Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

110 (Korespondencija duhovnih stvari sa prirodnima ilustrirana nekim primjerima…)

Print Friendly, PDF & Email

Korespondencija duhovnih stvari sa prirodnima ilustrirana nekim primjerima…

U današnje vrijeme, međutim, nikome nije moguće znati duhovne stvari na nebu sa kojima prirodne stvari u svijetu korespondiraju osim (ako mu to nije dano) sa neba, pošto je znanje o korespondencijama sada potpuno izgubljeno. No ja ću rado ilustrirati korespondenciju duhovnih stvari sa prirodnima pomoću nekih primjera. Životinje na zemlji, generalno gledano, korespondiraju sa osjećajima, blage/pitome i korisne životinje sa dobrim osjećajima, divlje i beskorisne sa zlim osjećajima. Pojedinačno gledano, stoka i njihovi mladi korespondiraju sa osjećajima prirodnog uma, ovce i jagnjad sa osjećajima duhovnog uma, dok krilata stvorenja u skladu sa njihovim vrstama, korespondiraju sa intelektualnim stvarima bilo jednog bilo drugog uma#. Iz tog su razloga, različite životinje, poput stoke i njihovih mladih, ovnova, ovaca, koza i jaraca, muške i ženske jagnjadi, također goluba i grlica bile posvećene svetoj upotrebi u Izraelskoj Crkvi koja je bila reprezentativna Crkva, i od njih su se sastojale žrtve i prinosi. Jer oni korespondiraju u toj primjeni sa duhovnim stvarima, i na nebu su ove (= te žrtve i prinosi) bile shvaćene u skladu sa korespondencijama. Štoviše, životinje u skladu sa njihovim rodovima i vrstama, jesu osjećaji, budući su one živa stvorenja, a život svake od njih jeste jedino iz osjećaja i u skladu sa osjećajem. Posljedično tome, svaka životinja ima prirođeno znanje koje je u skladu sa njezinim životnim osjećajem. Čovjek je, također, s obzirom na njegovog prirodnog čovjeka, sličan životinjama, i zato se on sa njima uspoređuje u svakodnevnom govoru. Na primjer, ako je on blag naziva se ovcom ili jagnjetom, ako je divlji, sa medvjedom ili vukom, ako je lukav, sa lisicom ili zmijom, i tako dalje.

            # Iz korespondencije ‘životinje’ predstavljaju osjećaje; blage i korisne životinje dobre osjećaje, divlje i beskorisne životinje zle osjećaje (Nebeske Tajne, br. 45, 46, 142, 143, 246, 714, 716, 719, 2179, 2180, 3519, 9280); ilustrirano iz duhovnog svijeta (br. 3218, 5198, 9090).

            Upliv duhovnog svijeta u živote zvijeri (br. 1633, 3646).

             ‘Stoka i njihovi mladi’ iz korespondencije predstavljaju osjećaje prirodnog uma (br.. 2180, 2566, 9391, 10132, 10407).

            Što ‘ovce’ predstavljaju (br. 4169, 4809); i ‘jagnjad’ (br. 3994, 10132).

             ‘Leteća stvorenja’ predstavljaju intelektualne stvari (br. 40, 745, 776, 778, 866, 988, 991, 5149, 6441); sa razlikom u skladu sa njihovim rodovima i vrstama, iz iskustva u duhovnom svijetu (br. 3219).

E.Swedenborg ‘Nebo i Pakao – 110′

Spread the Truth