Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

1468 (Ropstvo duše… Zauzimanje u Ljubavi pomaže izbavljenju…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 1468, 12 Lipanj 1940

ROPSTVO DUŠE… ZAUZIMANJE U LJUBAVI POMAŽE IZBAVLJENJU…


Neodgovorno se postupa prema duši čovjeka ako je ona držana u ‘ropstvu’, što znači ako je priječena u svojoj evoluciji. A to je slučaj ako se čovjekova volja posvećuje i okreće isključivo zemaljskim stvarima, kad je dakle ta volja od protivnika oslabljena čime duša više nije sposobna ispoljavati se slobodno i nezavisno. No ta ne-sloboda volje opet je njena vlastita zasluga, ona je posljedica vlastite oholosti, koja čovjeka spriječava da se u molitvi obrati Bogu za snagu, dakle ukratko, posljedica je zemaljskog života bez molitve. Jer čovjek je prilikom početka njegovog zemaljskog zadatka dobio slobodnu volju, koja ga je mogla potaći kako na dobro tako i na loše. A smije se služiti i molitvom. Neprestano mu stoji na raspolaganju da sebi izmoli pomoć, i ako takvu molitvu i koristi, snaga za otpor biti će jača; volja je uistinu slobodna i nije vezana silom protivnika.

Čovjek koji je bez molitve, sve će manje biti u stanju ‘namaknuti’ sebi snagu za otpor, on se dakle prepušta sili koja ga želi upropastiti, i posljedica toga je da mu duša upada u jedno potpuno neslobodno stanje, da je čvsto vezana za Zemlju, da neprestano čini i želi ono što joj loša sila zapovijeda da čini. Ona je u ropstvu, iz kojeg se teško može osloboditi, a ako još ne koristi molitvu, pošto je izgubila znanje o milosti molitve, ona je potpuno prepuštena utjecaju zla, jer svoju volju više ne može koristiti na ispravan način. A jednoj tako krivo usmjerenoj volji jedino se još može djelotvorno pristupiti putem Ljubavi; ako (jedno) stvorenje koje ljubi, na Zemlji ili u onostranom priđe u pomoć takvoj jednoj ‘prisiljenoj’ duši i umjesto nje Bogu ‘uzdigne’ molitvu, okovi te duše će se olabaviti, ona će najednom u sebi osjetiti silu otpora i prepustit će se voljno boljim silama, a to može prouzročiti promjenu razmišljanja i volje, koja se onda očituje u promjeni načina života.

Duše, koje same više ne pronalaze nazad do Boga, moraju zauzimanjem u Ljubavi za-primiti snagu volje, kako ne bi bile izgubljene bez spasa, pošto na silu ne mogu biti pokrenute na drugačije razmišljanje i htijenje. I t(akv)o zauzimanje oružje je koje učinkovito suzbija protivnika. Jer ono neutralizira njegovu definitivnu vlast nad dušom. Duša osijeća labavljenje njenih okova, i onda i u njoj oživljava volja da toj sili skroz umakne.

Dakako da je se osjećala slaba, no žudi za pomoći, koja joj onda može biti i pružena, jer žudnja za pomoći vrsta je nesvjesne molitve, koja isto biva uslišena, tako što joj svjetlosna bića koja žele pomoći tada misli upravljaju na takav način da duša onda i svijesno koristi molitvu i time množi snagu za otpor, dakle može se osloboditi iz stanja ropstva. Tako Ljubav bližnjega može za spasenje zalutale duše doprinijeti ‘ogromno mnogo’, ako uzme u obzir potpuno oslabljenu volju i tad sa svoje strane uposli volju kako bi pomogla toj duši. Snaga molitve za dušu čovjeka ogromna je, i jedino je sredstvo za izbavljanje iz vlasti protivnika.

AMEN

Spread the Truth