Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2221 (Petrovi nasljednici… Crkvena-svjetovna moć…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2221, 25 Siječanj1942

PETROVI NASLJEDNICI… CRKVENA-SVJETOVNA MOĆ…

(Matej 16:15-19)

Čitajte Bibliju i vidjet ćete kako je Duh Istine bio odgurnut u stranu na najočigledniji način. Božja vam je Riječ bila uskraćena tako da oni od vas koji tražite Istinu Nju nećete prepoznati. Prastari zapisi su pažljivo sačuvani ali do koje se mjere ti zapisi slažu sa Kristovim učenjem to nije pomno ispitano. I kako li je često Božanska Riječ bila promijenjena, kako često je Božanska Riječ bila pogrešno protumačena i kako rijetko se na pogrešno tumačenje protestiralo. Ova obmana čovječanstva se ne može dovoljno često naglasiti; naposlijetku, ona je bila uzrokom svih podjela i religijskih sukoba. Kada je Isus živio na Zemlji On je govorio o Kraljevstvu Božjemu, o kraljevstvu koje nije od ovog svijeta (Ivan 18:36)… On nije govorio o svjetovnoj vlasti/moći, niti je govorio o jednoj crkvenoj vlasti/moći, u svezi jedne ogranizacije, On isto tako nije govorio u svezi ljudi koji su u ime Boga trebali vladati nad Njegovim Vlastitima… On je samo rekao Njegovim učenicima ‘Idite i podučite narode…’ (Matej 28:19) On im je dao zadatak da poduče ljude o Njegovu učenju Ljubavi i On je obećao Njegovu asistenciju da su ostali u Njegovu Duhu… Jer čim su oni podučavali Ljubav oni su sami morali živjeti unutar Ljubavi, stoga je Gospod Osobno, Koji je Ljubav (1 Ivanova 4:8, 16), bio sa njima. Ali gdje Ljubav vlada sva dominirajuća kontrola je nepotrebna… gdje Ljubav vlada jedna osoba služi drugu i gdje Ljubav vlada zapovijedi su suvišne ukoliko zapovijed Ljubavi dana od strane Boga Osobno nije propovijedana ljudima. Sve što naučava Ljubav u skladu je sa Božanskom voljom, ali dodavanje daljih zapovijedi nije u skladu sa Božjom voljom budući je temelj bilo koje zapovijedi dominantna sila… Ali ljudi trebaju živjeti zajedno poput braće, oni se trebaju ništa doli podrediti Božjoj vojli ako žele zadobiti kraljevstvo Božje. Ni u kojem slučaju se oni ne trebaju buniti protiv svjetovne vlasti koju je Bog doista odredio poradi očuvanja reda gdje je on narušen, međutim, Njegovo kraljevstvo nije od ovog svijeta… On jedini je Gospod i Vladar u Njegovom kraljevstvu (Matej 28:18), i on zasigurno ne treba nikoga na Zemlji da Ga reprezentira i sprovodi njihovu moć nad drugim ljudima (= papu). Ali koja Riječ Gospodnja tijekom Njegova života na Zemlji ukazuje na takvu vlast/moć?

On je živio život Ljubavi, On je davao Ljubav i podučavao Ljubav… Istinska Ljubav, međutim, isključuje potrebu za vladanjem… Snažniji ne bi trebao vladati nad slabijim gdje je bilo podučavano ispunjenjavanje Božanskih zapovijedi. Budući se jedna nasilna akcija ne treba vrlo visoko cijeniti, bez obzira koliko je plemenita i dobra. Ne dok čovjek ne koristi njegovu slobodnu volju su te akcije učinjene pred Bogom. I stoga Bog jedino zahtjeva slobodnu volju ljudskog bića. Ali u ni jednom vremenu ljudi na Zemlji nisu ovlašteni dodati njihove vlastite zapovijedi Božanskim zapovijedima. A još manje mogu ljudi biti primorani vršiti te zapovijedi prijetnjama vremene ili vječne kazne. Jer onda bi se zapovijed vršila da se izbjegne kazna, što bi inače bilo zanemareno. Stoga ispunjenje takvih zapovijedi ne može nikako imati veliku vrijednost pred Bogom i za vječnost. Kada su Kristovi učenici postupali sukladno Njegovim podukama i širili Evanđelje svijetom Božja je aktivnost bila jasno vidljiva budući su u Isusovo ime oni iscjeljivali bolesne, tjerali su zle duhove i vršili čudesa kako bi ponovno potvrdili ono što su podučavali. Božji duh je bio sa i u njima; sve što su postigli je bilo Božansko djelovanje Duha. Oni su proglašavali Kristovo učenje, Božansko učenje Ljubavi, i istovremeno primjerom pokazivali Ljubav njihovim bližnjim ljudskim bićima. Stoga, oni su eliminirali žudnju za vladanjem, jer oni su bili među sobom poput braće i služili su jedni drugima sa Ljubavlju. Ovo je bila služba koju je Isus Krist dao Njegovim učenicima za njihov budući rad… On nije odredio jednog Apostola kao povjerenika, kao lidera kojem se svi trebaju podložiti. Međutim, što se razvilo u kasnije vrijeme se potpuno razlikovalo od onog što je Gospod Osobno zastupao. Jedna crkvena-svjetovna vlast/moć je došla u postojanje koja je također strukturirala/sastavila svaku zapovijed Ljubavi, koja više nije korespondirala sa onim što je Isus Krist Osobno bio podučavao ljude. Premda je svojevoljno potčinjavanje u Ljubavi bilo zahtjevano, ono više nije bilo prakticirano od strane njih. I ovo je bilo od najodlučnijeg značaja budući je ono što je Isus osudio tijekom Njegova života na Zemlji ponovno izbilo na površinu… ljudima je bilo zapovjeđeno da čine što su morali raditi dobrovoljno. I istaknuti ljudi na dobrom glasu su sebe zvali nasljednicima Apostola koji su vršili dužnosti njihove službe u najvećem siromaštvu…. i strukturalno ustrojstvo koje je prikazivalo ogromnu raskoš je sebe nazivalo jedinom blaženom Crkvom (ili ‘jedinom Crkvom koja čini blaženim’), koju je Krist Isus bio navodno ustanovio sa riječima, ‘Ti si Petar, stijena…’

Ove su Riječi bile protumačene od strane ljudi koji su žudjeli vlast/moć; ali ove riječi ni u kojem slučaju ne dozvoljavaju tumačenje da je Petar utemeljitelj jedne crkvene vlast/sile i da su glave ove Crkve nasljednici apostola… samih onih apostola koji su, bez statusa i istaknutosti, jedino proglašavali Evanđelje, Božansko učenje Ljubavi, svijetu. Petar je bio najprivrženiji od njih i Isus je naglasio njegovo snažno vjerovanje sa riječima ‘Ti si Petar, stijena, i na ovoj stijeni ću Ja izgraditi Moju Crkvu.’ On naziva zajednicu vjernika Njegovom Crkvom, budući se oni koji žele postići Božje Kraljevstvo moraju sjediniti sa najdubljom vjerom i tako osnovati Njegovu Crkvu. Takva je Njegova Volja, i On je izrazio ovu volju sa tim riječima. Međutim, nije Njegova volja da istaknuti i uzvišeni dostojanstvenici trebaju za sebe vjerovati kako su glava takve zajednice i tako također sprovoditi njihovu vlast… da nebrojeni običaji i ceremonije učine da uistinu suštinski dio postane nevažan; to jest da zbog bezbrojnih ceremonija, kojima je dano previše zasluge, Božansko učenje Ljubavi ostane nezamjećeno, i da prema tome istinski zadatak apostola širenja Evanđelja po svijetu više nije prepoznat. Može doista također biti ljudi po Božjem srcu među tim vladarima (papama), i Bog njima uistinu neće zanijekati Njegova Duha i Njegova milosrđa, ali onda njihova mudrost nije rezultat njihove pozicije ili uzvišene službe koju ispunjavaju nego njihovog ispravnog načina života pred Bogom… Ovi su onda istinski Petrovi sljedbenici budući su snažne vjere, i iz snage vjere oni crpe mudrost, jer onda su oni poput stijene odakle izbija živa voda… Onda su oni istinski predstavnici Kristove Crkve, koja je zajednica vjernika.

AMEN

Spread the Truth