Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2830 (Stapanje kroz Ljubav…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2830, 29 Srpanj 1943

STAPANJE KROZ LJUBAV…

Tko ima Ljubav, ima i Moj Duh, i tko je u Ljubavi aktivan, on će djelovanje Duha očigledno na sebi iskusiti. Jer, Ja sam prisutan tamo gdje je Ljubav. A Moje prisustvo je prepoznatljivo u tome da Ja govorim sa onim tko živi u Ljubavi, i njega usrećujem kroz Moju Riječ. Tako sam Ja Sam u Riječi u ljudima koji ispunjavaju zapovijed Ljubavi, kako sam Ja to obećao. Moja Riječ je Istina, i želite li vi ljudi na sebi samima iskusiti ispunjenje Mojega obećanja, onda vi morate živjeti u Ljubavi, vi morate držati Moje zapovijedi… Ja zaista ne polažem na vas veliki teret, a ni ne tražim od vas nešto neostvarivo, ipak od ovih zapovijedi vas Ja ne mogu osloboditi, želite li se vi sjediniti sa Mnom, želite li vi da Moj Duh bude živ u vama, i da Ja budem s vama u Riječi. Jedino Ljubav je sredstvo koje povezuje, koje vas neraskidivo udružuje sa Mnom. Tko živi u Ljubavi, ostaje sjedinjen sa Mnom do u svu vječnost. Ja sam s njime, gdjegod on bio, Moj Duh ga stalno i neprestano podučava, Moja Riječ mu svaki dan i svaki sat odjekuje, čim ju on žudi čuti, Moja snaga teče kroz njega, i stalno ga potiče da bude aktivan u Ljubavi, i tako on Meni pripada za svu vječnost… Jer, Ja Osobno sam Ljubav, i tko sebe oblikuje u Ljubav, isto tako je dio Mene, koji iznova teži svojemu ishodištu, i tako je postigao svoj duhovni cilj… biti iznova prisno povezan sa Mnom, kako bi mogao uroniti u Moj vječni plam Ljubavi. Spajanje svega duhovnog u Ljubavi je neusporedivo usrećujući proces, koji još ne može biti shvaćen od vas ljudi, dok god vi boravite na Zemlji. A unatoč tome se mora težiti ovom spajanju na Zemlji, čovjek mora nesvjestan posljedica težiti Meni, on mora sebe oblikovati u Ljubav, ne znajući o blaženstvu koje mu iz toga proizlazi u vječnosti. No, Ja mu već na Zemlji dopuštam osjetiti predokus, usrećujući ga Mojom Riječju, dokazom Mojega prisustva i Moje pregoleme Ljubavi za ljude. S ovom Riječju Ja nastojim osvojiti sve ljude. Okusiti blaženstvo primanja zahtijeva Ljubav-nu aktivnost, i svaki čovjek treba biti potaknut na to da dođe u posjed Moje Riječi. Treba li Moj Duh moći djelovati i u bližnjemu, onda on mora prakticirati Ljubav, a kroz to on privlači Mene Samoga sebi, čime budi duh u sebi u život, on oblikuje svoje srce Meni za prebivalište, i on Me čeka pun čežnje… I opet Ja mogu uzeti prebivalište u čovjeku i Sebe s njim spojiti… A ovo treba ostvariti Moja Riječ, da ljudi žude Moju blizinu, da slijede što Ja od njih tražim kroz Moju Riječ, da oni sebe oblikuju u Ljubav, da budu stalno aktivni u Ljubavi i tako ispunjavaju preduvjete koji za posljedicu imaju Moje stalno prisustvo. Nijednom čovjeku Ja ne uskraćujem sjediniti se sa Mnom, ali to uvijek pretpostavlja duboku nesebičnu Ljubav, ova nas međutim neraskidivo povezuje zajedno. Moj Duh Ljubavi prožima sve što se okrene Meni u Ljubavi, i potiče ga na uvijek življu Ljubav-nu aktivnost. A tko je povezan sa Mnom, on čuje Moju Riječ… i primjetna mu je Moja blizina, budući on nju osjeća kao blaženstvo u srcu, kao mir i stalnu čežnju za Mojim Ljubav-nim izrazom… kao žudnju za Mojom Riječi.

AMEN

Spread the Truth