Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Cijelo Sveto Pismo raspravlja o Gospodinu: Gospodin je Riječ (E. Swedenborg)

Print Friendly, PDF & Email

CIJELO SVETO PISMO RASPRAVLJA O GOSPODINU: I GOSPODIN JE RIJEČ

1. Čitamo u Ivanu:

‘U početku bijaše Riječ, i Riječ bijaše kod Boga (ili ‘sa Bogom’) – i Riječ bijaše Bog. Ona bijaše u početku kod Boga (ili ‘sa Bogom’). Sve postade po Njemu i bez Njega ne postade ništa (ili ‘sve je po Njemu postalo i ništa nije bez Njega postalo’). U Njemu bijaše život i život bijaše ljudima svjetlo; i svjetlo u tami svijetli i tama ga ne obuze/nadvlada (= kao što recimo noć/tama, na kraju dana, nadvlada/obuzme dan/svjetlo).’   Ivan 1:1-5

I dalje:

‘I Riječ tijelom postade, i nastani se među nama i vidjesmo (ili ‘mi smo promatrali/gledali smo’) slavu Njegovu – slavu koju ima kao Jedino-rođenac od Oca, pun milosti i istine.’   Ivan 1:14

U istom:

‘Svjetlost je došla na svijet, ali ljudi su više voljeli tamu nego svjetlost, jer su im djela bila zla.’    Ivan 3:19

I na drugom mjestu u istom:

‘Dok imate svjetlost, vjerujte u svjetlost, da budete (ili ‘da možete biti’) djeca svjetlosti…. Ja – Svjetlost – dođoh na svijet, da nijedan koji u Mene vjeruje u tami ne ostane.’   Ivan 12:36, 46

Iz ovih odlomaka je očigledno kako je Gospodin (Isus Krist nitko drugi do Jehova ili) Bôg od vječnosti, i da je (Jehova) Bog Osobno (Onaj isti) Gospodin Koji je bio rođen u/na svijetu. Jer rečeno je kako je Riječ bila kod Boga, i da je Riječ bila Bog; također da ništa što je postalo (ili ‘bilo stvoreno’), bez Njega nije postalo (ili ‘bilo stvoreno’); i dodano je kako je Riječ postala tijelom… i oni su Ga vidjeli.

Zašto se Gospodin naziva ‘Riječ’, to je u Crkvi malo shvaćeno. On se, međutim, naziva ‘Riječ’ (ili ‘To je’) zato što Riječ predstavlja Božansku Istinu ili Božansku Mudrost, a Gospodin je(st) sâma Božanska Istina ili sâma Božanska Mudrost. Iz tog razloga se On također zove Svjetlost, za koju je također rečeno da je došla na svijet. Pošto/kako Božanska Mudrost i Božanska Ljubav čine jedno, i u Gospodinu su bili jedno od vječnosti, stoga je (također) rečeno, ‘U Njemu je bio život, i život je bio svjetlo ljudima.’ ‘Život’ je Božanska Ljubav, a ‘svjetlo’ je Božanska Mudrost. To jedinstvo (oneness) je ono što (ili ‘na to ‘jedno”) se misli izjavom (ili ‘što predstavlja izjava’) ‘U početku Riječ bijaše kod Boga, i Riječ bijaše Bog.’ ‘Kod Boga’ znači ‘u Bogu’; jer mudrost je u ljubavi, a ljubav u mudrosti. Isto tako na drugom mjestu u Ivanu:

‘A sada, O Oče, proslavi Me kod Sebe (with Thine own Self), sa slavom koju imadoh kod Tebe prije negoli je svijeta bilo.’   Ivan 17:5

‘Kod Sebe’ znači, ‘u Sebi’, i stoga je rečeno:

‘I Riječ je bila Bog’; i na drugom mjestu, ‘da je Gospodin u Ocu, i Otac u Njemu’; a isto tako ‘da su On i Otac jedno’.

Sada, kako je (prema tome) Riječ Božanska Mudrost Božanske Ljubavi, slijedi da je ona (= ta Riječ) Jehova Osobno, i stoga Gospodin, po Kojem su sve stvari koje su stvorene bile stvorene; jer sve stvari su bile stvorene iz/od Božanske Ljubavi uz pomoć/putem Božanske Mudrosti. 

2.  Da je Riječ na koju se ovdje konkretno/izričito misli ista Riječ koja je bila manifestirana/objavljena kroz (ili ‘putem’ ili pak ‘uz pomoć’) Mojsija i Proroke, i kroz Evanđeliste, se može jasno vidjeti iz činjenice da je Riječ sâma Božanska Istina, iz koje proizlazi sva anđeoska (ili ‘iz koje anđeli dobijaju svu svoju’) mudrost, i sva duhovna inteligencija u/kod ljudi (ili ‘i ljudi svu svoju duhovnu inteligenciju’). Jer ta ista Riječ koja je među ljudima (ili ‘koju imaju ljudi’) na ovom svijetu je također (i) među anđelima na nebu, ali/jedino (ili ‘sa tom razlikom da’) je ona među ljudima na ovom svijetu prirodna, dok je na nebu duhovna. Štoviše, pošto je Riječ Božanska Istina, ona je također i Božansko djelovanje (proceeding = odnosi se na određenu vrstu akcije ili način na koji se ta akcija sprovodi); a to (djelovanje) nije samo iz/od Gospodina, već je također Gospodin Osobno (= sâm Gospodin). Kako je ta Riječ Gospodin Osobno (= sâm Gospodin), slijedi kako su ama baš sve stvari u Riječi, generalno i pojedinačno, (bile) napisane jedino u svezi Njega (= hoće reći da se tiču jedino Gospodina); od Izaije sve do Malahije (u Riječi) ne postoji (= nije zapisano) ništa što nije o Gospodinu, ili, u suprotnom/negativnom smislu, protiv Gospodina.

[2] Da je takav slučaj (ili ‘da je to tako’), to još nitko do sada nije vidio; ali ipak svatko može vidjeti, pod uvjetom da mu se na to skrene pažnja (ili ‘da je toga svjestan’), i o tome razmišlja kada/dok čita (Riječ), a posebice ako zna da u Riječi nema (ili ‘da Riječ ne sadrži’) samo prirodni smisao već također i duhovni smisao; i da u tom (= duhovnom) smislu imena osoba i mjesta/lokacija predstavljaju nešto od Gospodina (ili ‘nešto Gospodinovo’), i derivativno/posljedično tome nešto od neba i Crkve od Njega, ili pak nešto u suprotnom/negativnom smislu. Sada, kako se sve stvari u Riječi, i generalno i pojedinačno, tiču Gospodina (ili ‘bave Gospodinom’), i kako Riječ, budući da je Božanska Istina, jeste Gospodin, jasno se vidi zašto je rečeno, ‘I Riječ je tijelom postala, i nastanila se među nama, i mi smo vidjeli/promatrali Njegovu slavu’; i također zašto je rečeno, ‘Dok imate svjetlost, vjerujte u svjetlost, da budete djeca svjetlosti … Ja – Svjetlost – dođoh na svijet, da svatko tko vjeruje u Mene ne ostane u tami.’‘Svjetlost’ je Božanska Istina, i prema tome Riječ. Stoga/iz tog razloga (ili ‘to je razlog zašto’) je svatko, čak i u današnje vrijeme, tko, dok čita Riječ, pristupa jedino Gospodinu, i moli Mu se, u tome (= u Riječi = dok čita Riječ = o stvarima iz Riječi) prosvjetljen.  

3. Ukratko rečeno, subjekti u svezi Gospodina koji se obrađuju u svim Prorocima Starog Testamenta, od Izaije (pa sve) do Malahije, su slijedeći/ovi:

  1. Gospodin će doći na svijet u punini vremena (= kada se ispuni vrijeme); što će reći (ili ‘to jest’), kada Ga Židovi više ne budu poznavali, i kada posljedično tome ništa od Crkve ne preostane (= misli se na ono što čini Crkvu, znači na ljubav prema Bogu i bližnjem te iz te ljubavi proizlazeću mudrost, vjeru i inteligenciju); i ako On tada/onda ne bi došao na svijet i otkrio/objavio Sebe, čovječanstvo bi nestalo u vječnoj smrti; kako On Osobno napominje u Ivanu:

‘Ako ne vjerujete da Ja jesam, umrijet ćete u vašim grijesima.’   Ivan 8:24

  1. Gospodin će doći na svijet izvršiti posljednji sud, i na taj način/tako podrediti u to vrijeme/tada dominirajuće paklove (= paklove koji će u to vrijeme biti dominantni, tj. koji će tada prevladavati). To je bilo ostvareno putem borbi, što će reći, putem kušnji koje je On prihvatio na svoje Ljudsko od majke, i onda sa neprestanim pobjedama (‘kušnje’ = borbe između dobra i zla’); ukoliko paklovi ne bi bili podređeni na taj način, ni jedan čovjek se ne bi mogao spasiti.
  2. Gospodin će doći na svijet proslaviti svoje Ljudsko, to jest, ujediniti ga sa Božanskim koje je bilo u Njemu od začeća.
  3. Gospodin će doći na svijet osnovati novu Crkvu, koja će Ga priznati/spoznati kao Iskupitelja i Spasitelja i koja će ljubavlju i vjerom u Njega biti iskupljena i spašena.
  4. On će tada također postaviti nebesa u red, tako da bi mogla činiti jedno sa Crkvom.
  5. Pasija križa će biti posljednja borba ili kušnja, kojom (ili ‘uz pomoć koje’) će On u potpunosti pobijediti/pokoriti paklove i potpuno proslaviti Svoje Ljudsko.

Da Riječ ne obrađuje nikakve druge subjekte/teme će se vidjeti u maloj raspravi koja slijedi, (raspravi) u svezi SVETOG PISMA (= ‘Doktrina o Svetom Pismu za Novi Jeruzalem’). 

4.  U potvrdu ovome ću, u ovom prvom članku, navesti/predočiti samo one odlomke iz Riječi gdje se spominje ‘taj/onaj dan’, ‘u taj/onaj dan’, i ‘u to/ono vrijeme’; u kojima se pod ‘dan’ i pod ‘vrijeme’ misli na Gospodinov Dolazak (= utjelovljenje/inkarnaciju Gospodina od Vječnosti, Jehove Oca Stvoritelja i Održavatelja cijelog svemira, u tijelu/liku Isusa Krista).

U Izaiji:

‘Dogodit će se u posljednjim  danima: Gora Doma Jahvina bit će postavljena vrh svih gora.
Jahve će se uzvisiti, On jedini – u dan onaj.
Dan Jahve nad Vojskama, protiv svih oholih i bahatih.
U dan onaj: bacit će svaki svoje srebrne i zlatne kumire.’    Izaija 2:2, 11, 12, 20

‘U dan onaj: Gospodin Jehova će uzeti njihove urese (ili ‘njihov nakit’).’    Izaija 3:18

‘U dan onaj će izdanak Jahvin biti na diku i na slavu.’    Izaija 4:2

‘U dan onaj režat će na Njega k’o što more buči. Pogledaš li zemlju – sve tmina, tjeskoba, svjetlost proguta tmina oblačna.’     Izaija 5:30

‘U dan onaj zazviždat će Jahve muhama na ušću egipatskih rijeka.’
‘U dan onaj Gospod će obrijati britvom najmljenom s onu stranu Eufrata.’
‘U dan onaj svatko će hraniti po kravu i dvije ovce. U dan onaj gdje god bijaše tisuću čokota, vrijednih tisuću srebrnika, izrast će drač i trnje.’    Izaija 7:18, 20, 21, 23

Što ćete činiti u dan posjete … koji će doći? U onaj dan … Izrael … će se oslanjati na Jahvu, Sveca Izraelova, u istini.’   Izaija 10:3, 20

‘U dan onaj: Jišajev izdanak, dignut kao stijeg narodima, pogani će željno tražiti. I prebivalište Njegovo bit će slavno.
U dan onaj, posebice: Jahve će ponovno tražiti Ostatak svoga naroda.’   Izaija 11:10, 11

‘Reći ćeš u dan onaj: Jahve, ja ću Te slaviti…  Reći ćeš u dan onaj: Hvalite Jahvu prizivajte ime Njegovo!’    Izaija 12:1, 4

Blizu je Jahvin dan, k’o pohara od Svemoćnog (Shaddai) dolazi.
Gle, dolazi Jahvin dan, okrutan, dan bijesa, jarosti i gnjeva.
Nebesa ću potresti, maknut će se zemlja s mjesta, u dan srdžbe Jahve nad Vojskama u dan kad se izlije gnjev Njegov. Vrijeme se njezino bliži, doći će, dani joj se neće produžiti.’   Izaija 13:6, 9, 13, 22

Dogodit će se u onaj dan, smanjit će se slava Jakovljeva.
U onaj dan čovjek će pogledati u svog Stvoritelja, u oči Njegove… u Sveca Izraelovog.
U onaj će dan gradovi pribježišta biti napušteni.’   Izaija 17:4, 7, 9

I reći će u onaj dan stanovnici otočića: ‘Gledaj, to je uzdanica naša.’    Izaija 20:6

U onaj će dan u zemlji egipatskoj pet gradova govoriti Kananskim jezikom.
U onaj će dan biti žrtvenik Jahvin usred zemlje egipatske.
I stup posvećen Jahvi blizu granice Njegove. To će Jahvi nad Vojskama biti znak i svjedočanstvo u egipatskoj zemlji. U onaj  će dan ići cesta od Egipta do Asirije, i Izrael će biti …  usred zemlje.’   Izaija 19:18, 19, 23, 24

Dan pometnje, i rasula, i nevolje  od Jahve, Gospoda nad Vojskama.’   Izaija 22:5

I dogodit će se u onaj dan: Jahve će kazniti u visini Vojsku nebesku, a na zemlji sve kraljeve zemaljske.
Nakon mnogih dana će biti posjećeni. Onda će mjesec biti postiđen a sunce posramljeno.’   Izaija 24:21-23

I reći će se u onaj dan: “Gle, ovo je Bog naš, na Njega smo čekali da bi nas spasio; ovo je Jahve u koga se uzdasmo!’   Izaija 25:9

U onaj dan pjevat će se ova pjesma u zemlji Judinoj: “Tvrd/čvrst grad mi imamo.’   Izaija 26:1

U onaj dan će Jahve posjetiti mačem Svojim.
U onaj dan pjevajte mu, vinogradu čistog vina.’   Izaija 27:1, 2 (12, 13)

U onaj dan će Jahve nad Vojskama biti kao kruna slave i dijadema.’   Izaija 28:5

‘I čut će u onaj dan gluhi riječi knjige, i oči će slijepih progledati/vidjeti… iz mraka.’   Izaija 29:18

‘Biti će….. rijeke i potoci rijeka u dan silnoga pokolja, kad se kule budu rušile. Štoviše, svjetlost mjesečeva će biti kao svjetlost  sunčana… u dan kad Jahve iscijeli prijelom Svojem narodu.’   Izaija 30:25, 26

Da, u onaj će dan svatko odbaciti svoje kumire srebrne … i zlatne.’   Izaija 31:7

‘Dan Jahvine odmazde, i godina naplate Njegove.’   Izaija 34:8

Ove dvije stvari će te stići/spopasti … u jedan dan, gubitak djece i udovištvo.’   Izaija 47:9

Moj narod će znati Moje ime; znat će u onaj dan da sam Ja koji govorim: Evo me, Ja sam’   Izaija 52:6

Jahve Me pomaza… da navijestim godinu milosti Jahvine, i dan odmazde Boga našega; da utješim sve ožalošćene.’   Izaija 61:1, 2

Dan osvete je u Mom srcu, došla je godina Mojeg otkupljenja.’   Izaija 63:4

U Jeremiji:

‘U one dane više nećete govoriti: ‘Kovčeg Jahvina Saveza’
U to će se vrijeme Jeruzalem  zvati ‘Prijestolje Gospodnje’
U one dane slagat će se dom Judin s domom Izraelovim.’   Jeremija 3:16-18

U dan onaj…  klonut će srce kralju i knezovima. Svećenici će se zapanjiti, i proroci (će biti u čudu).’   Jeremija 4:9

Gledajte,  dolaze… kad će se zemlja pretvoriti  u pustinju.’   Jeremija 7:32-34

Past će među onima što padaju u dan njihove posjete.’   Jeremija 8:12

Evo, bliže se dani kada ću kazniti sve u tijelu obrezane.’   Jeremija 9:25

Propast će oni u dan njihove posjete.’  Jeremija 10:15

Ni ostatka im neće ostati; jer zlo ću na njih donijeti…. u godini posjete njihove.’  Jeremija 11:23

Zato, evo, dolaze dani… kad se više neće govoriti.’   Jeremija 16:14

Vrat, a ne lice, Ja ću im pokazati u dan njihove propasti.’  Jeremija 18:17

Stoga, evo, dolaze dani… kad ću ovo mjesto predati pustošenju.’  Jeremija 19:6

Evo dolaze dani… podići ću Davidu izdanak pravedni, koji će vladati kao kralj.
U njegove će dane Judeja biti spašena i Izrael će živjeti spokojno.
Zato, evo, dolaze dani… kad se više neće govoriti…
Jer Ja ću na njih svaliti nesreću u godini kazne njihove.  
U dane posljednje jasno ćete to razumjeti.’   Jeremija 23:5-7, 12, 20

‘Jer evo dolaze dani, vratit ću ih.
Jao, jer velik je dan ovaj, slična mu neće biti!
Onoga dana… slomit ću jaram.. i lance ću njihove raskinuti.’  Jeremija 30:3, 7, 8

‘Jer dolazi dan kad će stražar vikati na brdu efrajimskom: ‘Na noge! Na Sion se popnimo, k Jahvi, Bogu svojemu!
Evo, dolaze dani… kad ću s domom Izraelovim i s domom Judinim sklopiti Novi savez.
Evo dolaze dani…  kada će grad Jahvin biti sazidan.’  Jeremija 31:6, 31, 38

‘Evo, dolaze dani… kad ću izvršiti dobru stvar.
U one dane i u vrijeme ono podići ću Davidu izdanak pravedni.
U one dane Judeja će biti spašena.’  Jeremija 33:14-16

‘Evo, učinit ću da se ispune Moje riječi protiv ovoga grada, na nesreću/zlo … u dan onaj.
Ali Ja ću te u onaj  dan spasiti.’   Jeremija 39:16, 17

‘Ovo je dan Jahve nad Vojskama – dan osvete da se dušmanima Svojim osveti.
Jer stiže ih Dan propasti, dođe vrijeme da se kazne.’   Jeremija 46:10, 21

‘Zbog dana što dolazi da ošteti….’   Jeremija 47:4

‘To ću svaliti na nj…u danima kazne njegove.
U danima posljednjim ću na Moab ponovno dovesti zarobljeništvo.’   Jeremija 48:44, 47

‘Donijet ću mu propast…. u vrijeme njihove posjete.
Njeni mladići će popadati po ulicama, svi će ratnici poginuti u onaj dan.
U posljednje dane ću ponovno donijeti njihovo zarobljeništvo.’   Jeremija 49:8, 26, 39

‘U one dane i u vrijeme ono… vratit će se sinovi Izraelovi, oni i sinovi Judini zajedno… i tražit će Jehovu Boga njihova.
U one dane, u vrijeme ono… tražit će grijeh Izraelov, ali ga više neće biti.
Jao njima! Jer došao je njihov dan, vrijeme posjete njihove.’   Jeremija 50:4, 20, 27, 31

Isprazni su oni, djelo obmane/greške, propast će u dan posjete.’  Jeremija 51:18  

U Ezekijelu:

Došao je kraj, kraj je došao… Jutro ti dolazi … došlo je vrijeme, dan nevolje je blizu.
Gledaj dan, gledaj, došao je; jutro je svanulo; prut je procvjetao, nasilje je procvalo.
Došao je dan, bliži se vrijeme… na sve mnoštvo.
Ni srebro ni zlato neće ih izbaviti u dan srdžbe Jahvine.’   Ezekijel 7:6, 7, 10, 12, 19

Ovo govore (o proroku): Viđenje što ga ovaj ugleda za dane je daleke! Prorokuje za daleka vremena!’   Ezekijel 12:27

Neće se održati u boju u dan srdžbe Jahvine.’   Ezekijel 13:5

A ti, nečasni i bezbožnički kneže izraelski, čiji dan je došao, u vrijeme kraja njihove opačine.’   Ezekijel 21:25, 29

Grad prolijeva krv u svom središtu, da njezino vrijeme može doći… i skratio si dane svoje, da možeš doći u svoje godine.’   Ezekijel 22:3, 4

Zar se neće zbiti u dan onaj  kad im oduzmem snagu…  
U taj će dan k tebi stići bjegunac da ti to dojavi.
U taj će dan tvoja usta biti otvorena onome koji je pobjegao.’   Ezekijel 24:25-27

‘U onaj ću dan učiniti da izraste rog domu Izraelovu.’   Ezekijel 29:21

‘Jao dana!’ Jer se bliži dan, bliži se dan Jahvin!  Dan oblačan, vrijeme narodima određeno. U onaj će dan glasnici od mene na lađama isploviti.’   Ezekijel 30:2, 3, 9

‘U dan kad on siđe u Podzemlje.’   Ezekijel 31:15

Potražit ću ovce svoje… u dan kad se nađe usred ovaca raspršenih…  i izbavit ću ih iz svih mjesta u koje se raspršiše, u dan oblaka i mraka.’   Ezekijel 34:11, 12

U dan kad vas očistim od svih bezakonja vaših.’   Ezekijel 36:33

Zato prorokuj, sine čovječji, i reci Gogu… U onaj dan kad narod Moj izraelski bude spokojno živio, zar ti nećeš znati?
U posljednje dane dovest ću te na svoju zemlju.
U  onaj dan kad Gog navali na zemlju Izraelovu… u gorljivosti Svojoj i u ognju jarosti Svoje odlučih: U onaj dan bit će silan potres  u zemlji Izraelovoj.’   Ezekijel 38:14, 16, 18, 19

‘Evo dolazi i biva… to je dan o kojem sam govorio!U onaj ću dan dati Gogu za grob glasovito mjesto u Izraelu: Znat će dom Izraelov da sam Ja, Jahve, Bog njihov – od toga dana zauvijek.’    Ezekijel 39:8, 11, 22

U Danijelu:

‘Bog na nebu je otkrio tajne….  što će biti na svršetku dana.’   Danijel 2:28

Dođe vrijeme kad bi Sveci trebali posjedovati kraljevstvo.’   Danijel 7:22

Razumij: jer ovo je viđenje za vrijeme posljednje. I reče: Evo, kazat ću ti što će doći na kraju gnjeva, najavljeni svršetak.
Viđenje o večerima i jutrima… istinito je; no ti ga zapečati, jer je za daleke dane.’   Danijel 8:17, 19, 26

‘A ja dođoh da ti kažem što će zadesiti tvoj narod na svršetku dana. Jer još će jedno viđenje biti za one dane.’   Danijel 10:14

Neki od umnika će biti prokušani, da ih se pročisti i obijeli, čak do vremena svršetka; jer još nije došlo određeno vrijeme.’   Danijel 11:35

U ono će vrijeme ustati Mihael, veliki knez koji štiti sinove tvog naroda. Bit će to vrijeme tjeskobe kakve ne bijaše otkako je ljudi pa do toga vremena. U ono vrijeme tvoj će se narod spasiti  – svi koji se nađu zapisani u Knjizi.’   Danijel 12:1

A ti, Daniele, drži u tajnosti ove riječi i zapečati ovu knjigu do vremena svršetka!
Od časa kad bude dokinuta svagdašnja žrtva i postavljena grozota pustoši: tisuću dvjesta i devedeset dana.
Ustat  ćeš da primiš svoju baštinu na kraju dana.’    Danijel 12:4, 9, 11, 13

U Hošei:

(Jer još samo malo) I u taj dan slomit ću luk Izraelov.
Jer velik će biti dan jizreelski.’    Hošea 1: (4), 5, 11

‘U onaj dan… ti ćeš Me zvati: ‘Mužu moj’.
U onaj dan, učinit ću za njih savez.
U onaj dan, odazvat ću se nebesima.’  Hošea 2:16, 18, 21

Poslije  toga, sinovi će se Izraelovi vratiti; tražit će Jahvu, Boga svoga, i Davida, svoga kralja… na kraju dana.’   Hošea 3:5

‘Hajde, vratimo se Jahvi!
Poslije dva dana oživit će nas, trećeg će nas dana podignuti i mi ćemo živjeti pred Njim.’    Hošea 6:1, 2

Dođoše dani kazne! Dođoše dani odmazde.’    Hošea 9:7

U Joelu:

Jao dana! Jer Jahvin dan je blizu i dolazi k’o pohara od Svevišnjeg.’  Joel 1:15

Dolazi Jahvin dan. Da, on je blizu. Dan pun mraka i tmine, dan oblačan i crn.
Da, velik je Jahvin dan i vrlo strašan. Tko će ga podnijeti?’   Joel 2:1, 2, 11

Čak ću i na sluge i sluškinje izliti Duha Svojeg u dane one.
Sunce će se prometnut’ u tminu a mjesec u krv, prije nego svane Jahvin dan, velik i strašan.’   Joel 2:29, 31

‘Jer, gle, u one dane i u ono vrijeme… sakupit ću sve narode.
Da, blizu je dan Jahvin.  
Kad dođe taj dan, kapat će gore moštom.’    Joel 3:1, 2, 14, 18

U Obadiji:

U dan onaj ću uništit’ mudraca u Edomu.
Ne naslađuj se bratu u dan nesreće njegove ni… u dan tjeskobni!
Jer blizu je Jahvin dan svima narodima.’   Obadija 1:8, 12, 15

U Amosu:

‘Najsrčaniji će ratnici bježat’ nagi onog dana.’   Amos 2:16

Onoga dana kad kaznim Izraela za zločine.’    Amos 3:14

Jao vama što žudite za danom Jahvinim! Što će vam biti dan Jahvin? Tama, a ne svjetlost. Neće li dan Jahvin biti tama, a ne svjetlost? Mrklina, a ne sunčan sjaj?’    Amos 5:18, 20

I hramske će pjevačice jaukati toga dana.
Toga ću dana… učiniti da sunce zapadne u podne, i pomračit ću zemlju u po bijela dana.
U onaj će dan obamirati od žeđi lijepe djevojke i mladići.’    Amos 8:3, 9, 13

‘U dan ću onaj podići kolibu Davidovu što je pala.
Evo dolaze dani…. kad će planine procuriti mladim vinom.’    Amos 9:11, 13

U Miheju:

U onaj će dan… zapjevati tužaljku….  Posve smo opustošeni.’   Mihej 2:4

Dogodit će se na kraju dana: Gora Doma Jahvina bit će postavljena vrh svih gora
U onaj dan… sabrat ću hrome.’   Mihej 4:1, 6

‘U onaj dan… potamanit ću sve tvoje konje…. i tvoja bojna kola.’    Mihej 5:10

Dolazi dan tvog čuvara i tvoje posjete.
Dolazi dan kad će se sazidati tvoji bedemi!
Toga dana dolazit će k tebi.’    Mihej 7:4, 11, 12

U Habakuku:

Jer ovo je viđenje samo za svoje vrijeme, (al)i na kraju će govoriti… ako stiže polako, čekaj, jer odista će doći i neće zakasniti!’   Habakuk 2:3

‘Jahve, tvoje mi djelo ulijeva jezu! Ponovi ga u naše vrijeme! Otkrij ga u naše vrijeme… Bog će doći.’   Habakuk 3:2

U Sefaniji:

Jahvin dan je blizu!
U dan žrtve Jahvine, kaznit ću knezove i sinove kraljeve.
U onaj dan… vapaj će se podići i urlici.
I u to vrijeme pretražit ću Jeruzalem sa svijećama.
Blizu je dan Jahvin, veliki!
Dan gnjeva, onaj dan! Dan tjeskobe i nevolje! Dan užasa i pustošenja! Dan pomrčine i naoblake! Dan tmina i magluština!
Dan trubljavine i bojne vike na gradove utvrđene i na visoka kruništa.
U dan gnjeva Jahvina oganj njegove revnosti svu će zemlju sažeći. Jer on će uništiti, zatrti sve stanovnike zemlje.’    Sefanija 1:7, 8, 10, 12, 14-16, 18

‘Prije nego stigne na vas dan gnjeva Jahvina.
Vi ćete možda biti zaštićeni u dan gnjeva Jahvina.’   Sefanija 2:2, 3

Zato mene čekajte… do dana kad ustanem kao tužilac.
U onaj dan nećeš se sramiti svih svojih nedjela.
U onaj dan reći će se Jeruzalemu: Ne boj se!
U ono vrijeme ću vas ponovno dovesti,
U ono vrijeme Ja ću vas sabrati! Tada ću vam dati hvalu i diku među svimnarodima zemlje.’    Sefanija 3:8, 11, 16, 20

U Zahariji:

U onaj dan mnogi će narodi uz Jahvu prionuti.’   Zaharija 2:11

‘Maknut ću opačinu zemlje u jedan dan.
U dan onaj…. pozivat ćete jedan drugoga pod lozu i pod smokvu.’    Zaharija 3:9, 10

U one će dane deset ljudi… hvatati jednog Židova za skut.’    Zaharija 8:23

Jahve Bog njihov spasit će ih u dan onaj; kao stado Svoga naroda.’   Zaharija 9:16

Moj savez je bio raskinut u dan onaj.’    Zaharija 11:11

U onaj dan učinit ću Jeruzalem teškim kamenom svim narodima.
U onaj  dan… udarit ću sve konje strahom.
U onaj dan učinit ću da plemena Judina budu kao žeravnica užarena na drvlju.
U onaj dan Jahve će zakriliti Jeruzalemce.
U onaj dan pregnut ću da uništim sve narode.
U onaj dan plač velik će nastati u Jeruzalemu.’    Zaharija 12:3, 4, 6, 8, 9, 11

U onaj dan otvorit će se izvor domu Davidovu i Jeruzalemcima.
U onaj dan… iskorijenit ću iz zemlje imena kumira.
U onaj dan svaki će se prorok stidjeti svoga viđenja; neće  se više ogrtati plaštem od kostrijeti da bi lagali.’    Zaharija 13:1, 2, 4

Gle, dolazi dan Jahvin.
Noge će mu, u dan onaj, stajati na Gori maslinskoj.
U dan onaj neće više biti ni studeni ni leda. Bit će to dan čudesan… ni dan ni noć; i u vrijeme večeri bit će svjetlo.
U dan onaj žive će vode poteći iz Jeruzalema.
U dan onaj će biti jedan Jahve i Njegovo ime jedno.
U dan onaj  nastat će među njima silan metež od Jahve.
U dan onaj stajat će na konjskim praporcima ‘Jahvi posvećen’.
I u dan onaj neće više biti Kananaca u Domu Jahve nad Vojskama.’   Zaharija 14:1, 4, 6-9, 13, 20, 21

U Malahiji:

Ali tko će podnijeti dan Njegova dolaska i tko će opstati kad se On pojavi?
Moji će biti… u dan koji spremam.’    Malahija 3:2, 17

Jer evo dan dolazi, poput peći užaren.
Evo, poslat ću vam proroka Iliju prije nego dođe Dan Jahvin, dan velik i strašan.’    Malahija 4:1, 5

U Psalmima:

U danima Njegovim cvjetat će pravda i mir velik.
I vladat će od mora do mora i od Rijeke do granica svijeta.’   Psalam 72:7, 8

Pored ostalih mjesta (ili ‘i na drugim mjestima’).

5. U ovim odlomcima (= kada se u ovim odlomcima spominju) ‘dan’ i ‘vrijeme’ (oni) predstavljaju/označavaju Gospodinov Dolazak. ‘Dan’ ili ‘vrijeme’ tame/mraka, mrkle tame (ili ‘gustog mraka’), zamračenja, bez svjetla, pustoši/opustošenja, kraja nepravde, i uništenja, predstavljaju/označavaju Gospodinov Dolazak u vremenu kada Ga više nisu (s)poznavali (= kada su ljudi bili u potpunosti otuđeni od Boga), i posljedično kada više ničeg od Crkve (= ljubavi prema Bogu i bližnjem i proizlazeće mudrosti, vjere i inteligencije) nije preostalo. ‘Dan’ okrutan i strašan, jarosti, bijesa, bure (tumult), posjete, žrtve, naplate, nevolje, bitke i vike, predstavlja/označava Gospodinov Dolazak na Sud (= kada će izvršiti Sud). Njegov Dolazak da ustanovi/podigne Novu Crkvu, koja će Ga prepoznati/spoznavati/priznavati kao Iskupitelja i Spasitelja, je predstavljen ‘danom’ u kojem će Jahve jedini biti uzvišen; u kojem će On biti Jedan i Njegovo ime Jedno; u kojem će izdanak Jahvin biti na ljepotu i slavu; u kojem će pravedni prosperirati; u kojem će On održavati na životu, tražiti Svoje ovce i uspostaviti novi savez; u kojem će planine kapati novim vinom (moštom), i žive vode dotjecati iz Jeruzalema; u kojem će gledati u Boga Izraelovog; pored mnogih drugih sličnih izraza. 

6. Ovim odlomcima mogu biti dodani (i) neki drugi koji još otvorenije govore o Gospodinovom Dolasku, poput slijedećih:

Gospodin Osobno će vam dati znak: Gledajte, začet će djevica i roditi Sina, i nadjenut će Mu ime ‘Bog sa nama’ (= Emanuel)’     Izaija 7:14; Matej 1:22, 23

Jer, Dijete nam se rodilo, Sina dobismo; Na Njegovim ramenima će biti vlast. A Njegovo ime će biti: Prekrasni, Savjetnik, Bog, Junačina, Otac vječni, Knez Mira. Porastu Njegove vlasti i miru neće biti kraja, nad prijestoljem Davidovim, nad kraljevstvom Njegovim.. učvrstit će Ga i utvrdit u pravu i pravednosti, od sada i dovijeka.’    Izaija 9:6, 7

Izniknut će Štap/Palica (Rod) iz panja Jišajeva, Grana će izbit’ iz njegova korijena. Na Njemu će duh Jahvin počivat’, duh mudrosti i razumijevanja, duh savjeta i jakosti. On će pravdom opasati bedra, a istinom bokove. U dan onaj: će Palica/Štap Jišajev, biti kao stijeg narodima; Njega će pogani tražiti. I prebivalište Njegovo bit će slavno.’    Izaija 11:1, 2, 5, 10

‘Šaljite jagnje vladaru zemlje, od Stijene prema pustinji do gore kćeri Sionske. Učvrstit će se prijesto u milosti: On će na njemu u istini sjediti, u šatoru Davidovu, sudeći, pravo tražeći i pravdu čineći.’    Izaija 16:1, 5

‘I reći će se u onaj dan: Gle, ovo je Bog naš, na Njega smo čekali, On će nas spasiti; ovo je Jahve; Njega smo čekali, radovat ćemo se i veselit  spasenju Njegovu.’   Izaija 25:9

‘Glas onog koji viče u divljini: Pripravite Jahvi put, poravnajte u pustinji stazu Bogu našemu. Otkrit će se tada Slava Jahvina i svako će je tijelo/meso vidjeti. Gle, Gospod Jahve će doći u moći, i ruka Njegova će za Njega vladati… evo s njim naplata Njegova… On će ovce svoje pasti poput pastira.’     Izaija 40:3, 5, 10, 11

‘… moj izabranik, u kome se duša moja raduje. Ja, Jahve, u pravdi Te pozvah… i postavit ću Te za Savez narodu i svjetlost Poganima; da otvoriš oči slijepima, da izvedeš sužnje iz zatvora, iz tamnice one što žive u tami. Ja sam Jahve, to Mi je ime, Svoje slave drugome neću dati.’     Izaija 42:1, 6-8

‘Tko je povjerovao našem izvješću? i kome se otkri ruka Jahvina?  Ne bijaše na Njem ljepote ni sjaja da bismo se u Nj zagledali, ni ljupkosti da bi nam se svidio …  On je naše bolesti ponio, naše je boli na se uzeo.’   Izaija 53:1, 2, 4 pa sve do kraja poglavlja

‘Tko je taj što dolazi iz Edoma, iz Bosre, u haljinama crvenim?… u veličini Snage svoje putuje? Ja Koji naučavam pravdu, silan kad spasavam! Jer dan osvete je u Mom srcu, došla je godina Mojeg otkupljenja. I On je bio njihov Spasitelj.’   Izaija 63:1, 4, 8

‘Evo dolaze dani – riječ je Jahvina – podići ću Davidu Granu pravednu. On će vladati kao Kralj i biti mudar i činit će pravo i pravicu u zemlji… I evo imena kojim će Ga nazivati: ‘Jahve, Pravda naša.’      Jeremija 23:5, 6; 33:15, 16

‘Raduj se jako, O kćeri Sionska! Viči, O kćeri Jeruzalemska! Gle, Kralj tvoj ti evo dolazi: pravičan je i spasenje donosi.. On će navijestit’ mir narodima; vlast će Mu se proširit’ od mora do mora i od rijeke do rubova zemlje.’    Zaharija 9:9, 10

Pjevaj i raduj se, kćeri Sionska, jer evo, Ja dolazim, i usred tebe ću prebivat’… onda će se mnogi narodi Jahvi pridružit’ u onaj dan i bit će narod Moj.’         Zaharija 2:10, 11

‘A ti, Betleheme Efrato, iako si najmanji među Judinim tisućama, iz tebe će Mi izaći Onaj koji će biti Vladar Izraela; Njegov je iskon od davnina, od vječnih vremena. On će se uspravit’, na pašu izvodit’ svoje stado silom Jahvinom.’   Micah 5:2, 4

Evo, poslat ću glasnika Svojeg, On će put preda Mnom pripraviti. I doći će iznenada u Hram Svoj Gospodin koga vi tražite, i anđeo Saveza, koga žudite. Gledajte, On će doći…  Tko će podnijeti dan Njegova dolaska i tko će opstati kad se On pojavi?’     Malahija 3:1, 2

Evo, poslat ću vam proroka Iliju prije nego dođe Dan Jahvin, dan velik i strašan.’  Malahija 4:5

Gledah… i gle, jedan poput Sina Čovječjeg dolazi na oblacima nebeskim. Njemu bi predana vlast, slava i kraljevstvo, da Mu služe svi narodi, plemena i jezici. Vlast Njegova vlast je vječna i nikada neće proći, kraljevstvo Njegovo neće biti uništeno. I sve vlasti služit će Mu i pokoravati se Njemu.’    Danijel 7:13, 14, 27

Sedamdeset je sedmica određeno tvom narodu i tvom svetom gradu da se dokrajči opačina, da se stavi pečat grijehu, da se zadovolji za bezakonje, da se uvede vječna pravednost, da se stavi pečat viđenju i prorocima, da se pomaže Sveti nad Svetima. Znaj i razumij: Od časa kad izađe riječ ‘Neka se vrate i neka opet sagrade Jeruzalem’ pa do Kneza Pomazanika/Mesije: sedam sedmica.’    Danijel 9:24, 25

‘Postavit ću Njegovu ruku također i u more, a desnicu Njegovu u Rijeke. On će Me zvati: ‘Oče Moj! Bože Moj i hridi spasa Mojega.’ A Ja ću Ga Prvorođencem učiniti, najvišim među kraljevima svijeta. Njegovo ću potomstvo učiniti vječnim i prijestolje Mu kao dan nebeski.’   Psalam 89:25-27, 29

‘Jahve reče Gospodinu Mojemu: Sjedi Mi zdesna dok ne položim dušmane za podnožje tvojim nogama! Žezlo Tvoje moći poslat će Jahve sa Siona: vladaj posred svojih neprijatelja! … Dovijeka Ti si svećenik po redu Melkisedekovu!’    Psalam 110:1, 2, 4; Matej 22:44; Luka 20:42

‘Ta Ja kralja svog pomazah nad Sionom, gorom Svoje svetosti. Obznanit ću odredbu/dekret: Jahve Mi reče: Ti si Sin Moj, danas Te rodih… Dat ću Ti puke u baštinu, i u posjed krajeve zemaljske…. Poljubite Sina, da se ne razgnjevi te ne propadnete na putu… Blago svima koji svoje povjerenje Njemu dadnu!’   Psalam 2:6-8, 12

‘Ti Ga učini malo manjim od Boga, slavom i sjajem Njega okruni. Vlast Mu dade nad djelima ruku Svojih, Njemu pod noge sve podloži.’   Psalam 8:5, 6

‘Spomeni se, o Jahve, Davida… kako se Jahvi zakleo, zavjetovao Silnom Bogu Jakovljevu: Zasigurno neću ući u šator doma svog nit’ uzaći na ležaj svoje postelje, neću pustit’ snu na oči nit’ počinka dati vjeđama, dok Jahvi mjesto ne nađem, boravište Silnom Bogu Jakovljevu.
Eto, čusmo za Nj u Efrati, nađosmo Ga u poljima šumskim.
Ući ćemo u stan Njegov, na podnožniku Njegovom ćemo se klanjati…
Svećenici Tvoji nek’ se obuku u pravednost, sveci Tvoji nek’ radosno kliču!’   Psalam 132:1-9 

Ovih odlomaka je, međutim, samo nekoliko ako bi ih usporedili sa svime što bi moglo biti priloženo/navedeno/predočeno.

7.  Da je cijelo Sveto Pismo bilo napisano jedino o Gospodinu (ili ‘u svezi Gospodina’), će se još potpunije ukazati/vidjeti iz onog što slijedi, posebice iz onog što će biti navedeno/predočeno u malom djelu u SVETOM PISMU. Iz te okolnosti, i iz ni jedne druge, Riječ dobija/izvlači/izvodi svoju svetost (= odatle i u tome je svetost Riječi). A to je također značenje ovih riječi u Otkrovenju:

‘Svjedočanstvo Isusovo duh je proročki.’    Otkrovenje 19:10  

E.Swedenborg ‘Doktrina o Gospodinu za Novi Jeruzalem – 1-7’

Spread the Truth