Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

1851 (Erupcije… Aktivnost oslobođenih duhova…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 1851, 17 Ožujak 1941

ERUPCIJE… AKTIVNOST OSLOBOĐENIH DUHOVA…

Čim se Zemljina jezgra počne pokretati, jedan će silan tutanj ispuniti zrak, jer zemljina okruženja osjećaju provalu duhovnih supstanci u zemljinim unutrašnjostima i uvelike su time afektirana. Kao rezultat njezine iznenadne slobode, supstanca, koja je do sada bila prognana u najtvrđu od formi, postaje izvanredno aktivna i vrši utjecaj na već više zrele duhove tako da nastaju najneobičnije promjene u prirodi, budući da oslobođena duhovna supstanca, koja je još na početku njezina razvoja, pokušava oblikovati proces svoga razvoja u skladu sa njezinim vlastitim nahođenjem. Ona bi željela sebe utjeloviti u tvorevinama koje potrebuju viši stupanj zrelosti. Ali duhovne supstance u formi ovome prigovaraju, i tako je također vojevana borba između već više zrelih duhova te i dalje nezrelih i ovo rezultira u turbulentoj erupciji koja se može čuti u svijetu. Ovo će biti početak onoga što će užasnuti cijeli svijet… Duhovna supstanca unutar Zemlje žudi svjetlo i probija se prema površini, a iznenadna promjena iz predjela potpuno neiskupljenih u carstvo duhova koji se već približavaju iskupljenu je vrlo prikladna da bi prouzročila najnevjerojatnije događaje u prirodi koje ljudi ne mogu objasniti na jedan zemaljski način, unatoč tome svi oni imaju svoje razloge… Upliv duhovnih bića, koja su odlučila i tako se složilia da budu pomoćno aktivna, ispunjava prostor oko Zemlje – gdje se erupcije događaju – sa ovim porivom da budu aktivni, koji još ne može napredovati (u smislu, ‘uhvatiti zamah’, ili ‘razmahati se’), i pobuđuje još slobodne duhove u atmosferi na izuzetnu aktivnost, tako da su takve prirodne katastrofe popraćene nezamislivim olujama i navalama prirodnih sila, intenzivnost i učinak kojih su nezamislivi vama ljudskim bićima. Kao rezultat on će biti potpuno lišen njegove sposobnosti razmišljanja, on će biti pod tako teškim pritiskom od strane duhovnih supstanci da će izgubiti svaku racionalnu prosudbu događaja i u ovom slabom i pasivnom stanju on se nosi sa svime (ili ‘sve prihvaća’).

Jednom kada duhovna supstanca može sebe očitovati u jednoj ili drugoj formi i dopustila je svojem porivu da nešto (u)čini da se probije, erupcije će se na Zemlji slegnuti. Ono što želi biti pomoćno razdvaja sebe od onog što ostaje u protivljenju Bogu, izbija na površinu Zemlje, i pridružuje se radnom/djelotvornom duhovnom biću tako da će aktivnost potonjega biti sprovođena sa većom snagom nego ranije. Sva ova bića su kao još slobodna i oni prema tome bijesne na sasvim katastrofalan način. Oni su snažniji nego već zavezani duhovi u biljnom i životinjskom svijetu, ovi duhovi ne mogu ponuditi dovoljni otpor i nesposobni su odbraniti sebe, tako da je njihova izvanjska forma uništena od strane oslobođenih duhova, i tako su mnoge tvorevine razložene od strane samih ovih prirodnih sila. I ovo se događa uz Božansko odobrenje, jer kada je došlo vrijeme koje je Bog postavio za dokončanje takvih katastrofa, On će postaviti oslobođenu duhovnu supstancu opet u izvanjske forme i dodijeliti im njihov rad… Tako će svake vrste novih tvorevina opet nastati… ono što živi će prestati postojati i novi će se život pojaviti kako je određeno od strane Boga… To je zašto takve prirodne katastrofe neće trajati dugo. Što više neograničene oslobođene sile bijesne, skorije će one opet biti prognane: inače bi to rezultiralo u potpunom uništenju koje, međutim, nije u skladu sa Božanskom voljom. Jedino promjena onog što je u postojanju, to jest, što je naumljeno od strane Boga, je dopušteno, ali ne uništenje onoga što postoji. Unatoč tome, promjene su tako goleme da je ljudsko biće suočeno sa Božanskim izražajem Boga koji ga mora protresti do srži, ako on nije čisto svjetovno orijentiran i samo razmatra procese u materijalističkom smislu. Ako mu glas Božji ne govori tijekom takvih događaja, onda će čak najsiliniji prirodni fenomen podbaciti u njihovoj svrsi za dušu, i onda će duh u njemu i dalje biti jako zaostao, sa teško ijednom drugom mogućnošću za duhovni razvoj ljudi koji ne shvaćaju Božju ogromnost i svemoć u takvim prirodnim katastrofama.

AMEN

Spread the Truth