Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

1611a (Slobodna volja ne neizostavna za izbavljenje…(samoizbavljenje)…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 1611a, 14 Rujan 1940

SLOBODNA VOLJA JE NEIZOSTAVNA ZA IZBAVLJENJE… (SAMOIZBAVLJENJE)

Zahvaljujući slobodnoj volji, čovjek ima moć (ima u svojoj moći) sebe izbaviti, on je slab i nemoćan jedino bez primjene sredstava milosti, bez potpore duhovne snage. Milost je sve što Bog u Svojoj Ljubavi pruža čovjeku, ako ovaj nju žudi… Stajati u Božjoj milosti znači biti stalno zbrinut od Njegove Ljubavi, a ova Ljubav intervenira svugdje gdje je čovjek u opasnosti. Ako njegovoj duši prijeti opasnost, njemu pomaže Božanska Ljubav, ukoliko se sam čovjek ne suprotstavlja ovoj pomoći. Najučinkovitije sredstvo milosti je molitva. Molitva je sredstvo za neizmjerno primanje milosti, odnosno uvijek iznova snage i pomoći u svim nevoljama i patnjama duše. Molitva čini to, da se dobra duhovna bića čovjeku pomoćno postave na raspolaganje, odnosno snagu, koju oni posjeduju u punini, daju u molitvi snage-potražujućem čovjeku. Onda je slobodna volja čovjeka bila aktivna, da traži snagu iz Boga. Stoga je molitva sredstvo za primanje neizmjernih milosti. A još jedno sredstvo za primanje milosti je aktiviranje u Ljubavi… Jer, sa svakim djelom nesebične Ljubavi prema bližnjemu, njemu pritječe Božanska milost u obliku Božanske Ljubavi, a ova čovjeka potiče na sve živahniju Ljubav-nu aktivnost, a jedino kroz Ljubav, čovjek sebe izbavlja, tako će snaga u čovjeku biti to jača, što više on prakticira Ljubav, i kroz to prima Božju milost, odnosno povećanu snagu za svoje samoizbavljenje. Nikakva snaga ili milost ne može priteći čovjeku koji samo ispunjava neku formu, njega mora najunutarnjije srce poticati da moli i da ljubi… Tek onda njemu može biti posredovana milost. A briga, bolest i nevolja su dokaz Božanske Ljubavi, jer one trebaju čovjeka dovesti u stanje da primjeni sredstva milosti, stoga da u molitvi preklinje pomoć, i da postane aktivan u Ljubavi za bližnjeg. A, Bog ljude kroz to vodi tako da oni nose žudnju da stanu u zračenje Božanskog Sunca milosti, On im na neki način nudi sredstva milosti, tako da se oni njima posluže. Duhovno usavršeni međutim stoji u istoj volji s Bogom, i kao vršitelj volje, na isti način se trudi, na bića na Zemlji tako utjecati, da se ona posluže sredstvima milosti… oni potiču volju čovjeka da bude Ljubav-no aktivan, i da Boga moli za Njegovu potporu snage… tek onda je slobodna volja ispravno iskorištena, onda je čovjek sposoban sam sebe izbaviti, jer on čini sve s Božjom pomoći, on koristi Božju milost, i stoga živi u (Bogu) i sa Bogom…

AMEN

Spread the Truth