Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2307 (Obećanja… Duh… Istina…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2307, 20 Travnja 1942

OBEĆANJA …. DUH …. ISTINA ….

Duh je ono što karakterizira Moju crkvu, a taj Duh do izražaja može doći u svakoj denominaciji, jer on će uvijek ispunjavati ljude koji streme k Meni. No Ja nisam osnovao denominacije, nego samo jednu crkvu, jednu zajednicu, koja se treba izgraditi na dubokoj vjeri. Tko se želi priključiti Mojoj crkvi, mora dakle biti duboke vjere i žudjeti k Meni …. Ja gledam jedino na to a ne na denominaciju kojoj neki čovjek pripada. Jer jedino tako čovjek se može moliti u Duhu i u Istini. 

On sa Mnom uspostavlja vezu koja je oslobođena svake formalnosti, jer vjera i žudnja smanjuju udaljenost od Mene, i čovjek stupa na most, koji je Moja Ljubav sagradila prema Zemlji …. On razgovara sa Mnom, ponizno i s povjerenjem, i čezne za Mojom blizinom. Tako da se duhovna iskra, koja je Moj udio u njemu, spaja sa Mnom, njegovim Stvoriteljem i praizvorom. Pa je tako duhovna veza uspostavljena, odvojenost od Mene definitivno prevaziđena. Čovjek pripada Mojoj crkvi i time je član crkve Petrove, koja je bila sagrađena na dubokoj pobožnosti, jer samo jedna prava, duboka vjera dovela je do intimnog odnosa s Bogom, no gdje nedostaje ta vjera, tamo Mi se čovjek nikada ne može moliti u Duhu i u Istini. 

Stoga će Mojoj crkvi pripadati svatko koga je na živu vezu sa Mnom potakla vjera, koja mora biti uspostavljena da bi ga mogao prožeti Moj Duh. Ali Moj Duh i jeste život crkve, jer crkva koja nije prožeta Mojim Duhom, ne može biti Moje djelo, ona nikada i nikako nije mogla biti osnovana od Mene. A Moj Duh će biti svugdje gdje je Ljubav …. gdje se dakle naučava i prakticira Ljubav tamo će i biti prepoznatljiv Moj Duh. Posljedično se Moj Duh mora očitovati kod ljudi svih denominacija, budući da u svakoj od njih ima istinski Ljubav-no aktivnih ljudi i u njih pritječe Moj Duh. 

A djelovanje Duha primjetno je po porastu svjetla i znanja. Biti prosvijetljen očigledan je znak djelovanja Duha. I posljedično će Moja crkva, tj. njeni pravi pripadnici, biti u znanju, jer kroz njihovu duboku vjeru i žudnju za Mnom oni postaju prijemčivi za to znanje, djelovanju Duha ne pružaju otpor. Mudrost iz Boga ili mudrost od ljudi …. To su obilježja crkava, tj. pojedinih denominacija i njihovih pripadnika.

U svakoj denominaciji može biti ljudī koje podučava Bog, i isto tako onih koji su prihvatili ljudsko znanje. Tako da se u Moju crkvu mogu ubrajati samo oni koji su Mudrost primili neposredno od Mene putem djelovanja Duha, koje je zračenje Moga Duha …. A ta Moja crkva nikada neće minuti …. ona će opstati vječno, jer uvijek će biti ljudī koji su u vjeri i u Ljubavi, i u sebi nose žarku žudnju zaMnom, a uz njih ću ostati vječno …. Ja ću u Duhu neprestano boraviti među njima, kao što sam i obećao ….

AMEN

Spread the Truth