Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

1359 (Zahtjevi… Slijeđenje Isusa… Oprost grijeha…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 1359, 28 Ožujka 1940

ZAHTJEVI …. SLIJEĐENJE ISUSA …. OPROST GRIJEHĀ ….

Zahtjevi koje Bog sada postavlja ljudima, danas su isti kao i u doba Isusovog života na Zemlji. Gospodar je dao Svoju Krv za sve grješnike, i On je tako uzeo i krivnju grijeha svih na Sebe. Svaki čovjek imao je pristup milosti djela spasenja ako ga je kao takvoga priznao. A isto to Gospodar zahtjeva još i danas. Božanstv(en)o(st) Isusa mora biti priznata(-o), kao i beskrajna Ljubav Božja prema ljudima, da je On Svojom Krvlju poništio svu njihovu krivnju grijeha.

Dar Božji, poništenje krivnju grijeha, bio je nezasluženi poklon, koji je samo ogromna Ljubav Božja ponudila ljudima. No taj poklon nikako se ne može dostaviti onom čovjeku koji ga svjesno odbija. Čovjek mora prepoznati svoju nedostojnost, mora biti svjestan toga koliko nisko je on potonuo i koliko se daleko udaljio od vječnog Božanstva ….. on u spoznaji svoje nedostojnosti Oca na nebu mora preklinjati za samilost, mora Mu priznati svoju nedostojnost i u ime čina spasenja, moliti za iskupljenje od svoje krivnje grijeha u ime goleme Ljubavi Isusove, u najdubljoj vjeri u Isusa Krista Božanskog Iskupitelja.

I kad Mu čovjek tada predoči sve svoje grijehe, kad se umanji i ponizi pred milosrdnom Ljubavlju Božjom, kad onda u najnižoj poniznosti preklinje za milost te sebe i svoju krivnju grijeha prepušta na presudu Vječnom Sucu, Gospodar će svoju pravednost zamijeniti milošću …. On će radi Svog Sina poništiti svu krivnju i pun samilosti će se prignuti tom djetetu koje svjesno moli za Milost čina spasenja te se odlučio se za slijeđenje Isusa ….. 

Jer tko žudi biti spašen na osnovu Isusa, taj će se i truditi svoj život oblikovati u skladu sa Voljom Gospodara. On će Božanskog Izbavitelja uzeti kao primjer, on će Ga se truditi slijediti, i djelo spasenja za njega neće više biti samo čin jednokratnog oprosta krivnje, nego povod za jedan sasvim novi život …. Sva će krivnja od njega biti skinuta a sa njom slomljena i moć protivnika da ikada više izvrši veliki utjecaj na takvog jednog čovjeka koji se svjesno prepustio Gospodaru i Spasitelju, tako što je ušao u krug onih za koje je Gospodar dao Svoj život …. 

AMEN

Spread the Truth