Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

286 (Gospod je uskrsnuo sa cijelim tijelom)

Print Friendly, PDF & Email

Gospodin je uskrsnuo sa cijelim tijelom

286. U crkvi je vrlo dobro poznato da je Gospodina začeo Jehova Otac, čime je On bio Bog po začeću; također, da se ponovno izdigao (= uskrsnuo) u Svojem cijelom tijelu, jer On iza Sebe u grobnici nije ostavio ništa. On je naknadno osnažio Svoje učenike u ovom vjerovanju, govoreći:

‘Pogledajte ruke Moje i noge da vidite da sam to zaista Ja. Opipajte Me i vidite. Jer duh tijela ni kostiju nema kao što vidite da Ja imam.’   Luka 24:39

A iako je bio čovjek sa mesom i kostima (ili ‘po pitanju mesa i kostiju’), On je ipak prošao kroz zatvorena vrata, i nakon što (je) Se(be) pokazao/objavio postao je nevidljiv (Ivan 20:19, 26; Luka 24:31, 36). To nije ono (ili ‘sasvim drugačije od onog’) što se događa svakom čovjeku, jer on se (nakon smrti) ponovno izdiže (= uskrsne) u duhu, ne u tijelu. Kada je, prema tome, On rekao kako nije poput duha, pri tome je mislio kako On nije poput drugog ljudskog bića. Iz ovog je jasno da je u Gospodinu Njegovo Ljudsko (Humanity = vidljivo tjelesno) također Božansko.

E.Swedenborg ‘Novi Jeruzalem i njegova nebeska doktrina – 286’

Spread the Truth