Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

15, 16 (Ljubiti Gospoda i bližnjeg znači…)

Print Friendly, PDF & Email

Ljubiti Gospoda i bližnjeg znači…

15. Na nebu postoje dvije različite ljubavi, ljubav prema Gospodu i ljubav prema bližnjemu. U najunutarnijem ili trećem nebu je ljubav prema Gospodu a u drugom ili srednjem nebu je ljubav prema bližnjemu. Njih obadvije proizlaze iz Gospoda i svaka čini nebo. Koja je razlika između ove dvije ljubavi i kako su one sjedinjene se na nebu vidi na jasnom svjetlu, ali u svijetu jedino nejasno. Na nebu, ljubiti Gospoda ne naznačava ljubiti Ga radi Njegove osobe (ili ‘s obzirom na Njegovu osobu’) već to znači ljubiti dobro koje je od Njega, a ljubiti dobro je željeti dobro i činiti ga iz ljubavi; a ljubiti bližnjeg ne znači ljubiti prijatelja radi njegove osobe (= u smislu, ‘zato što nam je prijatelj, tj. zato što ga poznajemo’) već ljubiti istinu koja je iz Riječi, a ljubiti istinu znači željeti i vršiti ju. Iz ovog je jasno kako su ove dvije ljubavi različite kao što su dobro i istina različiti, i da su sjedinjeni kao što je dobro sjedinjeno sa istinom.#  Ali ove stvari jedva mogu biti shvaćene od strane ljudi koji ne znaju što je ljubav, što je dobro, i što je bližnji.##

            # Ljubiti Gospoda i bližnjeg je živjeti u skladu sa Gospodnjim zapovijedima (Nebeske Tajne br. 10143, 10153, 10310, 10578, 10648).

            ## Ljubiti bližnjega nije ljubiti osobu, već ljubiti ono u njemu po čemu je on ono što jeste, to jest, njegovu istinu i dobro (br. 5028, 10336).

            Oni koji ljube osobu, a ne ono u njemu po čemu je on ono što jeste, ljube zlo i dobro na isti način (br. 3820).

            Dobročinstvo je željeti istine i biti im naklonjen (= biti afektiran njima) zato što su istine (br. 3876, 3877).

            Dobročinstvo prema bližnjemu je činiti ono što je dobro, pravedno i ispravno, u svakom radu i svakoj djelatnosti (br. 8120, 8122).

16. Ja sam nekoliko puta razgovarao sa anđelima o ovoj stvari. Oni su izrazili njihovo iznenađenje da pripadnici Crkve ne znaju kako ljubiti Gospoda i bližnjega znači ljubiti dobro i istinu, te činiti to iz volje (ili ‘zato što to čovjek želi’), kad bi trebali/mogli znati kako čovjek iskazuje/demonstrira svoju ljubav tako što želi i čini štogod drugi želi, i da je na taj način on voljen zauzvrat i sjedinjen sa onim koga voli (ili ‘i da je to ono što donosi međusobnu ljubav i sjedinjenje’), a ne time što ljubi drugoga bez da vrši njegovu volju (ili ‘bez da izvršava ono što on hoće’), što u sebi nije ljubiti. Oni su također rekli da bi ljudi trebali znati kako je dobro koje proizlazi iz Gospoda Njegova sličnost, pošto je On u njemu, i da oni koji čine dobro i istinu principima njihovog života tako što ih žele i vrše postaju Njegova sličnost i sjedinjeni su sa Njime. Zaista, željeti je voljeti činiti. Pored toga, Gospod naučava u Riječi da je to tako, govoreći:

‘Onaj koji ima Moje zapovijedi i vrši ih, taj me ljubi… i Ja ću ljubiti njega… i prebivat ću sa njime (ili ‘i kod njega ću se nastaniti’).’          Ivan 14:21, 23,

i opet:

            ‘Ako vršite Moje zapovijedi, ostat ćete u Mojoj ljubavi.’    Ivan 15:10, 12.

Spread the Truth