Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2748 (Preljubnici u duhovnom svijetu)

Print Friendly, PDF & Email

Preljubnici u duhovnom svijetu…

2748. Izvjesni duhovi koji su živjeli preljubnički život su došli k meni i razgovarali sa mnom. Shvatio sam kako nisu bili dugo vremena u duhovnom svijetu, jer nisu znali da su bili tamo nego su zamišljali da se i dalje nalaze na svijetu. Sposobnost da reflektiraju im je bilo oduzeta. Bilo mi je dozvoljeno reći im kako su se nalazili u drugom životu; ali oni su to uskoro zaboravili i započeli pitati gdje se nalaze kuće u kojima bi se mogli ‘utopliti’ (bordeli). No ja sam ih zapitao zar nemaju poštovanja prema duhovnim stvarima, što će reći, spram bračne ljubavi, koja je uništena takvim zamamljivostima (seducings). Rekao sam im kako su takve stvari bile protivne Božanskom redu; ali na to oni nisu obraćali pažnju niti su čak razumjeli što sam govorio. Nastavio sam pitati zar nisu imali straha od zakona, ili od kazni prema zakonu. Ali ove su oni prezirali. Jedino kada sam im rekao kako će možda biti grubo istučeni sa štapovima od strane slugu u tim kućama su oni osjećali ikakav strah. Nakon toga mi je bilo dozvoljeno percipirati njihove misli, jer u drugom životu su misli komunicirane. One su bile tako prljave i sramotne da su čestiti bili izrazito užasnuti; ipak ove stvari – svaka pa i najmanja – su u drugom životu izložene ispred duhova i anđela. Iz svega ovog može postati jasno da takve osobe ne mogu biti u nebu.’

E.Swedenborg ‘Nebeske Tajne – 2748’

Spread the Truth