Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

1827 (Dolazak na oblacima… Uznešenje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 1827, 24 Veljače 1941

DOLAZAK NA OBLACIMA… UZNEŠENJE…


Samo još malo i vidjet ćete Me da dolazim na oblacima, i klicat ćete i radovati se i biti sretni da su se Pisma ispunila (Matej 24:30; Djela Apostolska 1:11). I pravedni će čuti Moj glas koji će im milo zvučati, ali oni koji Me niječu će biti zahvaćeni užasom i htjeti će pobjeći od Mene. Ipak Sud će ih dohvatiti gdjegod to moglo biti; jer jednom kada je došao dan kojeg Sam označio kao Sud svatko će biti pozvan na odgovornost i nesposoban izbjeći Sud. I Moji odani sljedbenici će zahvaljivati i pjevati Mi slavopojke da Sam im Sebe otkrio, oni će Me obožavati u duhu i Istini, i kada Me ugledaju biti će ispunjeni sa vrlodubokom Ljubavlju za Mene i naknadno Me služiti sa najsrdačnijom predanošću. Jer Ja ću trebati voljne i privržene sluge nakon vremena Suda. Ja želim uspostaviti zajednicu i dati joj zadatak; Moja je volja da se ljudi koji Me prepoznaju i proglašavaju Moje učenje ujedine i ako oni rade zajedno zajednica će svugdje biti snažna. Ali Ja želim isključiti one koji su netolerantni i oholi, jer oni dovode u opasnost malu grupu Mojih sljedbenika. Ja želim biti među njima i stoga iskrena poniznost i Ljubav moraju biti sastavni  dio ljudi sa kojima Sam Ja u Ljubavi-prepunom skladu. I kad se okrunjen pojavim u oblacima podići ću svakog tko Me tako ljubi da Me njihova srca čeznu susresti. I Ja ću ih odnijeti na mjesto gdje nikakve patnje i tuge ne postoji… Ja ću za njih stvoriti novi dom, Ja ću oblikovati Zemlju iznova i pripremiti ju da primi ove vjerne Moje sluge koji će otada raditi za Mene i u Mojoj volji.

I onda će na Zemlji biti vrijeme mira, ljudi će živjeti u Ljubavi; oni će Bogu davati čast i Ljubiti Ga i uistinu će biti Moja djeca, kojima ću sići kako bi slavio sa njima. I Ja ću sjediniti zajedno ljude i blagosloviti njihovu vezu, i novi, duhovno visoko razvijen naraštaj će proizaći koji će primiti Moju Riječ od Mene… koji će se ponizno klanjati Meni a ipak biti ujedinjen sa Mnom u najdubljoj Ljubavi.

AMEN

Spread the Truth