Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

1967 (Božja Riječ…’Dajte Bogu što je Božje’ … Vlast…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 1967, 25 Lipnja 1941

BOŽJA RIJEČ …. ‘DAJTE BOGU ŠTO JE BOŽJE’ …. VLAST ….

Što je Bog do sada dao ljudima bilo je prihvaćeno samo od onih koji su u sebi nosili izrazito jaku potrebu za Istinom; jer tī to priznaju kao Božju Riječ. Posljedično tome, čista Božja Riječ rijetko će se probiti. U doba nedaće i nevolje Božja Riječ spušta se na Zemlju …. U vrijeme kad ljudima treba donijeti utjehu, kad im treba dati snagu za zemaljski život. 

No čovječanstvo ju odbija ili ravnodušno prolazi pored nje. Ono ju ne uvažava i stoga ona na njemu ne može postati djelotvorna. Bog se u Svojoj bezgraničnoj Ljubavi uvijek iznova Osobno u Riječi spušta na Zemlju. On se želi ljudima približiti, Sam Sebe njima dovesti do svijesti, On želi s njima govoriti i prenijeti im snagu, no oni zatvaraju svoja srca i ne dopuštaju Mu da uđe.

I zato jad na Zemlji postaje sve veći. Patnja će rasti do neizdrživosti, doći će vrijeme najveće bijede, kako bi ljudi kroz to došli prisebnosti i onda tražili Boga, da im On pomogne. A onda će Božja Riječ kod svakoga od njih pojedinačno nalaziti ulaz te tako i postajati djelotvorna u Svojoj punoj snazi.  

Bezbrojne su mogućnosti kako je ona njima ponuđena …. kako od čovjeka čovjeku tako i u izravnoj vezi s Bogom, ukoliko čovjek prisno i ponizno vodi razgovor sa najvišim Bićem, Čijim stvorenjem se on osjeća. To primanje Božanske Riječi je uistinu najbolje, no ono zahtijeva jednu određenu duševnu zrelost kao preduvjet, tj. moralo je prethoditi stremljenje samo-oplemenjivanju prije nego je čovjek sposoban u sebi čuti Božji glas.

No samo rijetko čovjek se oblikuje u skladu s Božjom voljom, a zato se i samo rijetko direktno čuje Božanska Riječ …. Zato ljudi trebaju slušati one putem kojih Bog Svoju Riječ njima prenosi, i oni dakle trebaju primati tu Riječ putem posrednika, jer uvijek to ostaje čista Božja Riječ, koja je blagoslovljena Njegovom snagom …. I oni se uvijek trebaju jedino potruditi živjeti sukladno toj Riječi …. Tada će oni vrlo uskoro misaono biti podučeni i vođeni tako da misaono mogu prihvatiti sve Mudrosti iz Boga.

Božanska Riječ biti će melem u najtežim vremenima, biti će okrjepa i utjeha onima kojima prijeti slom, biti će sidro koje je posljednji spas kad je životna lađa u opasnosti od potonuća. Jer iz te Riječi izvire sva snaga …. I kako god da se svijet postavi u odnosu na tu Riječ, nikada ju neće moći uništiti ili učiniti nedjelotvornom …. Jer ona je nešto duhovno, što nikada ne može biti žrtva propasti. Ona se misaono može prenijeti ljudima i posljedično tome nedodirljiva je svakoj zemaljskoj vlasti.

Božanska Riječ ima vječni rok trajanja, i tko ju prihvati kao najviše dobro i prisvoji si ju, taj će si isto tako osigurati život vječnog trajanja, jer duhovno dobro je neprolazno, i tko ga posjeduje, jednako je tako neprolazan …. Sve mjere od zemaljske strane nikada ne mogu dotaći samu Božju Riječ, ali itekako mogu ljude učiniti bezvoljnima da ju prihvate, i oni onda na izvjestan način sami sebe zakidaju za najveće blago ako oni od Božanske Riječi odustaju zemaljskih pogodnosti radi …

Ono što je usmjereno protiv Boga i Njegovih zapovijedi, to je od protivnika ubačeno ljudima, i nikada nije za slijediti, čak i ako je to naredba od strane zemaljske vlasti …. Dajte Bogu što je Božje (Matej 22:21)…. a svjetovni zahtjevi trebaju biti ispunjavani ukoliko oni nisu protivni Bogu ….

Ono što se od vas zahtijeva od strane vlasti, to trebate činiti, ali ako je usmjereno protiv Boga ili Njegovih zapovijedi, vi trebate poslušati Onoga Koji je nad svime, jer On je vaš Gospodar, Kojemu je sve podloženo …. A Božanska Riječ traži Ljubav …. Ljubav prema bližnjemu …. i svi postupci, koje činite, trebaju biti rođeni iz Ljubavi.

No ako se zahtijeva drugačije, zakonodavac nije ljudima dan od Boga, nego si je uzeo vlast, koja mu međutim može biti oduzeta, ako se on ne podlaže Božanskoj volji …. Bog je Vlast Koja je jedina za priznati, a zemaljska vlast, koja Božansku volju ispunjava, i od Boga će biti podupirana u svim njenim mjerama i postupcima. Na svemu što ona započinje počivati će vidljivi blagoslov. I duševni i duhovni razvoj prema gore moći će se primijetiti tamo gdje upravlja takva vlast …. jer ona doslovno radi s Bogom ….

No onda kao najsigurniji pokazatelj mora smjeti biti razdjeljivanja i čista Božja Riječ, mora se moći njegovati duhovno zajedništvo, ljude koji su istog usmjerenja međusobno mora vezati stanje mira, i snaga Božanske Riječi mora svugdje među čovječanstvom biti djelotvorna, tj. ljudi koji prihvaćaju Riječ, moraju biti u najužoj povezanosti s Bogom i živjeti u Ljubavi, tj. neprestano biti aktivni u Ljubavi …. 

AMEN

Spread the Truth