Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

295 (Duhovi združeni sa čovjekom su isti kao on sam s obzirom na osjećaj ili ljubav)

Print Friendly, PDF & Email

Duhovi združeni sa čovjekom su onakvi kakav je on sam s obzirom na njegov osjećaj ili ljubav…

295. Duhovi združeni sa čovjekom su onakvi kakav je on sam s obzirom na njegov osjećaj ili ljubav; no Gospod mu pridružuje dobre duhove, dok su zli duhovi pozvani od strane samog čovjeka. Duhovi sa čovjekom su, međutim, promijenjeni u skladu sa promjenama njegovih osjećaja; tako su neki duhovi sa njime u ranom djetinstvu, drugi u dječačkom dobu, drugi u mladosti i zreloj dobi, a drugi opet u starosti. U ranom djetinstvu su prisutni oni duhovi koji su u nevinosti i koji tako komuniciraju sa nebom nevinosti, koje je najunutarnije ili treće nebo; u dječjoj dobi su oni duhovi prisutni koji su u osjećaju spram znanja, i koji tako komuniciraju sa krajnjim ili prvim nebom; u mladosti i zreloj dobi duhovi su prisutni koji su u osjećaju za ono što je istinito i dobro, i posljedičnoj inteligenciji, i koji tako komuniciraju sa drugim ili srednjim nebom; dok su u starosti prisutni duhovi koji su u mudrosti i nevinosti, i koji tako komuniciraju sa najunutarnijim ili trećim nebom. Ali Gospod održava ovo združivanje sa takvima koji mogu biti obnovljeni i preporođeni. Drugačije je sa onima koji ne mogu biti obnovljeni i preporođeni. Dok su sa ovima također dobri duhovi združeni, da oni na taj način mogu biti zadržavani od zla koliko je to moguće, oni su direktno sjedinjeni sa zlim duhovima koji komuniciraju sa paklom, gdje oni sa sobom imaju takve duhove koji su poput njih samih. Ako oni ljube sebe ili ljube zaradu/novac, ili ljube osvetu, ili ljube preljub, isti su duhovi prisutni, i tako reći borave u njihovim zlim osjećajima; i čovjek je potican od strane ovih, osim u onoj mjeri u kojoj može biti zadržavan od zla od strane dobrih duhova, i oni se priljubljuju uz njega, i ne povlače se, u onoj mjeri u kojoj zlo prevladava. Zbog toga je da je loš čovjek sjedinjen sa paklom a dobar čovjek je sjedinjen sa nebom.’

Spread the Truth