Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2769 (Potraživanje snage… Milost-molitva…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2769, 9 Lipanj 1943

POTRAŽIVANJE SNAGE… MILOST – MOLITVA…

Zahtijevajte snagu od Mene za vaš zemaljski životni put… Znajte da ste vi slaba stvorenja bez ove snage, i da hodate bez volje ili sa naopakom voljom kroz zemaljski život, ako se vi uzdate u same sebe, i ne vjerujete da trebate Moju pomoć. I zato vas Ja pozivam: Ne propuštajte u molitvi zatražiti snagu koja vam nedostaje, tako da vam Ja mogu pomagati. Ja bih zaista mogao dopustiti da vam priteče ova snaga neizmoljena, kako bih vam olakšao zemaljski život, no onda biste vi živjeli jedino za svoju tjelesnu ugodu (zadovoljstvo), vi biste uzimali i uživali ono što vam nudi svijet, a vaš duhovni razvoj bi vam ostao potpuno zanemaren. To međutim ne bi odgovaralo Mojoj mudrosti i Mojoj Ljubavi, jer zemaljski život onda ne bi mogao proizvesti stvorenja nalik Meni. Vi bi vječno ostali na istoj razini, budući bi volja za svijetom ugasila svako duhovno nastojanje, i ovaj tijek razvoja bi se morao nastaviti u onostranom pod iznimno teškim uvjetima. A Moja vas Ljubav od toga želi sačuvati. Zato vas Ona neprestano upozorava, dok god vi još hodate Zemljom. Kroz Moju Riječ vas Ja uvijek iznova pozivam: nastojte se korištenjem Moje milosti, Mojega sredstva pomoći, već na Zemlji premjestiti u stanje koje vas dovodi blizu Mene, koje vam osigurava Moj prijenos snage… pozovite Mene, tako da vam Ja mogu pomoći, ako vi trebate pomoć, a vi ćete uvijek biti potrebiti Moje potpore… Zemaljski život je stalna borba, treba li vam on pomoći (doći) do duhovne zrelosti… Zemaljski život je borba ili služenje u Ljubavi. Činite li vi ovo posljednje, onda se vi nećete trebati tako teško boriti, onda ćete vi ispuniti svrhu vašeg zemaljskog života… vi sebe kroz služenje u Ljubavi pripremate za vječnost. No, ako vi zanemarite služiti u Ljubavi, onda vi morate kroz patnju i nevolju, kroz svakovrsne borbe sebe razviti naviše, vi morate prepoznati vašu vlastitu slabost, da bi Me pronašli u molitvi… Vi ne možete sazrjeti bez Mene, vi nužno morate uspostaviti vezu sa Mnom, kako bi mogli primiti snagu od Mene, koja omogućuje vaše sazrijevanje. I, vi morate neprestano raditi na sebi samima, vi morate nastojati ispuniti Moju volju, te tako vašu dušu oblikovati na Moju sliku i priliku… vi morate biti ponizni, milosrdni, blagi i strpljivi, želite li postati nalik Meni, približiti Mi se, i primati Moje Ljubav-no zračenje. A, kako bi ovaj rad na sebi samima mogli ostvariti, vi Me morate pozvati za pomoć… Ja uvijek stojim sa Mojim darovima milosti na putu, i nudim ih vama, ali vi morate ispružiti ruku za tim, vi morate molećivo i zahvalno žuditi i primiti Moju milost, onda ćete vi puni snage prevaliti vaš zemaljski životni put, a taj put će vas odvesti u visinu… k Meni i vječnoj Domovini, gdje je svaka borba dokončala, gdje kroz služenje u Ljubavi, Moja stvorenja uživaju u najvišem blaženstvu, jer su ona sada prisno povezana sa Mnom, i Moje Ljubav-no zračenje će ih uvijek i zauvijek usrećivati…

AMEN

Spread the Truth