Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2815 (Označavanje nepravde … Nepoštivanje Božanskih Zapovijedi …)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2815, 18 Srpnja 1943

OZNAČAVANJE NEPRAVDE ….

NEPOŠTIVANJE BOŽANSKIH ZAPOVIJEDI ….


Kad se radi o zastupanju Kristovog učenja, ne smijete se prepuštati kompromisima u nadolazećoj vjerskoj borbi. Morate jasno ići putem kojeg vam je Sam Bog propisao, morate ljudima propovijedati Ljubav i neprestano prakticirati Ljubav kako biste dali primjer onima koji bi trebali prihvatiti vaše učenje. Vi sami ne smijete odstupati od puta pravde ako od ljudi zahtijevate pravednost. Tako da ćete morati biti kritizirani za ono što nije u skladu sa Kristovim učenjem …. Vi ne smijete putem vaše šutnje davati odobravanje ako vidite da se jasno krše Božje zapovijedi; ljude morate jasno upozoravati na neispravnost njihovih postupaka i upirati u to da se toga ostave. Jer svijet više ne zna razlikovati pravo od krivoga, pošto su ljudi postali slijepi u duhu.

Oni drže za ispravno ono što im donosi korist, bez da pitaju da li njihovo postupanje šteti bližnjemu. A na taj način krše zapovijedi Ljubavi, i uvijek nanovo mora ih se upozoravati na to da nemaju pravo na Božju Ljubav dok god oni sami bližnjemu ne pružaju Ljubav. Ne smijete se bojati svijeta, nego morate govoriti otvoreno, kako bi ljudima došlo do svijesti Čije učenje zastupate. Jer nikada nećete moći živjeti u skladu sa Bogom i sa svijetom istovremeno, nikada ljudima nećete moći objaviti volju Boga ako se ne usudite napasti svijet ….

Svjetovni ljudi ne obraćaju pažnju na Božansku volju, i njima se zato mora predočiti njihovo krivo postupanje inače im se ne mogu približiti Božje zapovijedi. Vi ćete uvijek prepoznati što se protivi tim Božanskim zapovijedima …. a tad to morate i reći i sami se učiniti zastupnicima Božanskog učenja, morate se izjasniti za Njega, Koji jeste Sama Ljubav; one ljude koji zapovijedi više ne paze vi morate podsjetiti na zapovijedi Ljubavi, morate se zalagati otvoreno i bez rezerve za to da jedino ispunjavanje tih zapovijedi ljudima može donijeti blagoslov, dok međutim zanemarivanje duhovno i zemaljski predstavlja opasnost za čovječanstvo.

A što vrijedi za jednog čovjeka, mora važiti i za drugog, i nikome se ne smije dati za pravo da postupa ne-Ljubavno, čak i ako mu to donosi korist. Što jeste nepravda, mora se označiti kao nepravda, jer ono što je protiv Božanskih zapovijedi, to je nepravedno pred Bogom. No Božanske zapovijedi zahtijevaju Ljubav prema bližnjemu i time Ljubav prema Bogu. A Ljubav prema bližnjemu sastoji se u tome da mu se ne čini šteta tjelesno ili duševno, da mu se pruža pomoć ako mu je pomoć potrebna, da ga se štiti tamo gdje mu prijeti opasnost, bilo to duhovno ili tjelesno …. I svaki postupak koji je (tome) protivan nepravedan je i mora kao takav i biti predstavljen od strane onih koji su pozvani na to da šire Kristovo učenje Ljubavi. Tek tada služite Bogu, Koji vas treba kao Svoje instrumente, kako bi kroz vas mogao govoriti …. Vi se sami morate gnušati svake nepravde, kako biste bili pravi zastupnici Boga na Zemlji ….

AMEN

Spread the Truth