Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2148 (Obzirnost prema slabosti drugih ljudi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2148, 11 Studenoga 1941

OBZIRNOST PREMA SLABOSTI DRUGIH LJUDI…

Mudar je tko se ne srdi na slabost drugih ljudi, jer oni koji to čine, sami su slabi, i padaju na ispitu koji im je postavljen za kušanje njihovog strpljenja i snage volje. Jer u prevazilaženju samog sebe krije se snaga, a onaj dakle tko je jak, njega slabost bližnjega neće uzbuditi, ona ga neće obeshrabriti niti će biti poticaj za nestrpljivost. A tko sebe odgaja u strpljenju, taj će i bližnjega moći uvjeriti ako ovaj pogriješi, i tako dakle izvršiti dobar utjecaj na njega; ali nikada to neće postići ako je njegovo biće uzbuđeno, jer to onda prouzrokuje uzbuđenje i kod bližnjega i ‘opredjeljuje’ ovoga na protivljenje ….

Čovjeku strpljenje ne može biti dovoljno propovijedano, i čovjek se neprestano treba imati pod kontrolom kako nad njim ne bi zavladala sila koja teži njegovom duhovnom nazadovanju. U toj je opasnosti čovjek samo ako bude slab, jer slabost koristi protivnik Boga kako bi čovjeka naveo na pad. On ga želi potaći na neljubavno postupanje i razmišljanje, i često je dovoljan samo mali poticaj, i on postiže svoj cilj.    

Stoga je potrebna neprestana budnost i neprestana borba sa samim sobom. U borbi sa samim sobom čovjek se jača, a borba protiv bližnjih slabi ga. To bi svatko trebao imati na umu i odnositi se shodno ako dođe u situacije gdje je stavljen na probu. Njegova borba treba biti jedino borba protiv ne-Ljubavnosti, inače treba strpljivo slušati što ga to draži na protivljenje. Ojačat će iznutra i slabost će bližnjega prosuđivati obzirno te kroz to duhovno sazrijevati, jer jedino putem prevazilaženja sebe samoga čovjek napreduje ka gore ….

AMEN

Spread the Truth