Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2467 (Djelovanje Duha… Izlijevanje Duha Svetoga…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2467, 8 Rujna 1942

DJELOVANJE DUHA …. IZLIJEVANJE DUHA SVETOGA ….

Vi glas Gospodnji čujete na različite načine …. Primite sa zahvalnošću sve što vam je dano, i samo pazite na duh Ljubavi u vama. Jer u skladu s njegovom jačinom u vama biti ćete i obdareni. Pa stoga ne sumnjajte kad se zamislite radi drugačijeg oblika prijema. Jer, stupanj Ljubavi u vama određuje taj oblik, tj. izražaj Božanskog Duha biti će utoliko očigledniji što dublje je čovijek prožet Ljubavlju. A i slabije djelovanje u Ljubavi može rezultirati djelovanjem Božanskog Duha, samo na manje upečatljiv način, tako da nije odmah prepoznat kao djelovanje Duha, iako je rezultat, misaona aktivnost, u skladu sa direktnim otkrovenjima, koja čovjek koji je duboko u Ljubavi može primati ….

Čisto učenje Krista uvijek će biti temelj svih otkrovenja. Ukoliko se dakle ta direktno primljena Riječ, kao i misaona aktivnost čovjeka koji traži Istinu, podudara sa čistim Kristovim učenjem, može se govoriti o djelovanju Božanskog Duha …. jer direktno primljenom Riječju moći će se uvijek nazivati jedino čisto učenje Kristovo iz Nebesa, i svaka promjena, dakle svako učenje koje odstupa od te čiste Riječi Božje, može se smatrati ljudskim dodatkom i stoga biti odbačeno.

Božji Duh će ljude neprestano ispravno voditi, kako u njihovom razmišljanju tako i u postupanju i govoru. On će isto tako okupljati ljude kojima je ozbiljno stalo do Istine, koji teže onom što je ispravno i koji žele služiti Bogu …. jer njihovo najunutarnije usmjerenje je odlučujuće, a ono dolazi do izražaja u razgovoru s Bogom. Ti ljudi će i biti udostojeni Božanskih otkrovenja i biti će puni uvjerenja da ispravno misle i da su upoznati sa Istinom ….

(8 Rujan 1942) Djelovanje Duha će stoga uvijek biti prepoznatljivo tamo gdje se ljudi ozbiljno zaokupljaju time da prodru u duhovna područja …. tamo gdje je prisutna ozbiljna volja da se sazna Istina i gdje se za to kroz molitvu obraća Bogu. Jer tamo će misaona aktivnost uvijek biti pod kontrolom duhovnih bića koja su u znanju, znači ona će ljude koji su u potrazi sprječavati u tome da krivo misle, i ispravne misli, u skladu sa Istinom, od strane tih bića neprestano će im biti dostavljana.

Jer djelovanje Duha u čovjeku sastoji se u tome da je misaona aktivnost sređena, da čovjek mora razmišljati skladno i jasno i stoga se ne treba bojati krivih ideja. On će uvijek moći razlikovati između Istine i neistine, i njemu za to neće trebati drugi čovjek, nego će na izvjestan način sam iz sebe postati ući u znanje, pošto svoje znanje (misaono blago) vidi kao vlastito-zadobiveno. No uvijek je to snaga Duha, koja ga prožima, koja iskru duha u njemu potiče da se izrazi, dakle da se objavi duši, tako da čovjek kao takav onda prima darove Duha, on je dakle iznutra naučavan u Čistoj Istini.

No uvijek je uvjet to da čovjek prakticira Ljubav, inače Duh iz Boga u njemu ne može djelovati. A tamo gdje se vodi život u Ljubavi, tamo i duhovno znanje mora biti isto, tamo misli i uvjerenja moraju biti usklađeni, tako da dakle sve njihove misli moraju biti priznate i (o)cijenjene kao djelovanje Duha. Stoga će ljudi aktivni u Ljubavi i sposobni za Ljubav uvijek biti istog duha, jer Bog će se uvijek izražavati putem takvih ljudi, samo što Njegovo djelovanje često neće biti prepoznato kao to što ono jeste …. kao izlijevanje Duha Svetoga.

Jer ljudi više ne znaju što bi to trebalo značiti. Oni su sami tako udaljeni od Ljubavi da je djelovanje Boga u njima postalo nemoguće, a bez tog djelovanja Boga u čovjeku oni ne znaju ništa o Istini, čak i kad vjeruju da su u znanju. A ono što odgovara Istini ne prepoznaju kao takvo prije nego su prosvjetljeni Svetim Duhom, dakle prije nego Sâm Bog u njima djeluje putem Svog Duha. Jer Bog jeste postavio granice za ljude koji ne žive u skladu s Njegovom voljom, no On ne uskraćuje znanje onima koji ispunjavaju sve preduvjete za to da mogu biti prosvijetljeni Njegovim Duhom ….

AMEN

Spread the Truth