Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

2270 (Sila na vlasti podudarna s narodom…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2270, 20 Ožujka 1942

SILA NA VLASTI PODUDARNA S NARODOM ….

Ono što je slabo mora se prilagoditi i pokoriti volji snažnijega i njegovoj moći. No pred Bogom to nije pravo, jer On nije niti jednoga od ljudi odredio da sudi i vlada nad bližnjima osim sile koju je On kao vladajuću postavio nad narodom koji više nije sposoban da si Božanske zakone uzme za vodilju. Takav jedan narod treba poglavara koji mu propisuje što mu je za činiti a što ne, i sila na vlasti protiv naroda će postupati utoliko strožije što se manje ovaj drži tih zakona, koji postoje od vječnosti i čiji je zakonodavac Sam Bog.

Samo što i sila na vlasti ima od strane Boga zapovijed da svoju službu obavlja u Ljubavi. I ako se ona toga drži, njena vladavina biti će pravedna i ona će narod voditi tako da se on ponovo sam vraća kulturi i redu te više ne treba strogu vladavinu, pa će od nje i biti oslobođen. No ako je narod postao potpuno ne-Ljubav-an, onda će on imati jedno sasvim ne-Ljubav-no poglavarstvo, koje opet narod tlači često do granice neizdrživosti, a što je od Boga ipak dozvoljeno kako bi takav narod još došao do spoznaje.

Nije doduše po Božjoj volji da si vlast dozvoljava intervencije koje krše svaku zapovijed Ljubavi. A sve što god krši Božju volju će imati i odgovarajuću posljedicu. Ljudi moraju znati što je pravo pred Bogom, i oni stoga moraju prezirati svaki postupak koji je vidljivo prepoznatljivo djelovanje Bogu-protivne sile. Oni ne smiju sami biti suglasni niti odobravati postupke tih, nego se moraju pobrinuti da se po mogućnosti umanji ne-Ljubav-nost, moraju se pobrinuti da se Bogu-protivnoj sili ne pruža prilika da njena snaga i moć može uzeti maha. 

Tako da se ljudi sami moraju odgajati u Ljubavi, onda ni strogo poglavarstvo neće dugo trajati, jer Bog ih ponovo prima ako se sami ljudi oblikuju tako da im više nije potrebna stroga vladavina. A obrnuto će pritisak od strane zemaljske vlasti biti sve veći što ljudi manje prakticiraju Ljubav, i onaj narod, koji je postao potpuno ne-Ljubav-an, teško će moći očekivati olakšanje. On će se morati pokoravati vladajućoj sili na svoju patnju, jer ne-Ljubav-nost proizvodi ne-Ljubav-nost, a takav jedan narod teško će dospjeti do kulture i reda ….

AMEN

Spread the Truth