Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

1517 (“Idite i poučite sve narode…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 1517, 12 Srpanj 1940

‘IDITE I POUČITE SVE NARODE…’

(Matej 28:19)

Najveća varka protivnika (Sotone) se sastoji u pomračivanju čovjekovih misli te da ih učini suglasnima njegovim planovima.

Ako čovjek, međutim, ponizno moli za Božanskog Duha, njegove će misli biti ispravne i on će jasno prepoznati značenje ovih Riječi. On će također prepoznati kako volja za izdizanjem mora onemogućiti djelovanje Božanskog Duha, da je njegovo razmišljanje bilo zavedeno i prema tome se lažna doktrina morala razviti, koja je ozbiljno izopačila Božansku Riječ. I Bog nije zaustavio ljudsko biće, On se nije uplitao u čovjekovu slobodnu volju… On je bio naučio Evanđelju Njegove učenike i podučio ih da ga predaju dalje govoreći ‘Idite i naučite sve narode…’ Vrloduboka vjera Njegovih učenika je bila jamstvo za djelovanje Svetog Duha, i otud učenici nisu mogli podučavati ništa doli Istinu. Stoga će sigurnost Istine za učiteljskog slugu Božjeg biti uvijek pronađena u njegovoj vrlodubokoj, i time živoj, vjeri… On će biti istinski sljedbenik Petra i Crkve koju je Isus Krist Osobno utemeljio ali koja nikada nije bila naumljena reprezentirati svjetovnu silu, namjesto toga ona je bila naumljena biti jedino duhovno raširena među sve narode na Zemlji.

Bog nikada nije dao ljudima zadatak oformiti na Zemlji jednu ustanovu i onda, u sklopu ljudski donešenih zapovijedi, također uključiti čista Božanska učenja ipak više ili manje zahtjevajući prisilno ispunjenje zapovijedi, što je u suprotnosti sa Božanskom voljom. Ljudsko biće bi trebalo prihvatiti Kristova učenja unutar sebe samoga i nastojati vršiti Božju volju sa kompletnom slobodom volje. Ova doktrina treba biti ponuđena ljudima od strane istinskih privrženih učitelja koji žele služiti Bogu, koji su onda sukladno prosvjetljeni od strane Božjeg Duha kada oni proglašavaju ovo učenje.

Međutim, Duh Božji ne može Sebe nikada izraziti gdje se razvila struktura svjetovne sile i gdje je učvršćivanje ove sile bila jedina svrha za mnoga pravila i zapovijedi koje su navodno bile donešene uz pomoć Svetog Duha, vodeći time do stvaranja doktrine o apsolutnoj nepogrešivosti crkvenih vođa. Sveti Duh je neprestano na djelu da dokaže neistinu ovih obmanutih učenja i da ljudima ponudi razjašnjenje, ali opet i iznova ljudska je volja dovoljno snažna da odbaci Čistu Istinu i da prione uz obmanuta učenja. I volja ljudskog bića ne može biti prisiljena da prihvati Istinu, niti ona može biti prisiljena da prihvati Boga kao davatelja znanja koje mu je predstavljeno kao Istina. Mora biti ostavljeno njemu samome da prepozna Istinu; međutim, mnogo je pomoći za ovo na njegovu raspolaganju… Svatko sa samo malom žudnjom za Istinom će biti vođen do nje, i svatko voljan, tj. svatko tko je ozbiljno zainteresiran hodati ispravnom stazom na Zemlji, može u svako vrijeme u njegovoj molitvi moliti za jačinu sposobnosti opažanja.

AMEN

Spread the Truth