Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

1597 (Različite objave… Gdje je Istina…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 1597, 4 Rujan 1940

RAZLIČITE OBJAVE… GDJE JE ISTINA…

Čovjek koji stoji u spoznaji Istine, uvijek će činiti ispravno, budući mu njegov duh uvijek dobro pokazuje. Razmišljanje čovjeka se doduše ponekad može kretati u područjima koja još nisu predstavljena njegovom znanju, no onda čovjek neće ustrajati u svojemu stavu, nego će on u sebi imati osjećaj nemogućnosti davanja nikakve informacije, i bit će oprezan sa svojim tvrdnjama. Ali, da bi prenosio zabludu, njegova volja je previše okrenuta Istini, a ova volja ga štiti od pogrešnog govora. Onda možda neko pitanje doista može biti (ostati) nerazjašnjeno, no ono će brzo pronaći svoje razrješenje putem Božanskog Duha koji je sada aktivan, čim On ispravno vodi razmišljanje čovjeka, i odjednom mu daje snagu spoznaje, da njemu nadolazeći odgovor percipira kao Istinu, i sada ju također može zastupati. Božanski Duh ne dozvoljava da se u spornim pitanjima razmišljanje onoga tko žudi Istinu izgubi na pogrešnom putu. I prema tome, s punim uvjerenjem će biti izgovoreno ono što misaono prilazi čovjeku, budući tražiteljima Istine Istina prilazi u obliku misli, i posljedično je svaka misao ispravna, ukoliko je bio zazvan jedino Bog kao vječna Istina, ako je čovjek sam od sebe u dvojbi. A dovoljno je da znate da će Istina uvijek biti tamo gdje Božji Duh može biti učinkovit, a Duh iz Boga može objaviti samo jednu Istinu, stoga proturječna učenja moraju potjecati od drugih davatelja… Čisto nepristrano (objektivno, bez predrasuda) mora biti provjereno koji rezultati se podudaraju sa Čistim, nepatvorenim Kristovim učenjem… Jedino to jamči najpotpuniju Istinitost… Gdje se pak Božanska snaga, čak i ako je žuđena, sukobljava sa otporom u obliku postojećih učenja koja su u suprotnosti prema Čistom Kristovom učenju, tamo je čovjek izgradio prepreku za Božansko djelovanje, a snage protivne moći onda nastoje učvrstiti baš ova obmanjujuća učenja, vezujući  se za volju čovjeka koji ne želi odustati od tih krivotvorenih učenja, i obmanjujuće utječu na čovjeka, što je međutim moguće jedino kod ljudi kojima su učenja koja su im prije bila prije ponuđena, važnija od Samoga Boga… Tko sebe pun pouzdanja preda Bogu Osobno, njegov duh mora stajati u Istini, a kada su Božje Objave nepatvorene prenesene bližnjima, one se moraju podudarati u svim pojedinostima, budući Bog kao vječna Istina Svojoj djeci daje uvijek jedino istu Istinu, a rezultati i zaključci koji odstupaju, proizvod su onoga koji se bori protiv Istine… Jer, protivnik će se uvijek pobrinuti da rasprostrani obmanu, on ništa neće propustiti pokušati kako bi prikrio jasnu Istinu, a ovo mu najbolje uspijeva tamo, gdje je on već obavio pripremni rad, i ovaj je pronašao odjek. On tamo nailazi na spremni odziv. No, ljudima koji nisu nikada cijenili njegovo djelo, nego jedino u Bogu vide svojega Učitelja, može prići jedino Najčišća Istina, budući istu primaju iz Božje ruke, jer oni u iskrenoj molitvi, Boga Osobno mole za prosvjetljenje, i tako Duh iz Boga u njima može izravno djelovati.

AMEN

Spread the Truth