Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2157 (Sjedinjenje duše i Duha kroz Ljubav-nu aktivnost…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2157, 19 Prosinca 1941

SJEDINJENJE DUŠE I DUHA KROZ LJUBAV-NU AKTIVNOST ….

Snagu koju vam Bog prenosi putem Svoje Riječi vi manje osjetite tjelesno, a i pored toga ćete biti oslobođeni, jer okovi duše time će biti rastureni, i ona će postati sposobna čuti glas Duha u sebi. Neprestano se trebate boriti i moliti za dotok snage i stoga tijelo to ne osjeća kako čovjek ne bi postao nemaran pri stremljenju. Izmoli li si on snagu od Boga, onda će sasvim izvjesno njome i biti obdaren, a nikako se ne može nazadno razvijati onaj tko traži snagu iz Boga. Jer Bog neće dopustiti da se niti jedan čovjek uzaludno moli za neki dar koji je duši od koristi. Kad vama ljudima snaga iz Boga dolazi u obliku Njegove Riječi onda je i Duh u vama probuđen i može se sporazumjeti sa dušom, tj. duša je sposobna primiti poduke Duha. Ona je dakle već u određenoj slobodi i koristi tu slobodu za spajanje na Duh, koji se isto tako želi sjediniti s njom. Tek kad je duša sjedinjena s Duhom postigla je stupanj zrelosti koji kao rezultat ima svijetlu budućnost u onostranom.

Duša i Duh na početku utjelovljenja nisu bili spojeni. Duša nije znala ništa o Božanskoj iskri koju je u sebi nosila. Tek putem Ljubav-ne aktivnosti postala je toga svjesna, pošto se teko tada Duh javlja i izražava. Cilj i svrha zemaljskog života je sjedinjenje duše i Duha …. što može biti postignuto jedino putem Ljubavi. Ljubav-na aktivnost duši donosi snagu, tako da ona može osjetiti djelovanje Duha …. Može primiti njegove poduke, shvaća te mudrosti koje joj se podjeljuju (otkrivaju) pa ih onda može i predavati dalje.

Za sve to je potrebna snaga koju može tražiti od Boga putem srdačne molitve ili si ju postiže kroz neprestano Ljubav-no djelovanje putem kojeg ona isto tako traži snagu od Boga. Duh u čovjeku neprestano će poticati na Ljubav pošto je on sam Božanska iskra Ljubavi …. Kad je duša jednom Ljubav-no aktivna, onda se ona u sebi duboko spaja sa Ljubav-nom iskrom, a što je dublja povezanost duše i Duha, to slobodniji i postaje Duh, koji koristi slobodu za prijem duhovnog blaga iz duhovnih predjela, koje on onda dostavlja duši.

I sve je snaga iz Boga …. Tako da Božanska snaga pritječe čovjeku svakim prijenosom duhovnog blaga. Ona postiže to da se duša i Duh sjedinjuju i teže istome …. sjedinjenju s Bogom …. Čak i kad veza duše i Duha čovjeku ne dolazi do svijesti osjetno, on se sve više priključuje žudnji Duha, tj. on dušu više ne sprječava ako ona u sebi želi uspostaviti vezu s Duhom, i bez otpora se prepušta njezinoj volji. Jer tada Duh vlada razmišljanjem, osjećanjem i htijenjem čovjeka i njegov zemaljski život onda mora biti uspon prema gore ….

AMEN

Spread the Truth