Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

2117 (Božanska Providnost… Zavedena volja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2117, 16 Listopad, 1941

BOŽANSKA PROVIDNOST….  ZAVEDENA/POGREŠNO UPUĆENA VOLJA…

Događaji u životu ljudskog bića se ne događaju slučajno, umjesto toga sve je Božanska Providnost i bilo je unaprijed određeno od vječnosti. Život svakog čovjeka je bio skiciran do u detalje (Matej 5:36; 10:30; Luka 12:6, 7), pa ako i izgleda kako ljudska volja (u/pri tome) igra ulogu, to je jedino zato što je Bog poznavao ljudsku volju od vječnosti i prema tome također zna kako osoba koristi slobodu svoje volje. I sukladno toj volji Bog je oblikovao ljudski život čak prije nego je započeo. Tako pojedinac ne može promjeniti svoj život na potpuno drugačiji način od onog kako je to Bog odlučio, baš kao što, u drugu ruku, nikakve slučajnosti ne igraju ulogu u planiranju zemaljskog života. Prema tome, bez obzira da li su promjene u životu povoljne ili ne(povoljne), sve treba biti prihvaćeno sa zahvalnošću i podređivanjem/pokornošću, pošto su one jedino naumljene postići viši duševni razvoj, one su jedino još više (novih) mogućnosti za njezino sazrijevanje/usavršavanje.

Potpuno je pogrešno pretpostaviti kako bi čovjekova volja ili djelovanje mogli biti sposobni spriječiti ovo ili ono. Bez obzira kako ljudska volja odluči, rezultat će uvijek korespondirati sa Božjim vječnim planom, iako ovo ne oslobađa ljudsko biće od njegove odgovornosti ako on svoju volju koristi na pogrešan način. Bog je već uzeo u obzir tu zavedenu čovjekovu volju, tj. posljedice toga (= krivog korištenja slobodne volje) se opet okreću/pretvaraju u mogućnosti za uzlaz. Ovaj se slijed, međutim, ne odnosi prema čovjekovoj zavedenoj volji, tj. čovjekova zavedena volja zasigurno može ostvariti djelo, no učinak tog djela, međutim, ne odlučuje on već Bog… I tako Bog usklađuje/koordinira svaki događaj, On dopušta da zbivanja prate jedno drugo na takav način da to donosi dobrobiti čovjekovoj duši, i čovjek ne može učiniti ništa da bi spriječio plan kojeg je Bog jednom i zauvijek uredio/namislio. Ne postoji tako nešto poput slučajnosti, bez obzira kako se zbivanja prikazivala čudesnima, kurs života svake pojedinačne osobe je uvijek Božja volja… Budući da Božja volja uvijek dozvoljava/priznaje/omogućuje čovjekovu slobodnu volju, a kako je On znao o njoj (= kakva je ona; kakva će biti) od vječnosti On je oblikovao njegov život u skladu sa ovom slobodnom voljom.  

AMEN

Spread the Truth