Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

527 (‘Strah od Boga je početak mudrosti’)

Print Friendly, PDF & Email

‘Strah od Boga početak je mudrosti’

527. ‘I onima koji se boje Tvoga Imena, malima i velikima’ (Otkrovenje 11:13) predstavlja, koji ljube stvari koje pripadaju Gospodu u manjoj ili većoj mjeri. ‘Strah od Gospodnjrg Imena’ je predstavljeno (ili ‘bojati se Gospodnjeg imena’, predstavlja) ljubiti stvari koje pripadaju Gospodu; ‘bojati se’ se predstavlja ‘ljubiti’, a ‘Gospodnje Ime’ predstavlja sve stvari posredstvom kojih je On obožavan (br. 81); kao ‘mali i veliki’ su predstavljeni oni koji se boje Gospoda u manjoj ili većoj mjeri. Razlog zašto ‘bojati se’ ovdje predstavlja ljubiti, je zato što se svaki onaj koji ljubi također boji (u)činiti zla onome koga ljubi. Prava/iskrena ljubav nije dana bez tog straha. Sukladno tome, onaj koji voli Gospoda se također boji činiti zle stvari, pošto su zle stvari protiv Njega (ili ‘Njemu nasuprotne/protivne’), jer one su protivne Njegovim Božanskim zakonima u Riječi, koji su od Njega i stoga (je)su On Sam; da, one su protivne Njegovoj Božanskoj suštini, koja je da On želi spasiti svih, jer On je Spasitelj, a ne može spasiti čovjeka osim ako on živi u skladu sa Njegovim zakonima i odredbama/zapovijedima. I, štoviše, onaj koji voli činiti zla također voli činiti zlo Gospodu, čak Ga raspeti. To leži skriveno u najunutarnijem dijelu svakog zla, čak kod onih koji Ga u svijetu usmeno priznaju. Da je to slučaj nije poznato ljudima ali je vrlo dobro poznato anđelima.

[2] Da ‘strah od Boga’ (= ‘bojati se Boga’) predstavlja ljubav prema stvarima (ili ‘ljubiti stvari’) koje su od Boga, tako što ih čovjek čini, i nije voljan činiti one koje su protiv Njega, je jasno iz ovih odlomaka: –   

‘Što od tebe traži Jehova Bog, osim to da se bojiš Jehove, Boga svoga; da po svim putovima Njegovim  hodiš; i da Ga ljubiš?    Ponovljeni Zakon 10:12

‘Idite samo za Jehovom, Bogom svojim; Njega se bojte; Njegove zapovijedi vršite.’   Ponovljeni Zakon 13:4

‘Boj se Jehove, Boga svojeg; Njemu služi; uza Nj se priljubi.’  Ponovljeni Zakon 10:20; 6:2, 13, 14, 24; 8:6; 17:19; 28:58; 31:12

‘Kad bi bar njihova srca bila takva da Me se boje i drže Moje zapovijedi.’  Ponovljeni Zakon 5:29

‘Uči me Svojem putu, O Jehova, usmjeri srce moje da se boji imena Tvojega!’   Psalam 86:11

‘Blažen je onaj koji se boji Jehove, koji hoda Njegovim putevima.’            Psalam 128:1; 112:1; Jeremija 44:10

 ‘Ali, ako sam Ja Otac, gdje je čast Moja? Ako sam Gospodar, gdje je strah od Mene?’

Malahija 1:6; 2:5; Izaija 11:2, 3

‘I dat ću im srce jedno, i put jedan da bi Me se bojali, i usadit ću im u srce Svoj strah, da se nikad više ne odmetnu od Mene.’   Jeremija 32:39, 40

‘Strah od Boga početak je ’   Psalam 111:10

Pored toga na drugim mjestima, kao u Izaiji 8:13; 25:3; 29:13; 50:10; Jeremiji 33:9; Psalmima 22:23; 33:8, 18; 34:7, 9; 55:19; 115:10, 11; 147:11; Otkrovenju 14:7; Luki 1:50. Ali strah od Boga u slučaju zlih nije ljubav (prema Gospodu) već strah od pakla.

Spread the Truth