Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

Otkrovenje duhovne istine Swedenborgu

Print Friendly, PDF & Email

OTKROVENJE DUHOVNE ISTINE SWEDENBORGU; I NJEGOVO IZVJEŠĆE
O STVARIMA KOJE JE VIDIO I ČUO U DUHOVNOM SVIJETU.
 

846. Jednom sam u mom duhu bio uzdignut u anđeosko nebo i jednu zajednicu tamo. Uslijed toga su mi neki od mudraca iz te zajednice prišli i rekli: ‘Što ima novoga na Zemlji?’ Rekao sam im: ‘Ovo je novo, da je Gospod otkrio stvari koje su ranije bile sakrivene a koje po izvrsnosti prevazilaze one do sada otkrivene sve od početka Crkve.’ ‘Koje su to stvari?’ zapitali su. Ja sam rekao: ‘One su sljedeće:

             1. U Riječi, kao cjelini i u svakom njezinom dijelu, postoji duhovno značenje koje korespondira sa prirodnim značenjem; i posredstvom tog značenja je Riječ sredstvo sjedinjenja pripadnika Crkve sa Gospodom, i združivanja sa anđelima;  i svetost Riječi počiva u tom značenju.

             2. Korespondencije od kojih se duhovno značenje sastoji su sada razotkrivene. Anđeli su zapitali, ‘Da li su stanovnici Zemlje znali išta o korespondencijama ranije?’ ‘Apsolutno ništa’, odgovorio sam: ‘One su bile sakrivene sada već nekoliko tisuća godina, čak od vremena Joba. Sa onima koji su živjeli u to vrijeme, i prije njega, nauka o korespondencijama je bila nauka nad svim naukama. Iz nje su oni izvodili njihovu mudrost, pošto je njihovo znanje duhovnih stvari koje se tiču neba i Crkve bilo zadobijeno od njih. Ali kako je to znanje bilo korišteno da bi služilo idolopokloničkoj svrsi bilo je, od strane Gospodnje Božanske Providnosti, tako izbrisano i uništeno da nitko nije vidio ni tračak od njega. Međutim, ono je sada otkriveno od strane Gospoda kako bi se moglo ostvariti sjedinjenje ljudi koji pripadaju Crkvi sa Njime, kao i njihovo združivanje sa anđelima. To je učinjeno posredstvom Riječi, u kojoj sve stvari, i općenito i pojedinačno, jesu korespondencije.’ Anđeli su se jako veselili da se Gospodu bilo po volji razotkriti ovu veliku istinu (arcanum) koja je bila tako duboko sakrivena tisućama godina. To je bilo napravljeno, rekoše oni, kako bi se Kršćanska Crkva, utemeljena na Riječi, a koja se sada nalazi na svom dokončanju, mogla ponovno oživjeti te izvući njezin duh od Gospoda kroz nebo. Oni su zapitali da li je pomoću te nauke sada bilo obznanjeno značenje Krštenja i Svete Večere, u svezi kojih je do sada postojalo toliko puno različitih mišljenja; i ja sam odgovorio da je to sada bilo obznanjeno.

             3. Nadalje sam rekao kako je u današnje vrijeme bilo dano otkrovenje u svezi života ljudi nakon smrti. ‘Zašto u svezi života nakon smrti?’ anđeli su zapitali; ‘Zasigurno svi znaju da čovjek živi nakon smrti.’ ‘Znaju’, odgovorio sam,’ te opet ne znaju. Oni kažu kako to nije čovjek koji onda živi, već njegova duša, i da ova živi kao duh; a ideja koju imaju o duhu je kao o nečemu poput vjetra ili etera. Oni tvrde kako čovjek ne živi sve do dana Posljednjeg Suda, kada će tjelesni element, kojeg su ljudi ostavili za sobom u svijetu, iako je pojeden od strane crviju, miševa ili riba, biti prikupljen zajedno i ponovno oblikovan u tijelo; i da će u tome ljudi ponovno uskrsnuti.’ ‘Kakva čudna ideja’, anđeli rekoše. ‘Zasigurno svatko zna da čovjek živi kao čovjek nakon smrti sa tom razlikom jedino, da on onda živi kao supstancijalan čovjek, a ne materijalan čovjek kao prije; i da supstancijalan čovjek vidi supstancijalno, baš kao što materijalan čovjek vidi materijalno; i oni ne primjećuju ni jednu jedinu točku razlike, osim da su sada u savršenijem stanju.

             4. Onda su anđeli zapitali: ‘Što oni znaju o našem svijetu, i o nebu i paklu?’ ‘Ama baš ništa,’ odgovorio sam; ‘ali Gospod je u današnje vrijeme otkrio prirodu svijeta u kojem žive anđeli i duhovi, i tako prirodu neba i pakla; i također da su anđeli i duhovi združeni sa ljudima; pored mnogih drugih prekrasnih stvari u svezi njih.’ Anđeli su bili radosni da se Gospodu svidjelo razotkriti takve stvari, tako da ljudi više ne budu, kroz svoje neznanje, u sumnji glede njihove vlastite besmrtnosti.

             5. Dalje sam nadodao: ‘Gospod je u današnje vrijeme otkrio kako u vašem svijetu postoji Sunce drugačije od onog u našem svijetu. Da je to Sunce čista ljubav; i da je sunce u našem svijetu čista vatra; da, prema tome, štogod proizlazi iz vašeg Sunca, pošto je čista ljubav, ima u sebi života, ali štogod proizlazi iz našeg sunca, pošto je čista vatra, u sebi nema ništa od života; da se u tome sastoji razlika između duhovnog i prirodnog; i da je ta razlika, do sada nepoznata, također bila razotkrivena. Sada je, prema tome, bilo obznanjeno odakle dolazi svjetlo koje obasjava sa mudrošću ljudsko razumijevanje, a odakle toplina koja sa ljubavlju potpaljuje ljudsku volju.

             6. Štoviše, sada je razotkriveno kako postoje tri stupnja života, i posljedično tome troje nebesa; da je um čovjekov podijeljen na te stupnjeve; i otud da čovjek ima korespondenciju sa trima nebesima.’ ‘Da li su oni to prije znali?’ anđeli su zapitali. Odgovorio sam: ‘Oni su znali o stupnjevima između više i manje, ali ne o stupnjevima između prije i poslije.’

             7. Anđeli su onda zapitali da li je išta drugo bilo razotkriveno. ‘Još je puno toga bilo razotkriveno,’ odgovorio sam, ‘u svezi Posljednjeg Suda; u svezi Gospoda, da je On Bog neba i zemlje; da je Bog jedno i u Osobi i u Suštini, da je u Njemu Božansko Trojstvo, i da je Gospod taj Bog; također u svezi Nove Crkve, koju On treba uspostaviti, i u svezi doktrine te Crkve; u svezi svetosti Svetog Pisma; i da je Apokalipsa bila Razotkrivena; štoviše, u svezi stanovnika planeta i zemalja u svemiru; pored mnogih spomena vrijednih te prekrasnih stvari iz duhovnog svijeta, koje su bile sredstvo pomoću kojeg je sa nebesa bilo otkriveno jako puno mudrosti.’

847. Nakon toga, dok sam razgovarao sa anđelima, rekao sam kako je od strane Gospoda još nešto bilo otkriveno u svijetu. Oni su zapitali što je to bilo, i ja sam odgovorio: ‘Tiče se istinske bračne ljubavi i njezinih duhovnih užitaka.’ Anđeli rekoše: ‘Zasigurno svatko zna kako užici istinske bračne ljubavi nadilaze one svih drugih ljubavi; i svatko mora shvatiti da su sva blaženstva, sreća i radost koje Gospod ima moć podariti, sakupljeni u jednoj ljubavi koja korespondira sa ljubavlju Gospoda i Crkve; te da je istinska bračna ljubav ta sve-sadržavajuća ljubav, jer može primiti i percipirati te užitke do punoće.’ Odgovorio sam: ‘Ljudi to ne znaju, pošto nisu pristupali Gospodu, i, prema tome, nisu odbacivali požude tijela, i zbog toga nisu mogli biti preporođeni. Istinska bračna ljubav je od Gospoda jedino, i dana je onima koje je preporodio; a ti su oni koji su primljeni u Gospodnju Novu Crkvu, koja je u Otkrovenju naznačena sa Novim Jeruzalemom.’ Tome sam dodao kako sam sumnjao u to da su ljudi na zemlji u današnje vrijeme, pošto o njoj imaju samo tjelesnu ideju, bili skloni vjerovati kako je ta ljubav u sebi duhovna a u svom izvoru religijska; i sukladno tome, budući da je religijska, da je duhovna sa duhovnima, prirodna sa prirodnima, a samo tjelesna sa tjelesnima.

848. Anđeli su se, čuvši ove stvari, jako radovali; ali percipirali su kako sam bio tužan, te su zapitali za razlog. Rekao sam im da se te istine, otkrivene od strane Gospoda u današnje vrijeme, na zemlji smatraju beznačajnima, iako po svojoj izvrsnosti i uzvišenosti one nadilaze svo do sada objavljeno znanje. Anđeli su se tome čudili, i preklinjali su Gospoda da im bude dozvoljeno gledati dolje u svijet; to su i napravili, i gle, tamo je bila samo tama. Onda im je bilo rečeno da zapišu te istine na papir i pošalju ih dolje na zemlju, pri čemu će vidjeti kako se nešto prekrasno događa. Oni su zapisali na papir te stvari, i papir na kojem su bile zapisane je bio poslat dolje sa neba. Pri svom spuštanju, dok je još bio u duhovnom svijetu, on je sjajio poput zvijezde; ali kada je prešao u duhovni svijet svjetlo je bilo raspršeno, a kada je pao dolje svjetlo je bilo potpuno zatamnjeno. Kada je od strane anđela bio usmjeren k skupovima učenih i obrazovanih svećenika i laika moglo se čuti kako mnogi mrmljaju izraze poput ovih: ‘Što je ovo? Da li to išta znači? Što ima veze da li te stvari znamo ili ne? One su pak samo izmišljotine uma.’ Pričinjavalo se kako su neki uzeli papir, preklopili ga, te ga zamotavali i odmotavali sa njihovim prstima, dok su ga drugi trgali na komadiće i gazili pod svojim nogama. Ali oni su od takvog skvrnjenja bili zadržani od strane Gospoda; a anđelima je bilo zapovjeđeno da papir uzmu nazad i zaštite ga. Anđeli su bili jako rastuženi, i bili su radoznali koliko će se dugo ovo nastaviti, stoga se začuo glas koji je rekao:

‘Jedno vrijeme, i dva vremena, i polovicu vremena.’ Apokalipsa 12:14.

849. Nakon ovog sam ispod sebe začuo neprijateljski žamor, i istovremeno ove riječi: ‘Izvedi neka čudesa, i povjerovat ćemo.’ Odgovorio sam: ‘Zar nisu ove stvari čuda?’ Na to je došao odgovor: ‘Nisu.’ Ispitivao sam: ‘Na kakva onda čuda mislite?’ ‘Obznani i otkrij buduće događaje, i povjerovat ćemo,’ rekoše oni. Ali ja sam odgovorio: ‘Takve stvari Gospod ne dozvoljava, pošto u onoj mjeri u kojoj čovjek zna buduće događaje, njegovi razum i razumijevanje, zajedno sa razboritošću i mudrošću, tonu u lijenost, te postaju mlitavi i truli.’ Ponovno sam zapitao: ‘Kakva druga čudesa?’ ‘Onakva čudesa kakva je Mojsije izvodio u Egiptu.’ Odgovorio sam: ‘Možda bi vi nakon toga također otvrdnuli vaše srce, kao što su to učinili Faraon i Egipćani;’ i oni odgovoriše kako ne bi. Onda sam nastavio: ‘Uvjerite me da nećete plesati oko zlatnog teleta i obožavati ga, kao što je to napravilo Jakovljevo potomstvo mjesec dana nakon što su vidjeli cijelu Planinu Sinajsku u vatri; time nakon najvećeg od svih čuda.’ E sad, ‘zlatno tele’ u duhovnom smislu predstavlja tjelesni užitak. Na to je od dolje došao odgovor: ‘Mi nećemo biti poput potomaka Jakovljevih.’ Ali u tom trenutku sam začuo glas sa neba koji im je govorio: ‘Ako ne vjerujete Mojsiju i Prorocima, to jest, Riječi Gospodnjoj, nećete uzvjerovati poradi čuda, baš kao ni Jakovljevo potomstvo u pustinji, ili Židovi kada su sa svojim vlastitim očima vidjeli čuda koja je Gospod Osobno izvršio kada je bio u svijetu.’

850. Nakon ovog sam vidio određene duhove kako se uzdižu od dolje odakle su dolazili glasovi, i oni, obraćajući mi se glasom kao iz groba, rekoše: ‘Zašto je tvoj Gospod otkrio tu dugu listu istina (tajni) koje si upravo nabrojio, tebi svjetovnjaku, a ne nekome od svećenika?’ Na to sam odgovorio: ‘To je u skladu sa dobrom voljom Gospoda, Koji me od najranije mladosti pripremio za ovu službu. Ali dozvolite da vas zauzvrat zapitam: ‘Zašto je Gospod, dok je bio u svijetu, odabrao ribare za Svoje učenike, a ne neke od advokata, poznavaoca Pisma, svećenika ili Rabina? Raspravite ovo među vama, i ako se prilikom formiranja mišljenja budete koristili vašom prosudbom, otkrit ćete tome razlog?’ Kada su ovo čuli, nastalo je određeno mrmljanje, nakon čega je slijedila tišina.

851. Ja predviđam kako će mnogi koji čitaju Memorabilije koje su nadodane poglavljima ove knjige vjerovati kako je riječ o izmišljotinama. Ali ja svečano u istini izjavljujem kako one nisu izmišljotine, već da je u njima iznešeno ono što sam stvarno vidio i čuo; i to ne u nekom stanju kada je um čvrsto uspavan, već u stanju potpune budnosti. Jer svidilo se Gospodu da mi Se(be) očituje i pošalje me naučavati te stvari koje će pripadati Njegovoj Novoj Crkvi, koja je u Apokalipsi naznačena sa Novim Jeruzalemom. U tu svrhu mi je On otvorio unutrašnjosti uma, tj. moga duha; i na taj način mi je bilo omogućeno biti u duhovnom svijetu sa anđelima, i istovremeno u prirodnom svijetu sa ljudima, i to sada u trajanju od dvadeset sedam godina.

             Tko bi u Kršćanskom svijetu išta znao o nebu i paklu, ukoliko se Gospodu nije dopalo nekome otvoriti duhovni vid, ukazati mu to i podučiti ga? Da se takve stvari kakve su opisane u tim Memorabilijama doista pojavljuju na nebesima je očigledno po sličnim stvarima koje su viđene i opisane od strane Ivana u Apokalipsi, i Proroka u Riječi Starog Testamenta.

[2]         U Apokalipsi su sljedeće: Ivan je ugledao Sina čovječjeg sred sedam svijećnjaka; ugledao je šator, hram, kovčeg i oltar na nebu; knjigu zapečaćenu sa sedam pečata, otvorenu knjigu, i konje koji izlaze iz nje; četiri životinje oko prijestolja; dvanaest tisuća odabranih iz svakog plemena; skakavce kako se izdižu iz bezdana; ženu koja rađa muško čedo, i bježi u pustinju zbog zmaja; dvije zvijeri, jednu koja izlazi iz mora, drugu iz zemlje; i anđela kako leti sred neba te nosi vječno Evanđelje; more stakla pomiješano sa vatrom; sedam anđela koji imaju sedam zadnjih pošasti; pehare koje su oni izlili na zemlju, na more, na rijeke, na sunce, na prijestolje zvijeri, na rijeku Eufrat i u zrak; ženu kako sjedi na skrletnoj zvijeri; zmaja bačenog u goruće sumporno jezero; bijelog konja; veliku večeru; novo nebo i novu zemlju; Sveti Jeruzalem kako silazi sa neba, sa opisom njegovih kapija, njegovih zidina i njegovih temelja; također rijeku vode života, i stabla života koja donose ploda svakog mjeseca; pored mnogih drugih, koje su sve bile viđene od strane Ivana, i to kada je, s obzirom na njegov duh, bio u duhovnom svijetu i u nebu.

             Kao dodatak ovima su stvari koje su Apostoli vidjeli nakon Gospodnjeg uskrsnuća; i stvari koje je nakon toga vidio i čuo Petar, Djela Apostolska 11; I također one koje je vidio i čuo Pavle. Ima također stvari koje su bile viđene od strane Proroka u Starom Testamentu; kao od strane Ezekijela, koji je vidio:

‘četiri životinje, koje su bili kerubi,’ poglavlje 1, i 10;

‘novi hram i novu zemlju, i anđela koji ih mjeri,’ 40-48;

‘da je bio prenijet u Jeruzalem, gdje je ugledao odvratnosti, i također u Kaldeju,’ 8, 11.

[3]         Nešto slično se dogodilo u slučaju Zaharije, koji je ugledao:

‘čovjeka kako jaše među stablima mirte,’ 1:8-11;

‘četiri roga, i nakon toga čovjeka sa mjeračem u njegovoj ruci,’ 2; ‘leteći svitak i efah,’ 5:1-6;

‘također četiri kočije i konje među dvije planine,’ 6:1-7.

Tako također u slučaju Danijela, koji je ugledao:

‘četiri zvijeri kako izlaze iz mora,’ 7:1-8;

‘Sina Čovječjeg kako dolazi na oblacima nebeskim, čija vlast neće proći i čije kraljevstvo neće biti uništeno,’  7:13, 14;

‘borbu između ovna i jarca,’ 8:1-10;

‘anđela Gabrijela, sa kojim je razgovarao.’   9.

Sluga Ilijin je ugledao:

‘vatrene kočije i konje oko Elija, kada su njegove oči bile otvorene.’  2 Kraljevi 6:17.

Iz ovih primjera, i mnogih drugih u Riječi, je očigledno kako su se te stvari koje postoje u duhovnom svijetu prikazale mnogima, i prije i nakon dolaska Gospodnjeg. Zato se ne treba čuditi da ih se sada može vidjeti, kada je upostavljena Crkva, i kada Novi Jeruzalem silazi dolje sa nebesa.

Emanuel Swedenborg ‘Istinska Kršćanska Religija – XI’

Spread the Truth