Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

9286 (‘Tri puta na godinu ćeš meni održavati svetkovinu’)

Print Friendly, PDF & Email

Tri puta na godinu ćeš Meni u čast održavati svetkovinu…

‘Tri puta na godinu ćeš Meni u čast održavati svetkovinu’ (Izlazak 23:14). Da to predstavlja trajno obožavanje Gospoda i zahvalu naračun oslobađanja od stanja prokletstva/osude je očigledno iz značenja ‘održavanja svetkovine’ kao obožavanja Gospoda iz radosna uma naračun oslobađanja od stanja prokletstva/osude (vidi br. 7093); i iz značenja ‘tri puta na godinu’ kao potpunog stanja čak sve do kraja; jer ‘tri’ predstavlja što je potpuno od početka do kraja (br. 2788, 4495, 7715, 9198), a ‘godina’ predstavlja cijeli period (br. 2906, 7839, 8070), ovdje prema tome puno i potpuno oslobađanje. Jer sa ‘svetkovinom beskvasnih stvari’ (Hr. Biblija daje ‘kruha’ što je krivi prijevod, budući u njih nije jedino kruh bio beskvasan već i kolačići, stoga, ovdje se hebrejska riječ מצה matstsah mats-tsaw ne odnosi samo na kruh) je predstavljeno pročišćavanje od neistina; sa ‘svetkovinom žetve’ usađivanje istine u dobro; a ‘žetvom berbe’ usađivanje dobra otud izvedenog, time potpuno oslobađanje od stanja prokletstva/osude; jer kada je čovjek bio oslobođen od neistina, i nakon toga doveden u dobro posredstvom Istina, i konačno kada je on u dobru, on je onda u nebu sa Gospodon, i posljedično je onda potpuno oslobođen.

[2] Uzastopni koraci oslobađanja od stanja prokletstva/osude su postavljeni u pojedinačne situacije/okolnosti poput uzastopnih koraka preporoda, budući je preporod oslobađanje od pakla i uvođenje u nebo od strane Gospoda; jer čovjek koji se preporađa je najprije pročišćen od neistina, onda su Istine vjere usađene u njega u dobra ljubavi spram bližnjega/dobročinstvo, i konačno je samo dobro usađeno, i kada je to učinjeno čovjek je bio preporođen, i on je onda u nebu sa Gospodom. Zbog čega je sa ‘tri svetkovine na godinu’ također bilo predstavljeno obožavanje Gospoda i zahvalnost naračun preporoda. Kako su ove svetkovine bile ustanovljene za neprekidno prisjećanje na ove stvari, prema tome je rečeno ‘trajno’ obožavanje i zahvaljivanje, jer glavne stvari od obožavanja trebaju trajati zauvijek. Stvari koje će zauvijek trajati su one koje nisu jedino upisane u pamćenje, nego također u sam život, i za njih se onda kaže kako univerzalno vladaju u čovjeku (br. 5949, 6159, 6571, 8835-8838, 8865).

Spread the Truth