Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

519:2 (I dadoše Mu piti ‘ocat’ i ‘vino pomiješano sa mirisnom smolom’)

Print Friendly, PDF & Email

519. [2] ‘I nuđahu Mu piti namirisana vina, ali On ne uze.’ Marko 15:23

‘Dadoše Mu piti vino sa žuči pomiješano. I kad okusi, ne htjede piti.’  Matej 27:34

‘Nakon toga, kako je Isus znao da je sve dovršeno, da bi se ispunilo Pismo, reče: “Žedan sam.” A ondje je stajala posuda puna octa. I natakoše na izopovu trsku spužvu natopljenu octom pa je primakoše Njegovim ustima. Čim Isus uze ocat, reče: “Dovršeno je!” I prignuvši glavu, preda duh.’   Ivan 19:28-30

Sve i svaka pojedinačna stvar koja je u Evanđeljima ispričana u svezi Gospodnje muke na križu (passion) predstavlja u duhovnom smislu, stanje crkve tog vremena u odnosu na Gosopda i Riječ; jer Gospod je bio Riječ budući je On bio Božanska Istina; a na koji su način Židovi tretirali Riječ, ili Božansku Istinu, tako su oni tretirali Gospoda (u svezi čega vidi iznad, br. 64, 65). Njihovo davanje Gospodu ‘octa pomiješanog sa žuči’, koji se također naziva ‘vino pomiješano sa mirhom (= mirisnom smolom)’, predstavlja kvalitetu Božanske Istine iz Riječi kod Židovskog naroda, naime, da je bila pomiješana sa neistinom zla, i time sasvim krivotvorena i pokvarena (adultered), prema tome On to nije htio ispiti. Ali da su kasnije ‘dali Gospodu ocat na spužvi koju su nataknuli na izop’ predstavlja vrstu neistine kakva je postojala među poštenim Poganima, što je bila neistina iz nepoznavanja istine, u kojoj se nalazilo nešto dobrog i korisnog; budući je ova neistina prihvaćena od strane Gospoda On je ispio taj ocat; ‘izop’ na kojeg su ju nataknuli predstavlja pročišćavanje neistine; to što je Gospod rekao ‘Žedan Sam’, predstavlja Božansku duhovnu žeđ, koja je za Božanskom istinom i dobrom u Crkvi, čime je ljudska rasa spašena (U svezi neistine zla, kakva je bila kod Židovskog naroda, i neistine iz neznanja u kojoj ima dobra, kakva je ova bila kod poštenih Pogana, vidi ‘Novi Jeruzalem i njegova Nebeska Doktrina – 21’).

‘Ako ostanete u Meni i riječi Moje ako ostanu u vama, možete tražiti štogod hoćete, i bit će vam.’ Ivan 15:7.

Razlog zašto je rečeno ‘da će onima koji ostanu u Gospodu, i u kojima ostaju njegove Riječi, biti učinjeno štogod će htjeti i zatražiti’, je da u takvom slučaju oni neće željeti ništa nego ono što im Gospod daje željeti, a to je dobro, a dobro je od Njega Samoga.

Spread the Truth