Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

6212 (O uplivu od strane duhova kakvog su imali proroci)

Print Friendly, PDF & Email

O uplivu od strane duhova kakvog su primali proroci….

6212. Dobro je poznato iz Riječi kako su proroci primali upliv iz svijeta duhova i iz neba. Dolazio im je dijelom kroz snove, dijelom putem vizija, a dijelom kroz izričaje/govor. U slučaju nekih proroka on je također ušao u njihov vlastiti govor i kretnje, time tjelesne stvari; a kada bi se to dogodilo niti su njihovi izrazi niti njihova djelovanja bili njihovi vlastiti već onih u duhova koji su u to vrijeme okupirali njihova tijela. Neki su se ponašali kao da su bili umobolni, kao kada je Saul nag ležao*, neki su sebe ranjavali**, a drugi su nosili rogove***, i postoje još mnogi primjeri iste stvari.

[2] Kako sam imao želju doznati kako su ih duhovi vodili činiti te stvari, bilo mi je ukazano putem stvarnog iskustva. Tako da bi mogao znati, bio sam zaposjednut cijelu noć od strane duhova koji su okupirali moje tjelesne sile tako potpuno da nisam mogao osjetiti kako je to bilo moje tijelo osim na jedan vrlo neodređen način. Kada su ti duhovi došli izgledali su kao sićušni oblaci sakupljeni u različite oblike, većim dijelom zašiljene; sićušni oblaci su bili crni. Ujutro sam ugledao kočiju sa parom konja, i čovjeka u njoj; onda sam ugledao konja sa nekime koji sjedi na njemu, koji je sa konja bio zbačen unazad i ležao je na zemlji dok je konj udarao sa svojim kopitima. Nakon toga sam ugledao nekoga kako sjedi na konju. Konji su bili plemeniti.

[3] Nakon svega ovoga su mi anđeli rekli značenje stvari koje sam vidio. Kočija sa čovjekom na njoj je naznačavala duhovno značenje sadržano u proročanstvima koja su oni izgovarali, a ova su bila reprezentirana putem stvari koje sam vidio. Konj koji je zbacio čovjeka koji je sjedio na njemu i udaranje kopitima je naznačavalo da su Židovi i Izraelci među kojima su proročanstva postojala bili zainteresirani jedino za stvari izvanjske prirode, tako da ih je istinsko razumijevanje zbacilo sa svojih leđa i tako reći udaralo svojim kopitima da ih odmakne. Druga osoba koja je sjedila na konju je naznačavala razumijevanje onih ljudi koji su zainteresirani za unutarnje značenje proročkog dijela Riječi.

[4] Ovo stanje koje je trajalo kroz cijelu noć sve do jutra me podučilo načinu na koji su proroci kroz koje su duhovi govorili i djelovali bili opsjednuti. Duhovi su okupirali tijela proroka tako temeljito da su proroci bili ostavljeni sa jedva nečim više od svjesnosti o vlastitom postojanju (= da su živi). Bili su neki duhovi kojima je bila određena ova funkcija koji nisu imali želju opsjedati ljude, već jedino ući u čovjekove tjelesne osjećaje, i ušavši u njih oni su ušli u sve stvari njegova tijela. Duhovi normalno prisutni sa mnom rekoše kako nisam bio sa njima sve dok sam boravio u tom stanju.

[5] Duhovi koji su opsjedali moje tijelo, na način kako su tijela proroka bila opsjednuta u ranija vremena, su nakon toga pričali sa mnom. Oni rekoše, pored mnogih drugih stvari, da tada nisu znali drugačije nego da je njihov život bio kakav je bio dok su bili u tijelu. Oni su nastavili govoriti da su proroci bili primatelji ostalih vrsta upliva, onih koji su uključivali korištenje njihove vlastite sile odlučivanja i razmišljanja/misli. Duhovi su onda jednostavno govorili sa njima, uglavnom unutar njih; to nije bilo utjecanje u njihovu misao i volju, jedino govor koji je ušao u njihovo slušanje.  

* 1 Samuel 19:24

** npr. 1 Kraljevi 18:28; Jeremija 16:6; 41:5

*** 1 Kraljevi 22:11

Spread the Truth