Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

1501 (Deset Zapovijedi… Obrazloženje davanja Zakona…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 1501, 3 Srpnja 1940

DESET ZAPOVIJEDI …. OBRAZLOŽENJE DAVANJA ZAKONA ….

Zapovijed Ljubavi prema Bogu i prema bližnjemu obuhvaća sve zapovijedi koje je Bog ljudima objavio kroz Mojsija, tako da dakle čovjek slijedi svaku od tih deset zapovijedi kad ispunjava veliku zapovijed Ljubavi prema Bogu i prema bližnjemu. Neobično je važno biti obaviješten o uzroku nastajanja tih deset zapovijedi, jer u opticaju su tolike pretpostavke glede toga koje bi lako mogle dovesti do toga da se dovede u pitanje Božanska Ljubav. U ono vrijeme među ljudima je bilo takvo stanje koje je jako odražavalo njihovu ne-Ljubav-nost. I nije se više slavilo jednog Boga; težnja za svijetom, ljubav prema Mammonu, prema svim zemaljskim zadovoljstvima bila je neopisivo velika, i oni nisu cijenili niti posjed drugog čovjeka, niti to što su bili dužni svom Bogu i Stvoritelju. Oni su se bezvoljno predavali vlasti Sotone i obožavali su sve što je bilo od njegovog interesa.

A Bog je dopustio da užasna bijeda zadesi one ljude koji su Ga bili zaboravili, i time ih prisilio na unutarnji zaokret. Oni su prepoznali svoje nisko duhovno stanje i stoga su Boga zaprosili za pomoć iz svoje tjelesne i duhovne nevolje. Onda je Bog putem Mojsija objavio Svoju volju u jednom obliku koji je razjasnio sve pojedinosti, kako bi ljudima u svoj jasnoći predočio sve ono što je neispravno u njihovom načinu života. Davanje zakona na Sinaju bilo je tako očigledno, da je i najokorjeliji griješnik prepoznao silu i veličinu Boga a tada morao i prepoznati volju Boga, Koji je od njega zahtijevao duboki unutarnji zaokret.

On je putem Mojsija zaštrašujućim glasom dao Svoje zakone, putem kojih je On način života ljudi ekstremno rasvijetlio i njima prebacio njihov grješni život. Jer on nije bio ni najmanje usklađen sa Božanskim zahtjevima, a čovječanstvo je u to vrijeme bilo tako zaslijepljeno, da su mu morale biti dane sve zapovijedi kako bi im učinile vidljivim njihovu nepravičnost. Što god je pridonosilo njihovom tjelesnom uživanju bez razmišljanja su koristili bez da su obraćali pažnju na dobrobit bližnjega, tako da putem svog postupanja nisu ni priznavali vječno Božanstvo …. Nisu činili ništa kako bi živjeli Bogu ugodnim životom, s druge strane sve da bi oštetili bližnjega i izvukli svoju vlastitu korist. 

Duhovna depresija bila je toliko izražena da se Bog smilovao i dao da im se objavi Njegova Sila i Svemoć, kao i Njegova Ljubav koju je isto tako zahtijevao od Njegovih stvorenja …. I Isus Krist je na Zemlji naučavao isto to, On je Ljubav prema Bogu pretpostavljao svemu drugome i Ljubav prema bližnjemu je dodao kao potvrdu toj najvećoj zapovijedi, Ljubavi prema Bogu, i s obzirom na to Božansku Volju će ispunjavati onaj tko poštuje te dvije zapovijedi, ispunjavanje kojih bi trebao biti smisao i središte života svakog čovjeka.

AMEN

Spread the Truth