Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

401 (Pretvaranje užitaka naših ljubavi nakon smrti)

Print Friendly, PDF & Email

Pretvaranje užitaka naših ljubavi nakon smrti …

401. Čovjek koji je u ljubavi spram sebe i svijeta percipira dok živi u tijelu osjećaj užitka od tih ljubavi i također u određenim zadovoljstvima izvedenim iz tih ljubavi. Ali čovjek koji je u ljubavi spram Boga i ljubavi spram bližnjega ne percipira dok živi u tijelu ikakav izraziti osjećaj užitka od tih ljubavi ili od dobrih osjećaja koji su izvedeni iz njih, već jedino blaženstvo koje je jedva perceptibilno, budući je ono skriveno u njegovim unutrašnjostima i prikriveno vanjštinama koje pripadaju tijelu te otupljeno svjetovnim brigama. Ali nakon smrti su ova stanja u potpunosti promijenjena. Užici ljubavi spram sebe samoga i svijeta su onda okrenuti u ono što je bolno i grozno, zato jer se pretvara u takve stvari koje se nazivaju ‘paklenom vatrom’, i po redu u stvari koje su uprljane i nečiste koje korespondiraju njihovim nečistim zadovoljstvima, a u ovima, divno za reći, oni onda uživaju. Ali nejasan užitak i skoro neperceptibilno blaženstvo onih koji su za života u svijetu bili u ljubavi spram Boga i ljubavi spram bližnjega je onda okrenuto u nebeske užitke, koji postaju na svaki način percipirani i zamjetni (= moguće ih je osjetiti), jer blaženstvo koje je ležalo skriveno i neprepoznato u njihovim unutrašnjostima dok su živjeli na svijetu je onda otkriveno i dovedeno do očigledne senzacije, pošto je takav bio užitak njihovog duha, a oni su onda u duhu.

E.Swedenborg ‘Nebo i Pakao – 401’

Spread the Truth