Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

2245 (Prepoznavanje ljudi povezanih s Bogom…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2245, 26 Veljače 1942

PREPOZNAVANJE LJUDI POVEZANIH S BOGOM ….

Svaki duhovni izražaj među vama pojašnjava vam odnos čovjeka spram Boga ako vam je stalo do toga da ispravno prosudite. Prvo svoj pogled morate usmjeriti u to koji su motivi koji pokreću ljude na to da traže izražaj. Čovjek usko povezan s Bogom uvijek će žudjeti za tim da čuje Riječ Božju, a ta žudnja će se izražavati tako da on traži mjesto gdje mu se t(akvo št)o nudi.

I Riječ će prodirati u njega i činiti ga sretnim, on će Ju primati i osjećati snagu Riječi, tj. on će Riječ ćutiti blagotvorno. Taj Boga ima u sebi, on živi u Bogu i živi dakle u ispravnom odnosu s Njim. No čovjek isto tako može htjeti razgovarati o stvarima koje sa Božanskom Riječju nisu nikako povezane, a tada Božanska Riječ neće biti priželjkivana kao prvo, i tada je žudnja za Bogom samo slabo prisutna, i odnos čovjeka spram Boga nije onakav kakav bi trebao biti da bi imao duhovnog uspjeha kroz međusobnu razmjenu misli. 

Glad za Istinom, za Riječju Božjom, čovjeka mora poticati na to da traži vezu sa ljudima istog duha, a ta glad će neminovno tražiti zasićenje; dakle čovjek koji žudi, htjeti će čuti ono što bi utažilo njegovu žudnju, a tada je i lako prepoznati ga kao povezanoga s Bogom, koji Boga svugdje želi čuti kako govori, gdje god On da se izražava.

Jer s Bogom povezani čovjek osjeća kad mu se Bog obraća kroz usta neke osobe …. znači čovjek povezan s Bogom može samo prihvatiti jer djelovanje Božje snage zna razlikovati od prevare …. s Bogom povezani čovjek prepoznaje Božji glas i poklanja mu pažnju. No gdje se tom glasu slabo poklanja pažnja, tamo čovjeku još nedostaje intimna povezanost s Bogom, pa ni izražaj neće uroditi rezultatima punim Milosti, koje bi ljudi povezani s Bogom iz toga mogli izvući ….   

AMEN

Spread the Truth