Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

2841 (Predavanje volje jedini preduvjet…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2841, 7 Kolovoz 1943

PREDAVANJE VOLJE JEDINI PREDUVJET…

Položite svoju volju Meni pred noge, i vaš životni put će nadalje biti blagoslovljen. Ja od vas ne tražim ništa više nego podlaganje vaše volje pod Moju volju, koja se jednom u oholosti odvratila od Mene, i za posljedicu imala vašu nesavršenost. Želite li vi sada iznova postati savršeni, te stoga Moja slika i prilika, onda se vi nanovo morate okrenuti Meni, vi morate priznati Moju volju i Meni žrtvovati svoju, vi morate biti iste volje sa Mnom, jer vi u stadiju savršenstva ne možete ništa drugo htjeti i činiti, nego ono što je Moja mudrost i Ljubav prepoznala. I zato se vi ne smijete protiviti Mojoj volji, jer onda vaša volja ne odgovara Mojoj Ljubavi i Mojoj mudrosti, i onda se vi ne možete sa Mnom sjediniti… vi ne možete postati savršeni. Čim vi međutim Mene priznate, vi sebe u potpunosti predajete Meni u posjed, a time Mi dajete i vašu volju, i onda vas Ja mogu voditi i ne nailazim na otpor. Onda ćete vi također prepoznati i Moje djelovanje u vama, jer gdje više nema nikakvog otpora, tamo Ja Sam Sebe mogu izraziti, Ja mogu pustiti Moju snagu da teče, Ja mogu Svoju volju kroz vas sprovoditi, Ja mogu Svoju volju kroz vas prenijeti na druge. Ako vi predate vašu volju, vi nećete biti neslobodni ili bez snage, nego vi sada možete sve postići uz Moju podršku. Jer Moja volja je sada postala i vaša volja, i vi ćete biti zadovoljeni, jer sve možete prepustiti Meni. Sve dok vi Meni svoju volju još ne žrtvujete u potpunosti (bez ostatka), vaše misli (namjere) i nastojanja su još uvijek okrenuti svijetu, jer onda je to vaša volja, koja još poklanja pažnju onome što je udio Mojega protivnika. Vi se međutim morate odvojiti od njegovog kraljevstva, vi ne smijete priznati njega, koji je vašu volju jednom naveo na odstupanje  (odvajanjeotuđivanje) od Mene, vi morate njega prezreti i sebe odvratiti od njega, kroz to vi dokazujete da čeznete za Mnom i da ste spremni primijeniti Moju volju, i stoga vi sebe podređujete ovoj volji. Onda ćete vi i obratiti pažnju na ono što Ja vama govorim, vi ćete pružiti svoje uho Mojoj Riječi, i sada vas Ja mogu voditi, a vi ćete Mene slijediti i Moju volju učiniti smjernicom za vaš životni put. A onda vi morate stići do visine, vi morate postići vaš cilj, vi morate biti ono što ste jednom bili, bića puna svjetla, koja uvijek izvršavaju jedino Moju volju i blažena su, jer vršenje Moje volje usrećuje sva bića.

AMEN

Spread the Truth