Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2398 (Svetkovanje Subote… Zapovijedi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2398, 6. srpnja 1942.

SVETKOVANJE SUBOTE …. ZAPOVJEDI ….

Milostiv sam prema cijelom čovječanstvu i želim mu dati Moju Ljubav …. No tko Me još štuje? Samo nekolicina njih stremi k Meni, traži Me i želi živjeti tako da Mi se dopadne, trudeći se oko Moje Ljubavi i želeći učiniti sve, što god da od njih zahtijevam. A ti su Moja djeca …. njima Sam Ja blizu, pa iako svakom od njih na drugi način. No uvijek će Me spoznati i željeti Mi služiti. Stoga Ja boravim među njima, i sviđaju Mi se ti čije misli Me traže i koji se u molitvi povezuju sa Mnom. Stoga trebaju imati jasan znak Moje Ljubavi da bi ostali u Meni i da Me prepoznaju kao Gospodara i Tvorca Neba i Zemlje ….

Oni trebaju čuti Moju Riječ u svoj čistoći a sa Riječju i (imati) izvjesnost toga da sam Ja Sâm uz njih. Ta Riječ je jamstvo Moje Ljubavi, Ona vama ljudima svjedoči da Ja opet boravim na Zemlji i da uvijek i uvijek iznova govorim ljudima koji Me žele čuti i koji su Mi predani u Ljubavi. A ta Riječ je neprolazna, kao što je neprolazno i sve što dolazi od Mene. Po tome ćete dakle prepoznati da li posjedujete Božansko ili ljudsko djelo, time što će sve nadživjeti i oduprijeti se svoj volji za uništenjem ….

I ako se sad pitate što Ja od vas zahtijevam kao protu dar, onda si i sami možete dati odgovor …. Ništa, nego da vi da(je)te Ljubav svima onima koji vam pređu preko vašeg puta. Jer tom Ljubavlju ispunjavate prvu zapovijed …. Štujete i priznajete Mene, vjerujete u Mene, Koji Sam vas naučio Ljubavi i Koji Sam Svoj život u Ljubavi dao za vas. A tako i vi trebate odustati od onoga što vam je milo i dragocjeno;  jedino u Meni trebate vidjeti naknadu …. “Nemojte imati drugih bogova pored Mene…” Ne trebate žudjeti ništa drugo osim Moje prisutnosti, kako bi Ja mogao boraviti među vama i kako bi osjećali Moju blizinu. A ovo je opet zapovijed na koju vas ne silim, nego vam to ostavljam na slobodan izbor, pošto samo Ljubav treba određivati vaše postupke, a ne Moja zapovijed ….

Duh Ljubavi treba biti u vama, i tad ćete neprestano misliti i postupati tako da je to u skladu s Mojim zapovijedima. A ako je Ljubav u vama, nisu vam potrebne zapovjedi, jer njih sam dao za ljude koji su bili lišeni svake Ljubavi i koji nisu pazili na ništa što im je Moja Ljubav željela bonificirati (upisati na račun). Njihova ljubav bila je usmjerena jedino na tjelesno, radi čega su zanemarili sve zapovjedi. A kako bi ograničili tu tjelesnu čežnju, kako bi samoljublju namakli zasun, dao sam zapovijed da Me se jedan dan trebaju sjećati, da jedan dan trebaju svetkovati, da se uzdržavaju od svog tjelesnog posla i da trebaju živjeti u skladu s Mojom zapovjedi. Djelovanje u Ljubavi i neprestano sjećanje na Mene, kao i zapostavljanje vlastitih tjelesnih požuda, to je istinsko svetkovanje subote.

Čovjek koji je ispunjen Ljubavlju prema Meni, nadvladao je i materiju, i on više ne teži umnažanju zemaljskih dobara; posljedično on ne kalja subotu tjelesnim radom, ako ga čini za dobrobit i korist bližnjih. I svatko tko živi po Mojoj volji, tko Mi stremi i tko Me iskreno ljubi tako da mu postupci nisu u suprotnosti s Mojim zapovijedima, taj je član Moje zajednice, pa čak i ako to na van nije prepoznatljivo.

Vi ljudi ste obuzeti neistinom i Moje zapovjedi si tumačite na pogrešan način …. Postupate u skladu sa Riječi a ne u skladu sa značenjem Mojih Riječi …. sigurno s najboljom namjerom da Mi služite; no time nastaju nesporazumi i grebeni na koje se priličan broj njih nasuče, a time Mi ne služite. Slušajte glas iznutra srcem punim Ljubavi, glas koji će vas sasvim izvjesno ispravno voditi, ako ste za Mene a ne protiv Mene ….

Sve Moje zapovjedi u vama jedino trebaju raspiriti Ljubav do najvišeg cvata, a ako je Ljubav u vama, uistinu vam nisu potrebne Moje zapovjedi, jer tad ćete i postupati u skladu s Ljubavlju, i bližnjemu ćete pružiti Ljubav, na nikakav mu način nećete nanijeti štetu, sve svoje razmišljanje i postupanje podložit ćete Mojoj Volji i tad ne možete biti grješni iliti ne-Ljubavni. Pazite na zapovijed Ljubavi, tako ćete uvažiti sve Moje zapovjedi.

I ako se prepustite Božanskom vođenju, uistinu se ne morate plašiti da ćete krivo razmišljati ili postupati. A što god činili, uvijek će biti vrednovana vaša volja i vaša ljubav, a ne djelo samo po sebi. Svetkujete li subotu na van, i to će Mi biti zadovoljstvo, ako time vjerujete da ispunjavate Moju volju …. No onaj koji ne drži do vanjske forme, ali koji isto tako iznutra nastoji da Mi bude po volji; taj ispunjava Moje zapovjedi, pošto želi biti za Mene, a ne protiv Mene ….

AMEN

Spread the Truth