjedinjiti sa Mnom (Ivan 1:18). Jer njihov prvotni grijeh izdaje (‘izdaja’ = ‘pad’ Sotone i duhova koji su mu ostali vjerni) se sastojao od dobrovoljnog odvajanja od Mene, pošto Me oni nisu bili u stanju vidjeti.

I stoga sam Ja za njih osigurao mogućnost da se svojom vlastitom slobodnom voljom ponovno sjedine sa Mnom, postajući vidljiv za njih u Isusu Kristu. Vi nikad ne smijete odvojiti ‘Isusa Krista’ od Mene, jer On i Ja smo Jedno i isto; tko god se moli Njemu, moli se Meni, tko god vidi Njega, vidi Mene Osobno, Koji Jesam, Koji sam bio od vječnosti, i Koji ću biti u vijeke vjekova (Ivan 10:30, 38, 14:7-11).

AMEN

 

*Da su Otac i Sin, što će reći, Božansko i Ljudsko, postali ujedinjeni/sjedinjeni u Gospodinu poput duše i tijela, je u sukladnosti sa vjerovanjem (ili ‘temeljnom istinom vjere’) crkve današnjeg vremena, a također i u sukladnosti sa Riječju (= slaže se sa onim što nam je objavljeno u Svetom Pismu). A ipak, jedva pet od/među sto, ili pedeset od/među tisuću (ljudi) to zna (ili ‘zna za to’). To je zbog doktrine (ili ‘uzrok/razlog tome je doktrina’) o opravdavanju (čovjekovom spasenju) jedino putem vjere (što je doktrina Reformiranih i Evanđeoskih crkava), kojoj se većina svećenstva koji traže ugled/čast zbog učenosti sa ciljem sticanja slave ili bogatstva, posvetila sa velikom gorljivošću, i to do te mjere da je njihov cijeli um zahvaćen i opsjednut sa tom doktrinom. I pošto je ta doktrina, poput duha vina zvanog alkohol, zanijela/opila njihove misli, oni, poput pijanaca, nisu uspjeli vidjeti/uočiti ovu najosnovniju (= suštinsku) istinu crkve, da je to bio Jehova Bog Koji je sišao dolje i uzeo na Sebe Ljudsko (tijelo). A ipak, jedino je uz pomoć te unije (= ta unija je jedino sredstvo) omogućeno/moguće čovjekovo sjedinjenje sa Bogom, a sjedinjenjem (ili ‘uz pomoć tog sjedinjenja’), spasenje. Da spasenje ovisi o znanju i priznavanju Boga, to može svatko vidjeti samo ako uzme u obzir (ili ‘ako reflektira na to’) da je Bog Sve u svim stvarima na nebu, a također (ili ‘i prema tome’) Sve u svim stvarima u crkvi, i prema tome Sve u svim stvarima u teologiji.

Ali ovdje će najprije biti ukazano kako je unija/pripojenje Oca i Sina, što će reći, unija/pripojenje Božanskog i Ljudskog u Gospodinu, poput unije/pripojenja između duše i tijela. Unija/pripojenje poput one/onog kakvu/og imaju duša i tijelo je  ustanovljena/utvrđeno u Atanasijevoj Vjeroispovijesti (Athanasian Creed), koja je prihvaćena u cijelom Kršćanskom svijetu kao doktrina u svezi/odnosu na Boga. U njoj mi čitamo slijedeće:

‘Naš Gospodin Isus Krist je Bog i Čovjek; a iako je On Bog i Čovjek, ipak nisu dva, već (samo) jedan Krist. On je jedan, pošto je Božansko uzelo na Sebe (ili ‘pripilo Sebi’) Ljudsko. Zaista, On je u potpunosti jedno, i jedna je Osoba, jer kako (ili ‘kao što’) su duša i tijelo jedan čovjek, (isto) tako su Bog i Čovjek jedan Krist.

Ono što su oni (= učeni svećenici) razumjeli pod ovime je, da je takva/o unija/pripojenje između Sina Božjeg od vječnosti i Sina rođena u vremenu (na svijetu); ali kako/pošto je Bog jedan (ili ‘kako postoji samo jedan Bog’) a ne tri, kada (umjesto toga) razumijemo uniju/pripojenje između jednog jedinog vječnog Boga i Sina rođenog u vremenu (na svijetu), ova doktrina se slaže sa Riječju. U Riječi je rečeno:

‘Da Ga je začeo Jehova Otac.’  Luka 1:34, 35

To je bio izvor/porijeklo (ili ‘ishodište’) Njegove duše i života; stoga On (Gospodin Isus Krist) kaže:

‘Da su On i Otac jedno.’ Ivan 10:30

‘Da onaj koji vidi i poznaje Njega, vidi i poznaje Oca.’  Ivan 14:9

‘Ako bi poznavali Mene poznavali bi također i Mog Oca.’  Ivan 8:19

‘Onaj koji Mene prima prima i Onog Koji Me poslao.’  Ivan 13:20

‘Da je on u Očevim njedrima/grudima.’  Ivan 1:18

‘Da su sve stvari koje ima Otac Njegove.’  Ivan 16:15

‘Da se naziva Vječnim Ocem.’  Izaija 9:6

Da prema tome ima vlast/moć nad svakim tijelom.’  Ivan 17:2

‘I svu moć na nebu i na zemlji.’  Matej 28:18

Iz ovih a također i iz mnogih drugih odlomaka u/iz Riječi se može jasno vidjeti da je unija/pripojenje između Oca i Njega poput unije/pripojenja između duše i tijela. Stoga se On i u Starom Testamentu također često naziva ‘Jehova’, ‘Jehova nad Vojskama’, i ‘Jehova Iskupitelj’.

E.Swedenborg ‘Istinska Kršćanska Religija – 98’

Spread the Truth