Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2829 (Uvjeti za primanje Božanske Riječi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2829, 28 Srpanj 1943

UVJETI ZA PRIMANJE BOŽANSKE RIJEČI…

(Ivan 14:21)

Prihvaćanje Božanske Riječi potrebuje neprestanu voljnost i radosnu predanost Bogu. To je zašto to jedino može biti ostvareno od strane ljudi sa ka Bogu orijentiranom voljom, koji streme živjeti Bogu-udovoljavajući način života i koji postavljaju njihovo duhovno stremljenje iznad svega drugoga budući oni žude biti sa Bogom i žele Mu služiti. Jer jedino žudnja za Njime omogućava ljudskom biću čuti Božanski glas unutar sebe, žudnja za Njime mu izoštrava sluh i čini ga osjetljivim/prijemljivim za sve što dolazi od Boga. Božji dar je na raspolaganju svakom čovjeku bez diskriminacije; unatoč tome, on sebe ne nameće i prema tome će biti prepoznat jedino od strane nekoga tko obraća pažnju i otvara njegova osjetila za duhovni priliv/strujanje, koji tako svjesno i sa pažnjom sluša unutar i tako također može primiti Božanski dar iz unutra. Božanski se dar pronalazi u srcu, to je blago koje jedino treba biti otkopano, i ne potrebuje nikakve zemaljske prakse kako bi se došlo u njegov posjed. On je unutar dohvata svakoga tko samo učini napor da bi ga iznio na svjetlo… Božja Ljubav Sebe nudi ljudima u Njegovoj Riječi, i ljudska Ljubav mora prihvatiti Njegov dar, ljudsko srce mora stremiti spram Njega sa istom Ljubavlju kako bi onda bilo sposobno primiti Njegovu Riječi kao spomen Njegove Ljubavi… 

Jer Riječ je znak Njegove Ljubavi koju On želi dati svim ljudima kroz osobu. Voljna i Ljubavlju ispunjena osoba mora postati most od Zemlje do onostranog, on mora spremno postaviti sebe na Njegovo raspolaganje, on mora čeznuti za Božjom Ljubavlju i na taj način učiniti njegovo srce prijemčivim za Samu Božansku Ljubav… on mora žudjeti za sjedinjenjem sa Bogom i voljno pružiti njegovo uho Božanskom glasu koji jedino može otkriti sebe kroz takvu osobu. Jedino osoba koja pažljivo sluša može čuti; a čovjek jedino sluša pažljivo ako vjeruje u Silu Koja Sebe očituje u ime Ljubavi spram čovječanstva… Primatelj mora vjerovati u Božju Ljubav, mudrost i svemoć, tako da će on tražiti i pronaći u vjeri razlog za Božansku Riječ koja je dostavljena na Zemlju… I on mora živjeti život Ljubavi, jer jedino Ljubav privlači Vječnu Ljubav blizu k njemu. Ljubav za njegova bližnja ljudska bića ga goni da predaje dalje primljenu Riječ, i svatko tko prihvati ovaj zadatak širenja Božanske Riječi među ljudima će također uvijek biti obdaren od strane Boga i biti sposoban čuti Njegovu Riječ… Božja volja njemu neprestano nudi predivne/zadivljujuće darove, On će njemu otkriti Sebe i podučiti ga za zadatak koji je toliko izvanredno važan da Božja volja blagoslivlja svakoga tko sebe stavi na Njegovo raspolaganje kao radnik u Njegovom vinogradu.

AMEN

Spread the Truth