Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

2234 (Borba za opstanak… Borba u pred-stadijima… Borba kao čovjek…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2234,  13 Veljača 1942

BORBA ZA OPSTANAK… BORBA U PRED-STADIJIMA…

BORBA KAO ČOVJEK…

Svaka borba za opstanak doprinosi višem razvoju duše, kada čovjek savladava otpor, odnosno, razvija svoju snagu kako bi ostao pobjednik u borbi. Borba je korištenje snage, koja svakom živom biću pritječe od Boga… Svakom čovjeku pripadajuća životna snaga ispravno je primijenjena kada se koristi za savladavanje svih otpora (protivljenjasmetnji, zapreka). Život bez otpora ne bi zahtijevao nikakvo razvijanje snage, stoga ne bi zahtijevao ni korištenje životne snage, a tada ni duša ne bi mogla napredovati, jer posljednje može biti moguće samo uz Božju potporu… odnosno kroz priljev Božanske snage. U svakoj fazi razvoja prije utjelovljenja kao čovjek, biće mora izdržati ovu borbu, ono se mora obraniti, budući će ono uvijek biti tlačeno na neki način, što za posljedicu ima razvijanje snage. I uvijek će pobjeđivati nad slabim, a to je od Božje mudrosti tako dopušteno, jer će kroz to biti stvorene uvijek nove mogućnosti višeg razvoja. Tako je Božja volja i da slabo podlegne u ovoj borbi, jer se svako stvorenje razvija jedino naviše, i nikada na Zemlji ne doseže stupanj zrelosti, koji bi novo preoblikovanje učinio suvišnim. Stoga će biće stajati u borbi sa snažnijim, tako dugo dok ne pređe u konačno preoblikovanje kao čovjek. No onda njegova borba više nije čisto izvanjska, odnosno, jedan čovjek ne smije uništiti ili pobijediti drugoga zahvaljujući svojoj snazi, tako da se u konačnici na Zemlji mogu održati još samo snažni, nego snažni mora svoju snagu iskoristiti na drugi način…on mora poduprijeti slabog, snažni mora pomoći savladati otpore (protivljenja, smetnje, zapreke), tako da služi slabom. Tada čovjek svoju snagu dobro primjenjuje, on ju koristi prema Božanskoj volji, čim se on bori protiv otpora, ali ne želi u potpunosti pobijediti slabe, jer inače on zloupotrebljava snagu iz Boga, on ovu snagu koristi za djelo koje krši Božji red i Njegovu Božansku Ljubav. On griješi utoliko što bez Ljubavi postupa prema nečemu što poput njega stremi uvis, želeći mu oduzeti mogućnost višeg razvoja… upotrebljavajući svoju snagu kako bi vladao nad slabim. Čovjek treba nastojati savladati otpore, ali ne smije nastojati izvanjski pobijediti ono što mu se suprotstavlja, jer je uistinu čin većeg razvoja snage kada u Ljubavi nastoji čak i slabo prepoznati kao Božje stvorenje, i sada se bori jedino protiv onoga što je na štetu njegovom duhovnom razvoju naviše, pa to stoga nadvladava.


AMEN

Spread the Truth