Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2872 (Djelovanje Duha… Svjesno osluškivanje na unutra…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2872, 7 Rujan 1943

DJELOVANJE DUHA… SVJESNO OSLUŠKIVANJE NAUNUTRA…


Slušanje na unutra je svjesno očitovanje volje, nije isključivanje vlastite volje, nije slabost, nije predavanje tuđoj volji, nego osnažena volja da se unutar sebe sluša izražavanje Božanske volje. I stoga će Bog onda Sam Sebe objaviti, jer čovjek žudi Njega i Njegovu vječnu Istinu. Ali, ako se čovjek odriče svoje vlastite volje, onda se on dakle predaje snagama koje sada koriste njegovu slabost volje da bi same sebe izrazile. Žudnja za Bogom ga štiti od snaga koje nisu ispunjene (prožete) Bogom, a ipak u neposrednoj blizini leži opasnost da se on sam ne obrati Bogu Osobno u svjesnom stanju, nego jedino priziva duhovne snage u onostranom, na način da se u njemu razvija jedna vrsta znatiželje koja za cilj ima onostrano stanje, i da mu se onda, u nesvjesnom stanju, očituju duhovna bića koja žele posaditi svoje misli, a koja još nisu u Istini, u svjetlu. Jer, čovjek u nesvjesnom stanju više ne može kontrolirati da li je, i u kojoj mjeri, on povezan s Bogom. Volja u svjesnom stanju je doduše, dobra i okrenuta Bogu, ali u svjesnom stanju se mora također iščekivati i odgovor od Boga, jer duh čovjeka mora sam sebe izraziti. I po tome treba prepoznati, da li ga dotiču Božanska zračenja, da li je Sam Božji Duh djelatan u čovjeku. Objave iz onostranog primljene u nesvjesnom stanju, uvijek dolaze posredovanjem izvana, dok se djelovanje Duha očituje na način da je Istina dovedena čovjeku iznutra prema van, da je sam čovjek u stanju čuti glas u svjesnom stanju. No, jedno obmanuto biće se ne može izražavati (očitovati) iznutra prema van, jer je to proces zračenja snage… snaga je međutim, jedino tamo gdje je svjetlo… dakle Čista Istina, dok se kod osobe, koja predaje svoju vlastitu volju prelazeći u neko stanje sna, jedno obmanuto, odnosno neupućeno biće, zajamčeno služi snagom čovjeka, da sebe očituje, a sam čovjek ne suprotstavlja nikakav otpor putem svjesne želje za Čistom Istinom, koja bi odmah odbila takvo biće. A čim je jednom na ovaj način čovjeku mogao biti prenesen jedan pogrešan pogled (mišljenje, stav), onda će se ovaj sada sa ustrajnošću držati za njega tako čvrsto, da je za svjetlosno biće teško oslabiti (opovrgnuti) tu ideju, zbog čega se uvijek iznova mora sprovesti čišćenje, jer će uvijek iznova biti proširivana pogrešna učenja, koja za ljude znače duhovnu opasnost.

AMEN

Spread the Truth