Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

1816 (Borba protiv Krista… Ratnici Božji… Svjetonazor…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 1816, 17 Veljače 1941

BORBA PROTIV KRISTA …. RATNICI BOŽJI …. SVJETONAZOR ….

Duhovna borba primjećuje se u cijelom svijetu, no još se ne vodi otvoreno. Svjetonazor kod kojega se na stav prema Bogu pažnja obraća samo usput, već je potiskivanje onoga što je u stvari najbitnije u zemaljskom životu. Posljedica takvog jednog svjetonazora stoga mora biti borba protiv svega duhovnoga, jer gdje nije uspostavljen ispravan odnos prema Bogu, tamo se čovječanstvo nalazi u posluhu Bogu-protivnoj sili, a ova čovjeka određuje za borbu protiv svega onoga što je Božansko. Naopako razmišljanje čovjeka povezano je samo sa utjecajem te sile, i jedina zaštita protiv toga preostaje zazivanje dobre duhovne sile, zazivanje Boga ….

No kako Bog može biti spreman na pomoć, ako se niječe spremnost Boga? …. A nijekanje toga jeste ako se Boga ne priznaje kao Biće Koje se nalazi u najužem dodiru sa Svojim stvorenjima. Tu vjeru u jedno Božansko Biće se pokušava uzeti čovječanstvu, a kroz to se onemogućuje pravi odnos prema Bogu. To su predznaci stvarne, tj. otvorene borbe protiv Krista i Njegovog učenja. A ta borba će poprimiti takve oblike da je djelovanje protivničke sile skroz očigledno ….

I zato Bog daje baš tako očigledne dokaze Svog djelovanja i Svoje Ljubavi spram zavedenog čovječanstva ….  Zato On čini da sa svih strana na zemlju teče Njegova Božanska Riječ, kako bi oni rijetki koji još imaju ispravan stav prema Bogu i prepoznali posljedice toga, kako bi ti rijetki stajali u Istini i sa punim uvjerenjem se mogli zalagati za vidno djelovanje Boga i za Njegovo Božansko učenje. Ti vidljivi dokazi dopušteni su zato što Božji protivnik ne štedi sredstva da bi (Bo-)Ga potisnuo iz srca ljudi. 

Bog ne priječi djelovanje tih sila, ali istovremeno šalje Svoje ratnike i oprema ih Svojom Silom. On tamo gdje je čovjek voljan primiti, daje čistu Božansku Riječ i time u Riječi i Sâm silazi na Zemlju kako bi Svoje ratnike pripremio za boj, koji se vodi protiv duhovnoga. I pokazati će se da je mala skupina Božjih ratnika moćnija od protivnika, koji doduše svoju borbu vodi uz podršku svih sila iz podzemlja, no i pored toga će biti pobijeđen, pošto Božji ratnici raspolažu silom koja ove daleko nadmašuje.

Bog se ne da ismijavati, On je pun Ljubavi i milosrdan, i On će ljudima koji su u zabludi i koji iz neznanja griješe doći u pomoć, no nikada ne dopušta da duh tame savlada Zemlju, a ovaj se sada pokušava domoći vlasti, tako da će boj biti vođen, i uistinu će oni koji priznaju Božansko Biće, oni koji priznaju Krista, iz te borbe izaći kao pobjednici.

AMEN

Spread the Truth