Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

1 (‘Što je duhovno značenje, to do sada nije bilo poznato’)

Print Friendly, PDF & Email

Što je duhovno značenje, to do sada nije bilo poznato

 

1. Što je duhovno značenje, to do sada nije bilo poznato. Da ima takvo značenje u svakom dijeliću Riječi, i da bez njega, Riječ na mnogim mjestima ne može biti shvaćena, je bilo ukazano (u ‘Doktrini o Svetom Pismu za Novi Jeruzalem – 5, 26’). Ovo značenje se ne pojavljuje u doslovnom značenju, jer ono je unutar njega poput duše u njezinu tijelu. Zna se da postoji duhovno i prirodno, i da duhovno utječe u prirodno, i sebe predstavlja da bi se vidjelo i osjetilo u formama koje su vidljive i opipljive, i da duhovno, bez takvih formi, nije percipirano drugačije neko kao osjećaj i misao, ili kao ljubav i mudrost koji su od uma. Da su osjećaj i misao, ili ljubav čije je svojstvo da bude afektirana, i mudrost čije je svojstvo da razmišlja, duhovni, je priznato. Da ove dvije sposobnosti duše sebe predstavljaju u tijelu u oblicima koji se nazivaju organima osjeta i pokreta, to je poznato; također, da oni čine jedno, i to takvo jedno da kada um razmišlja, usta smjesta izgovaraju, a kada um želi, tijelo smjesta djeluje; otud je očigledno, da kod čovjeka postoji savršena unija duhovnih i prirodnih stvari.

[2] Isto je u svakom i svemu u svijetu; u njima ima duhovno, koje je najunutarnije uzroka, i postoji prirodno, koje je njegova posljedica, i ovo dvoje čine jedno; a duhovno se ne pojavljuje/vidi u prirodnom, budući je u njemu poput duše u tijelu, i kao najunutarnije uzroka u učinku, kao što je bilo rečeno ranije. Slično je sa Riječju; da je ona u njezinim njedrima duhovna, budući je Božanska, to nitko ne može zanijekati; ali kako se duhovno ne pojavljuje/vidi u značenju slova, koje je prirodno, prema tome je duhovno značenje do sada bilo nepoznato; niti je ono moglo biti poznato prije nego su vjerodostojne/prave istine bile otkrivene od strane Gospoda, jer ove su u tom značenju. Iz tog razloga Otkrovenje ranije nije bilo shvaćeno. Ali da ne bi bilo nikakve sumnje da su te stvari unutar njega, pojedinosti moraju biti objašnjene, i demonstrirane uz pomoć sličnih odlomaka drugdje u Riječi. Objašnjenje i demonstracija sada slijede.’

E.Swedenborg ‘Ivanovo Otkrovenje Razotkriveno – 1’ 

Spread the Truth