Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2543 (Dar predviđanja… Božja intervencija…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2543, 9 Listopad 1942

DAR PREDVIĐANJA… BOŽJA INTERVENCIJA…


Živa veza s Bogom čovjeku nikada neće donijeti neistinu, i zato se može pokloniti vjera svakom izrazu Božanskog Duha. Dar predviđanja je sada također izraz Božanskog Duha, stoga on mora biti i (pro)cijenjen (vrjednovan) kao Istina. Što je uspostavljena prisnija veza s Bogom, to jasnije čovjek može predvidjeti buduće događaje, i njemu samome neće dolaziti sumnja da će se ova predviđanja ostvariti. Božji plan je utvrđen od vječnosti, i svaki je događaj posljedica ispravno ili naopako primijenjene ljudske volje. I zato su stvari budućnosti također jasno vidljive duhu u čovjeku, i on to može kroz dušu objaviti čovjeku, ako on od Boga ima nalog za to. San, kao i unutarnji glas, dolaze u svijest čovjeka, tako da on može bližnjima prenijeti događaj. Ali, samo malo ljudi u njemu vidi najavu o nadolazećem događaju. A, vidoviti čovjek će rijetko biti prepoznat, dakle, njegovim objavama poklonjena vjera. Ljudima treba biti ukazano na to, time ih se može pripremiti, tako da ih događaji ne iznenade. On njima želi dati mogućnost da prema tome urede svoj život, da ga oni mogu predati u bilo kojem trenutku, ako je to Božja volja. I tako im On pred oči postavlja mogućnost Kraja, tako da oni ozbiljno poduzmu rad na svojoj duši. To je svrha objava, stoga jedino Ljubav za ljude, Boga određuje na to da kroz jednog voljnog čovjeka objavi ono što je Njegova mudrost odlučila od vječnosti. I tako im On objavljuje da će On u kratkom roku intervenirati u kaosu opustošenja, da će se On pobrinuti za ljude koji stoje tik pred uništenjem, koje je ljudska volja dovela u tešku nevolju, i koji drže da je došao njihov kraj… I, Bog će svijetu dokazati da je Njegova volja jača, da On volju čovjeka može učiniti neučinkovitom, i da On intervenira, ako čovječanstvu prijeti da u potpunosti podlegne demonskom utjecaju. On će se jasno pokazati (otkriti, očitovati), jer Ga oni više ne poštuju, i zato On Sebe već prije objavljuje čovječanstvu, tako da Ga oni prepoznaju… A ovo vrijeme više nije daleko… Borba nacija ide prema svom kraju, ali drugačije nego to ljudi očekuju… Jer, Božja volja je odlučujuća, a Njegova intervencija okončava borbu, koja poprima sve razornije oblike, i stoga zahtijeva Božju intervenciju.

AMEN

Spread the Truth