Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2510 (Tri načina priopćavanja Božanske Riječi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2510, 13 Listopad 1942

TRI NAČINA PRIOPĆAVANJA BOŽANSKE RIJEČI…

Evanđelje mora biti proglašeno cijelim svijetom, učenje Ljubavi mora biti učinjeno pristupačnim svim ljudima i ovo se događa na različite načine. Za početak su oni koji su bili podučeni od strane Boga pozvani prosvjetliti druge ljude, time im priopćiti primljena učenja… proglasiti Evanđelje onima koji ga žele prihvatiti. To je obilno blagoslovljena misija raditi za spasenje duša bližnjih ljudi, podučiti ih sukladno Božjoj volji i motivirati njihov svjesni rad unapređivanja njihovih duša. I ovaj rad je očekivan od strane Boga od svakoga tko je bio podučen od strane Boga Osobno. I Bog neprestano podučava one ljude koji dobrovoljno otvaraju njihova srca za Njega, On im propovijeda Evanđelje koje oni čuju unutar njih samih kroz unutarnji glas. I ovo Evanđelje ne skreće od onog koje je bilo tradicionalno izručeno, po Svetim Pismima… A ovo je još jedna mogućnost primanja Božanske Riječi, i opet ona podučava Ljubav, Ljubav spram Boga i čovjekova bližnjega i za onoga tko vjerno prihvati ovu Riječ. I stoga svatko ima mogućnost biti podučen u Evanđelju čim on, sa ispravnom vjerom, žudi znati Božju Riječ. Ona će također njemu postati razumljiva, jer volja da se prodre u Božanske mudrosti također daje osobi silu shvaćanja, koja mu omogućava razmatrati Božanske Riječi kao Riječ Božju i stoga također može biti podučen od strane Boga ako on pobožno i sa glađu čita Sveta Pisma a ne samo prihvaća Riječ nego ozbiljno pokušava također dokučiti njezino značenje. Ipak Božanska Riječ može također biti duhovno dostavljena čovjeku, međutim, ovaj je način jedino poznat nekolicini ljudi a ipak on je najlakši za svakoga. Ovo je direktna komunikacija u obliku misli, mentalno prenošenje Božanske Riječi, Evanđelja, ljudima što, međutim, uvijek potrebuje čovjekovu voljnost da primi. Ako, prema tome, ljudsko biće žudi biti inicirano u Božansko učenje Ljubavi Evanđelje će mu uvijek biti proglašeno na jedan način, budući je Božja volja da čovječanstvo treba biti podučeno i živjeti u Istini.

AMEN

Spread the Truth