Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2061 (Ispravna molitva… Ispunjenje…”Oče, budi tvoja volja…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2061, 8 Rujan 1941

ISPRAVNA MOLITVA… ISPUNJENJE…‘OČE, BUDI TVOJA VOLJA…’  

(1 Petrova 5:7)

Najveća sila leži u svjesnom zazivanju Boga. Sve može postići čovjek čiji stav prema Bogu je takav da s Njim stupa u kontakt kad se nalazi u svjetovnoj ili duhovnoj nevolji, pošto može biti lišen svake brige. Tada netko drugi brine za njega, Onaj Čija moć je najveća. 

Bog je Svojoj djeci omogućio most do Sebe: molitvu. Tko koristi taj most, uvijek i neprestano ima mogućnost predati Mu svoje brige i nevolje; a Bogu moći predati brige znači njih se i riješiti, jer Bog preuzima nevolju svakog čovjeka, i to utoliko radije sa ukoliko više povjerenja Mu ona bude predana.

Kad se čovjek jednom oslobodio osjećanja nepremostive udaljenosti od Boga, osjeća se kao njegovo stvorenje, i time dakle spoznaje svoje pripadništvo Bogu, tako da je tada i njegova molitva prava, pošto će tada sa svojim Tvorcem, sa svojim Ocem od Vječnosti, razgovarati kao dijete, i prisno moleći, prilaziti će Mu u svim svojim nevoljama. 

Čovjek je nemoćan …. što god da započne, može završiti po želji samo onda kad Bog da Svoje odobrenje. Ako čovjek dakle želi iz vlastite snage zagospodariti svojim brigama i problemima i ne mari za Božju pomoć, ako Bog ne da Svoju suglasnost, njegov trud i njegova nastojanja biti će bezuspješna. 

Jer, sav uspjeh je ovisan o Bogu, i razumije se da će Bog pomoći čovjeku koji Mu dođe direktno i (iz)moli Njegovu pomoć. Prava molitva znak je pravog dječjeg odnosa kojeg Bog želi da se uspostavi, i tada Očeva Ljubav stupa u akciju, i On čovjeku ispunjava svaku molbu …. 

Općenje s Bogom treba biti lišeno svake vanjštine, a isto tako treba biti oslobođeno od pretjerane poniznosti koja bi se izražavala u držanju i gestama. Odnos djeteta prema Ocu treba biti prisan, svakako dječji odan i pokoran u poslušnosti, no dijete za Oca treba vezati iskrena Ljubav. 

Takva jedna srdačna molitva djetetu i mora donijeti ispunjenje svake molbe, jer Bog je Ljubav, a Ljubav Svome djetetu ne uskraćuje ništa što mu pričinjava zadovoljstvo. Dijete smije izreći i zemaljske molbe, kad je shvatilo da će Očeva Ljubav dijete opskrbiti onako kako je to za njega korisno …. 

Ta spoznaja ima za posljedicu da ispunjenje svake molbe biva prepušteno na volju Ocu, da se dijete moli “Oče, neka bude volja Tvoja” i da se tada puno povjerenja prepusti Očevoj Ljubavi i iz Njegove ruke odano primi što mu je namijenjeno. Vjera i povjerenje u Njegovu Dobrotu i Mudrost treba biti temelj svake molitve, tada zemaljsko dijete ispunjenje svojih molbi prepušta nebeskom Ocu, i tada je Njemu ta molitva ugodna, i On će ju i uslišiti.

AMEN

Spread the Truth